دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
11 Comfort Formula Tablet قرصص کامفورت فرمولا
12 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
13 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
14 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
15 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
16 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
17 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
18 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
19 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
20 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
21 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
22 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
23 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
26 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
27 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
28 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
29 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
30 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
31 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
32 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
33 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
34 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
35 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
36 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
37 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
38 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
39 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
40 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
41 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
42 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
43 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
44 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
45 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
46 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
47 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
48 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
49 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
50 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
51 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
52 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
53 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
54 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
55 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
56 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
57 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
58 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
59 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
60 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
61 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
62 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
63 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
64 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
65 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
66 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
67 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
68 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
69 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
70 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
71 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
72 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
73 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
74 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
75 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
76 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
77 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
78 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
79 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
80 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
81 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
82 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
83 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
84 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
85 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
86 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
87 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
88 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
89 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
90 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
91 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
92 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
93 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
94 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
95 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
96 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
97 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
98 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
99 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو Doppel herz
100 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
101 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
102 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
103 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
104 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
105 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
106 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
107 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
108 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
109 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
110 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
111 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
112 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
113 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
114 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
115 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
116 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
117 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
118 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
119 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
120 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
121 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
122 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
123 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
124 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
125 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
126 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
127 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
128 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
129 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
130 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
131 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
132 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
133 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
134 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
135 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
136 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
137 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
138 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
139 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
140 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
141 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
142 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
143 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
144 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
145 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
146 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
147 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
148 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
149 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
150 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
151 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
152 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
153 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
154 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
155 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
156 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
157 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
158 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
159 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
160 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
161 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
162 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
163 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
164 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
165 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
166 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
167 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
168 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
169 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
170 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
171 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
172 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
173 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
174 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
175 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
176 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
177 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
178 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
179 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
180 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
181 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
182 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
183 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
184 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
185 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
186 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
187 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
188 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
189 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
190 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
191 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
192 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
193 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
194 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
195 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
196 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
197 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
198 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
199 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
200 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
201 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
202 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
203 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
204 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
205 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
206 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
207 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
208 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
209 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
210 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
211 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
212 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
213 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
214 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
215 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
216 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
217 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
218 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
219 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
220 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
221 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
222 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
223 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
224 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
225 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
226 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
227 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
228 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
229 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
230 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
231 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
232 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
233 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
234 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
235 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
236 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
237 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
238 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
239 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
240 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
241 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
242 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
243 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
244 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
245 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
246 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
247 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
248 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
249 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
250 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
251 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
252 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
253 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
254 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
255 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
256 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
257 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
258 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
259 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
260 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
261 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
262 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
263 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
264 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
265 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
266 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
267 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
268 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
269 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
270 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
271 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
272 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
273 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
274 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
275 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
276 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
277 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
278 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
279 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
280 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
281 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
282 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
283 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
284 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
285 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
286 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
287 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
288 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
289 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
290 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
291 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
292 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
293 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
294 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
295 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
296 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
297 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
298 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
299 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
300 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
301 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
302 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
303 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
304 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
305 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
306 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
307 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
308 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
309 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
310 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
311 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
312 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
313 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
314 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
315 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
316 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
317 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
318 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
319 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
320 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
321 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
322 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
323 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
324 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
325 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
326 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
327 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
328 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
329 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
330 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
331 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
332 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
333 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
334 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
335 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
336 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
337 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
338 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
339 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
340 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
341 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
342 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
343 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
344 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
345 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
346 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
347 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
348 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
349 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
350 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
351 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
352 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
353 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
354 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
355 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
356 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
357 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
358 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
359 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
360 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
361 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
362 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
363 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
364 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
365 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
366 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
367 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
368 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
369 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
370 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
371 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
372 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
373 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
374 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
375 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
376 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
377 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
378 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
379 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
380 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
381 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
382 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید (دایجستیو اید)
383 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
384 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
385 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
386 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
387 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
388 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
389 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
390 ColicEZ Drop قطره کولیکز
391 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
392 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
393 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
394 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
395 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
396 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
397 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
398 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
399 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
400 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
401 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
402 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
403 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
404 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
405 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
406 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
407 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
408 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
409 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
410 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
411 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
412 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
413 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
414 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
415 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
416 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
417 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
418 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
419 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
420 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
421 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
422 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
423 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
424 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
425 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
426 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
427 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
428 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
429 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
430 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
431 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
432 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
433 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
434 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
435 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
436 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
437 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
438 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
439 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
440 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
441 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
442 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
443 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
444 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
445 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
446 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
447 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
448 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
449 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
450 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
451 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
452 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
453 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
454 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
455 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
456 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
457 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
458 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
459 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
460 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
461 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
462 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
463 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
464 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
465 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
466 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
467 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
468 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
469 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
470 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
471 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
472 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
473 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
474 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
475 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
476 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
477 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
478 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
479 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
480 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
481 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
482 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
483 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
484 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
485 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
486 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
487 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
488 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
489 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
490 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
491 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
492 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
493 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
494 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
495 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
496 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
497 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
498 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
499 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
500 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
501 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
502 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
503 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
504 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
505 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
506 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
507 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
508 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
509 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
510 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
511 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
512 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
513 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
514 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
515 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
516 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
517 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
518 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
519 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
520 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
521 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
522 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
523 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
524 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
525 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
526 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
527 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
528 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
529 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
530 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
531 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
532 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
533 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
534 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
535 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
536 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
537 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
538 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
539 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
540 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
541 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
542 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
543 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
544 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
545 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
546 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
547 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
548 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
549 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
550 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
551 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
552 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
553 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
554 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
555 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
556 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
557 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
558 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
559 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
560 Prospan Syrup شربت پروسپان
561 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
562 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
563 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
564 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
565 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
566 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
567 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
568 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
569 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
570 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
571 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
572 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
573 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
574 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
575 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
576 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
577 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
578 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
579 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
580 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
581 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
582 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
583 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
584 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
585 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
586 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
587 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
588 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
589 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
590 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
591 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
592 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
593 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
594 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
595 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
596 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
597 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
598 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
599 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
600 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
601 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
602 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
603 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
604 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
605 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
606 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
607 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
608 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
609 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
610 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
611 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
612 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
613 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
614 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
615 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
616 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
617 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
618 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
619 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
620 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
621 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
622 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
623 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
624 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
625 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
626 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
627 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
628 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
629 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
630 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
631 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
632 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
633 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
634 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
635 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
636 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
637 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
638 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
639 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
640 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
641 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
642 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
643 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
644 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
645 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
646 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
647 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
648 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
649 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
650 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
651 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
652 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
653 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
654 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
655 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
656 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
657 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
658 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
659 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
660 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
661 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
662 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
663 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
664 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
665 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
666 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
667 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
668 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
669 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
670 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
671 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
672 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
673 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
674 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
675 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
676 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
677 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
678 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
679 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
680 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
681 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
682 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
683 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
684 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
685 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
686 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
687 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
688 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
689 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
690 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
691 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
692 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
693 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
694 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
695 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
696 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
697 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
698 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
699 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
700 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
701 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
702 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
703 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
704 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
705 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
706 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
707 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
708 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
709 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
710 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
711 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
712 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
713 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
714 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
715 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
716 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
717 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
718 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
719 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
720 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
721 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
722 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
723 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
724 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
725 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
726 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
727 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
728 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
729 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
730 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
731 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
732 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
733 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
734 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
735 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
736 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
737 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
738 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
739 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
740 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
741 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
742 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
743 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
744 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
745 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
746 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
747 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
748 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
749 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
750 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
751 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
752 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
753 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
754 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
755 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
756 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
757 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
758 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
759 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
760 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
761 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
762 Zingaman Syrup شربت زینگامن
763 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
764 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
765 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
766 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
767 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
768 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
769 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
770 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
771 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
772 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
773 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
774 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
775 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
776 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
777 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
778 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
779 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
780 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
781 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
782 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
783 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
784 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
785 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
786 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
787 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
788 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
789 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
790 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
791 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
792 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
793 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
794 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
795 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
796 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
797 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
798 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
799 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
800 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
801 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
802 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
803 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
804 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
805 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
806 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
807 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
808 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
809 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
810 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
811 Cystone Tablet قرص سیستون
812 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
813 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
814 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
815 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
816 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
817 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
818 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جینسینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
819 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
820 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
821 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
822 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
823 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
824 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
825 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
826 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
827 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
828 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب