دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نرووکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
11 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
12 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
13 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
14 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
15 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
16 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
17 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
18 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
19 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
20 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
21 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
22 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
23 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
26 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
27 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
28 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
29 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
30 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
31 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
32 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
33 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
34 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
35 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
36 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
37 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
38 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
39 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
40 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
41 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
42 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
43 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
44 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار وومیگون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
45 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
46 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
47 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
48 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
49 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
50 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
51 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
52 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
53 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
54 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
55 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
56 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
57 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
58 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
59 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
60 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
61 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
62 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
63 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
64 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
65 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
66 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
67 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
68 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
69 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
70 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
71 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
72 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس داروسازی ایران داروک
73 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
74 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
75 D-Reglis Tablet Jar قرص جار د-رگلیس داروسازی ایران داروک
76 Mentha Lotion لوسیون منتا داروسازی باریج اسانس
77 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
78 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
79 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
80 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
81 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
82 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
83 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
84 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
85 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
86 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
87 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
88 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
89 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
90 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
91 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
92 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
93 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
94 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
95 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
96 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
97 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
98 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
99 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
100 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
101 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
102 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
103 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
104 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
105 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
106 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
107 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
108 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
109 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
110 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
111 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
112 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
113 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
114 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
115 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
116 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
117 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
118 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
119 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
120 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
121 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
122 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
123 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
124 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
125 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
126 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
127 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
128 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
129 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
130 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
131 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
132 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
133 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
134 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
135 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
136 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
137 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
138 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
139 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
140 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
141 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
142 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
143 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
144 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
145 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
146 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
147 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
148 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
149 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
150 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
151 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
152 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
153 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
154 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
155 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
156 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
157 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
158 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
159 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
160 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
161 Cynarchol Tablet قرص سینارکل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
162 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
163 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
164 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
165 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
166 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
167 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
168 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
169 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
170 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
171 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
172 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
173 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
174 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
175 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
176 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
177 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
178 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
179 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
180 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
181 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
182 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
183 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
184 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
185 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
186 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
187 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
188 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
189 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
190 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
191 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
192 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
193 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
194 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
195 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
196 Fennelin Softgel سافت ژل فنیلین داروسازی باریج اسانس
197 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
198 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
199 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
200 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
201 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
202 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
203 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
204 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
205 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
206 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
207 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
208 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
209 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
210 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
211 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
212 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
213 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
214 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
215 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ شرکت داروسازی قائم دارو
216 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
217 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
218 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
219 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
220 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
221 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
222 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
223 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
224 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
225 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
226 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
227 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
228 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
229 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
230 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
231 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
232 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
233 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
234 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
235 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
236 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
237 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
238 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
239 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
240 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
241 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
242 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
243 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
244 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
245 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
246 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
247 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
248 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
249 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
250 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
251 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
252 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
253 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
254 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
255 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
256 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
257 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
258 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
259 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
260 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
261 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
262 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
263 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
264 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
265 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
266 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
267 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
268 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
269 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
270 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
271 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
272 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
273 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
274 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
275 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
276 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
277 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
278 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
279 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
280 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
281 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
282 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
283 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
284 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
285 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
286 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
287 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
288 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
289 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
290 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
291 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
292 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
293 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
294 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
295 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
296 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
297 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
298 MG Barij 20gr Ointment پمادام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
299 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
300 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
301 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
302 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
303 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
304 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
305 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
306 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
307 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
308 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
309 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
310 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
311 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
312 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
313 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
314 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
315 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
316 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
317 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
318 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
319 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
320 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
321 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
322 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
323 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
324 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
325 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
326 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
327 Hemrex Ointment پماد همورکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
328 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
329 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
330 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
331 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
332 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
333 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
334 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
335 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
336 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
337 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
338 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
339 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
340 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
341 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
342 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
343 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
344 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
345 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
346 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
347 Honeskin Cream کرم هونسکین داروسازی سپیداج
348 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
349 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
350 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
351 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید
352 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
353 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
354 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
355 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
356 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
357 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
358 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
359 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
360 Colicez Drop قطره کولیکز
361 Colicaid Drop قطره کولیک اید
362 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
363 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
364 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
365 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
366 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
367 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
368 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
369 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
370 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
371 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
372 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
373 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
374 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
375 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
376 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
377 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
378 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
379 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
380 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
381 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
382 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
383 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
384 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
385 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
386 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
387 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
388 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
389 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
390 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
391 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
392 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
393 Liv 52DS Tablet قرص لیو 52 دی اس
394 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
395 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
396 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
397 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
398 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
399 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
400 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
401 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
402 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
403 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
404 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
405 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
406 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
407 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
408 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
409 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
410 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
411 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
412 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
413 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
414 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
415 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
416 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
417 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
418 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
419 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
420 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
421 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
422 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
423 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
424 C-Lax Tablet قرص سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
425 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
426 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
427 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
428 C-Lax Syrup شربت سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
429 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
430 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
431 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
432 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
433 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
434 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
435 Ear-gol Ear Drop قطره گوشی ایر-گل داروسازی گل دارو
436 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
437 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
438 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
439 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
440 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
441 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
442 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
443 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
444 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
445 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
446 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
447 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
448 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
449 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
450 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
451 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
452 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
453 Zireh Barij Softgel سافت ژل زیره باریج داروسازی باریج اسانس
454 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
455 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
456 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
457 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
458 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
459 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
460 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
461 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
462 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
463 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
464 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
465 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
466 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
467 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
468 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
469 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
470 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
471 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
472 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
473 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
474 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
475 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
476 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
477 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
478 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
479 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
480 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
481 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
482 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
483 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
484 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
485 Cold rub Cream کرم کلد راب داروسازی گل دارو
486 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
487 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
488 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
489 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
490 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
491 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
492 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
493 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
494 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
495 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
496 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
497 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
498 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
499 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
500 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
501 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
502 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
503 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
504 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
505 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
506 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
507 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
508 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
509 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
510 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
511 Opiocouph Syrup شربت اوپیو کاف داروسازی سپیداج
512 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
513 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
514 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
515 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
516 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
517 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
518 lvora Drop قطره ایورا داروسازی اهورا دارو
519 lvora Syrup شربت ایورا داروسازی اهورا دارو
520 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
521 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
522 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
523 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
524 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
525 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
526 Prospan Syrup شربت پروسپان
527 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
528 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
529 Bronsban Syrup شربت برونسوبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
530 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
531 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
532 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
533 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
534 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
535 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
536 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
537 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
538 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
539 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
540 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
541 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
542 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
543 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
544 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
545 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
546 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
547 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
548 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
549 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
550 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
551 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
552 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
553 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
554 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
555 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
556 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
557 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
558 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
559 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
560 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
561 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
562 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
563 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
564 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
565 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
566 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
567 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
568 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
569 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
570 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
571 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
572 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
573 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
574 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
575 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
576 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
577 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
578 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
579 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
580 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
581 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
582 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
583 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
584 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
585 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
586 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
587 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
588 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
589 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
590 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
591 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
592 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
593 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
594 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
595 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
596 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
597 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
598 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
599 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
600 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جین سنگ داروسازی آیلار طب آذر
601 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
602 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
603 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
604 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
605 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
606 Lovig Capsule کپسول لوویگ داروسازی سبز دارو اسپادانا
607 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
608 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
609 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
610 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
611 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
612 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
613 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
614 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
615 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
616 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
617 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتولیتد داروسازی گل دارو
618 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
619 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
620 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
621 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
622 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
623 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
624 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
625 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
626 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
627 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
628 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
629 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
630 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
631 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
632 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
633 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
634 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
635 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
636 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
637 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
638 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
639 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
640 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
641 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
642 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
643 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
644 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
645 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
646 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
647 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
648 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
649 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
650 Laxaricin Oil for emu روغن لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
651 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
652 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
653 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
654 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
655 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
656 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
657 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
658 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
659 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
660 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
661 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
662 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
663 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
664 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
665 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
666 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
667 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
668 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
669 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
670 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
671 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
672 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
673 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
674 Yomogi Capsule کپسول یوموگی
675 Proflor Pouya Capsule کپسول پروفلور پویا
676 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
677 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
678 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
679 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
680 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
681 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
682 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
683 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
684 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
685 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
686 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اوطریفل حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
687 Powergol Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
688 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
689 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
690 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
691 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
692 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
693 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
694 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
695 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
696 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
697 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
698 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
699 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
700 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
701 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
702 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
703 Pedicough Syrup شربت پدیکاف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
704 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
705 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
706 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
707 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
708 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
709 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
710 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
711 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
712 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
713 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
714 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
715 Thymex plus Syrup شربت تیمکس پلاس داروسازی ایران داروک
716 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
717 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
718 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
719 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
720 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
721 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
722 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
723 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
724 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
725 Zingaman Syrup شربت زینگامن
726 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
727 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
728 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
729 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
730 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
731 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
732 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
733 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
734 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
735 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
736 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
737 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
738 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
739 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
740 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
741 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
742 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
743 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
744 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
745 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
746 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
747 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
748 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
749 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
750 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
751 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
752 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
753 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
754 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
755 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
756 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
757 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
758 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
759 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
760 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
761 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
762 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
763 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
764 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
765 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
766 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
767 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
768 Cystone Tablet قرص سیستون
769 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
770 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
771 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
772 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
773 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
774 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
775 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
776 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
777 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
778 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب