دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
 

داروها با حاشیه ایمنی کم

داروهایی که دوز درمانی و  دوز سمی آنها بسیار به هم نزدیک هستند:

در مصرف چنین داروهای باید بسیار دقت کرد چون با افزایش مقادیر کمی از این داروها اثرات مسمومیت آنها بروز خواهد کرد بنابر این به هیچ عنوان مقدار مصرف دارو را بدون تجویز پزشک افزایش ندهید و یا اشتباها مقدار زیاد دارو را مصرف نکنید.

-داروهای شیمی درمانی

-متوترکسات

-کینیدین

 -دیگوکسین

-تئوفیلین

-وارفارین

-لیتیم