محصولات شرکت داروسازی خرمان

محصولات شرکت داروسازی خرمان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Dentol Drop [قطره دنتول] داروسازی خرمان Satureja khoozestanika به زودی ...
Rectol 15gr Ointment [پماد رکتول 15 گرم] داروسازی خرمان Myrtus communis L به زودی ...
Rectol 20gr Ointment [پماد رکتول 20 گرم] داروسازی خرمان Myrtus communis L به زودی ...
Mytrol Khorraman Disposable Ampoule [آمپول یک بار مصرف میرتول] داروسازی خرمان Myrtus communis L به زودی ...
Myrtolea Vaginal Ointment [پماد واژینال میرتولئا] داروسازی خرمان Myrtus communis L به زودی ...
Blepharol Lotion [لوسیون بلفارول] داروسازی خرمان Myrtus communis L به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب