دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
 

فاویسم(بیماری باقلا):

 

 

در بعضی از افراد، بعلت کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز زمینه همولیز گلوبولهای قرمز خون فراهم می شود که با مصرف بعضی از غذاها (خانواده باقلا) و بعضی از داروها ایجاد می شود. این نقص ژنتیکی بر روی کرموزوم ایکس قرار دارد و در مردم مدیترانه و آفریقا رایج است که با آزمایش مخصوصی در بدو تولد قابل تشخیص است.

 

افراد این گروه، بر حسب میزان کمبود آنزیم مذکور به 5 گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول، نقص شدید آنزیم دارند و گروه پنجم علائم بالینی خاصی ندارند. بقیه افراد مبتلا به فاویسم بین این دو گروه طبقه بندی می شوند.

 

داروهای منع مصرف در فاویسم:

 

داروهای ضد مالاریا: پریماکین کلروکین . سایر داروهای ضد مالاریا با دوز بالا

 

سولفونامیدها: سولفانیل آمید سولفامتوکسازولمافناید کوتریموکسازولنفتالینسولفاستامید سولفاپریدین -

 

بعضی انواع مسکن ها: آسپرینفنازوپریدین

 

بعضی از انواع آنتی بیوتیک : نالیدیکسیک اسید استانیلید نیتروفورانتوئینداپسونفورازولیدونکلرامفنیکلسیپروفلوکساسیننیتروفورازون -

 

متفرقه: گلی بن کلامید– دیمرکاپرولدوکسوروبیسین -  پروبنسید - منادیول سدیم سولفات(ویتامین کا 4) – منادیون(ویتامین کا3) – پاراآمینو سالیسیلیک اسید – مپاکرین

 

داروهای کم اثر: آسکوربیک اسیدکلشی سین دوپامینایزونیازید– ویتامین کا1استامینوفنپروکائین آمیدپریمتامینکینیدینکینیناسترپتومایسینسولفادیازین تری هگزی فنیدیلتری متوپریمپاراآمینوبنزوئیک اسید (پابا)آنتازولین

 

سایر داروهای منع مصرف فاویسم که در ایران به ندرت یافت می شوند عبارتند از:

استیل فنیل هیدرازین – آلدسولفون – آمینوفنازون(آمینوپرین)آرسین – گلکوسولفون – ایزوبوتیل نیتریت – نیریدازول – پروگوانیل -  استیبوفن -  سولفاسیتین – سولفاگوانیدین – تیازوسولفون – تیاپروفنیک اسیدتولونیوم کلراید – تری نیتروتولوئن – تری پنلامین – پاماکوئین - تیازول سولفون – متیلن بلو

تهیه و تنظیم: شرکت دارویاب (دکتر محسن صنیعی)