دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نرووکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
11 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
12 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
13 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
14 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
15 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
16 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
17 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
18 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
19 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
20 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
21 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
22 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
23 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
25 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
26 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
27 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
28 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
29 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
30 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
31 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
32 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
33 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
34 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
35 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
36 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
37 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
38 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
39 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
40 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
41 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار وومیگون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
42 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
43 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
44 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
45 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
46 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
47 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
48 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
49 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
50 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
51 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
52 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
53 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
54 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
55 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
56 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
57 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
58 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
59 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
60 Diamed Sachet ساشه دیامد داروسازی ایران داروک
61 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
62 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
63 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
64 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
65 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
66 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
67 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
68 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
69 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس داروسازی ایران داروک
70 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
71 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
72 D-Reglis Tablet Jar قرص جار د-رگلیس داروسازی ایران داروک
73 Mentha Lotion لوسیون منتا داروسازی باریج اسانس
74 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
75 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
76 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
77 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
78 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
79 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
80 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
81 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
82 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
83 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
84 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
85 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
86 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
87 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
88 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
89 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
90 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
91 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
92 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
93 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
94 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
95 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
96 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
97 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
98 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
99 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
100 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
101 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
102 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
103 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
104 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
105 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
106 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
107 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
108 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
109 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
110 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
111 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
112 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
113 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
114 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
115 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
116 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
117 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
118 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
119 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
120 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
121 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
122 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
123 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
124 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
125 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
126 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
127 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
128 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
129 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
130 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
131 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
132 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
133 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
134 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
135 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
136 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
137 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
138 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
139 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
140 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
141 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
142 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
143 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
144 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
145 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
146 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
147 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
148 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
149 Cynarchol Tablet قرص سینارکل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
150 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
151 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
152 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
153 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
154 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
155 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
156 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
157 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
158 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
159 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
160 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
161 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
162 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
163 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
164 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
165 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
166 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
167 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
168 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
169 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
170 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
171 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
172 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
173 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
174 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
175 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
176 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
177 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
178 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
179 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
180 Fennelin Softgel سافت ژل فنیلین داروسازی باریج اسانس
181 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
182 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
183 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
184 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
185 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
186 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
187 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
188 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
189 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
190 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
191 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
192 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
193 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
194 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
195 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
196 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ شرکت داروسازی قائم دارو
197 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
198 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
199 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
200 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
201 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
202 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
203 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
204 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
205 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
206 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
207 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
208 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
209 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
210 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
211 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
212 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
213 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
214 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
215 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
216 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
217 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
218 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
219 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
220 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
221 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
222 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
223 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
224 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
225 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
226 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
227 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
228 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
229 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
230 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
231 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
232 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
233 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
234 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
235 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
236 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
237 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
238 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
239 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
240 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
241 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
242 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
243 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
244 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
245 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
246 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
247 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
248 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
249 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
250 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
251 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
252 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
253 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
254 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
255 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
256 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
257 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
258 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
259 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
260 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
261 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
262 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
263 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
264 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
265 MG Barij 20gr Ointment پمادام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
266 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
267 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
268 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
269 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
270 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
271 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
272 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
273 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
274 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
275 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
276 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
277 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
278 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
279 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
280 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
281 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
282 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
283 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
284 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
285 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
286 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
287 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
288 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
289 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
290 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
291 Hemrex Ointment پماد همورکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
292 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
293 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
294 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
295 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
296 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
297 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
298 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
299 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
300 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
301 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
302 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
303 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
304 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
305 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
306 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
307 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
308 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
309 Honeskin Cream کرم هونسکین داروسازی سپیداج
310 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
311 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
312 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
313 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید
314 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
315 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
316 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
317 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
318 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
319 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
320 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
321 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
322 Colicez Drop قطره کولیکز
323 Colicaid Drop قطره کولیک اید
324 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
325 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
326 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
327 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
328 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
329 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
330 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
331 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
332 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
333 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
334 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
335 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
336 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
337 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
338 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
339 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
340 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
341 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
342 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
343 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
344 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
345 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
346 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
347 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
348 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
349 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
350 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
351 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
352 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
353 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
354 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
355 Liv 52DS Tablet قرص لیو 52 دی اس
356 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
357 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
358 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
359 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
360 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
361 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
362 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
363 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
364 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
365 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
366 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
367 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
368 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
369 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
370 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
371 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
372 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
373 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
374 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
375 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
376 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
377 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
378 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
379 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
380 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
381 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
382 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
383 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
384 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
385 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
386 C-Lax Tablet قرص سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
387 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
388 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
389 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
390 C-Lax Syrup شربت سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
391 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
392 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
393 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
394 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
395 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
396 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
397 Ear-gol Ear Drop قطره گوشی ایر-گل داروسازی گل دارو
398 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
399 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
400 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
401 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
402 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
403 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
404 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
405 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
406 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
407 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
408 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
409 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
410 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
411 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
412 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
413 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
414 Zireh Barij Softgel سافت ژل زیره باریج داروسازی باریج اسانس
415 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
416 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
417 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
418 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
419 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
420 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
421 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
422 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
423 Repelgol Lotion داروسازی گل دارو
424 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
425 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
426 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
427 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
428 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
429 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
430 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
431 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
432 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
433 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
434 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
435 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
436 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
437 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
438 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
439 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
440 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
441 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
442 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
443 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
444 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
445 Cold rub Cream کرم کلد راب داروسازی گل دارو
446 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
447 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
448 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
449 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
450 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
451 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
452 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
453 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
454 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
455 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
456 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
457 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
458 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
459 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
460 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
461 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
462 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
463 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
464 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
465 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
466 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
467 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
468 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
469 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
470 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
471 Opiocouph Syrup شربت اوپیو کاف داروسازی سپیداج
472 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
473 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
474 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
475 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
476 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
477 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
478 lvora Drop قطره ایورا داروسازی اهورا دارو
479 lvora Syrup شربت ایورا داروسازی اهورا دارو
480 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
481 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
482 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
483 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
484 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
485 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
486 Prospan Syrup شربت پروسپان
487 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
488 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
489 Bronsban Syrup شربت برونسوبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
490 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
491 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
492 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
493 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
494 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
495 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
496 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
497 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
498 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
499 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
500 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
501 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
502 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
503 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
504 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
505 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
506 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
507 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
508 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
509 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
510 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
511 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
512 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
513 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
514 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
515 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
516 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
517 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
518 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
519 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
520 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
521 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
522 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
523 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
524 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
525 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
526 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
527 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
528 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
529 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
530 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
531 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
532 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
533 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
534 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
535 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
536 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
537 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
538 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
539 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
540 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
541 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
542 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
543 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
544 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
545 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
546 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
547 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
548 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
549 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
550 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
551 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
552 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
553 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
554 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
555 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
556 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
557 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
558 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جین سنگ داروسازی آیلار طب آذر
559 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
560 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
561 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
562 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
563 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
564 Lovig Capsule کپسول لوویگ داروسازی سبز دارو اسپادانا
565 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
566 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
567 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
568 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
569 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
570 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
571 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
572 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
573 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
574 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
575 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتولیتد داروسازی گل دارو
576 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
577 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
578 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
579 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
580 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
581 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
582 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
583 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
584 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
585 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
586 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
587 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
588 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
589 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
590 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
591 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
592 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
593 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
594 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
595 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
596 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
597 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
598 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
599 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
600 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
601 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
602 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
603 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
604 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
605 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
606 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
607 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
608 Laxaricin Oil for emu روغن لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
609 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
610 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
611 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
612 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
613 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
614 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
615 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
616 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
617 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
618 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
619 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
620 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
621 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
622 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
623 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
624 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
625 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
626 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
627 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
628 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
629 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
630 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
631 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
632 Yomogi Capsule کپسول یوموگی
633 Proflor Pouya Capsule کپسول پروفلور پویا
634 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
635 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
636 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
637 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
638 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
639 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
640 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
641 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
642 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
643 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
644 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اوطریفل حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
645 Powergol Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
646 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
647 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
648 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
649 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
650 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
651 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
652 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
653 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
654 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
655 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
656 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
657 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
658 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
659 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
660 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
661 Pedicough Syrup شربت پدیکاف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
662 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
663 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
664 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
665 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
666 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
667 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
668 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
669 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
670 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
671 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
672 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
673 Thymex plus Syrup شربت تیمکس پلاس داروسازی ایران داروک
674 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
675 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
676 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
677 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
678 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
679 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
680 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
681 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
682 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
683 Zingaman Syrup شربت زینگامن
684 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
685 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
686 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
687 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
688 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
689 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
690 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
691 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
692 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
693 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
694 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
695 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
696 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
697 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
698 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
699 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
700 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
701 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
702 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
703 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
704 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
705 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
706 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
707 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
708 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
709 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
710 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
711 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
712 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
713 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
714 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
715 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
716 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
717 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
718 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
719 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
720 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
721 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
722 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
723 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
724 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
725 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
726 Cystone Tablet قرص سیستون
727 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
728 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب