دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
2 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
3 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
4 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
5 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
6 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
7 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
8 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
9 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
10 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
11 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
12 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
13 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
14 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
15 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
16 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
17 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
18 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
19 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
20 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
21 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
22 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
23 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
24 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
25 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
26 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
28 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
29 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
30 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
31 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
32 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
33 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
34 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
35 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
36 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
37 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
38 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
39 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
40 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
41 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
42 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
43 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
44 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
45 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
46 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
47 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
48 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
49 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
50 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
51 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
52 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
53 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
54 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
55 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
56 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
57 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
58 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
59 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
60 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
61 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
62 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
63 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
64 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
65 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
66 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
67 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
68 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
69 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
70 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
71 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
72 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
73 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
74 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
75 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
76 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
77 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
78 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
79 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
80 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
81 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
82 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
83 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
84 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
85 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
86 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
87 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
88 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
89 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
90 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
91 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
92 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
93 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
94 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
95 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
96 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
97 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
98 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
99 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
100 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
101 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
102 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
103 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
104 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
105 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
106 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
107 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
108 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
109 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
110 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
111 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
112 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
113 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
114 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
115 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
116 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
117 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
118 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
119 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
120 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
121 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
122 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
123 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
124 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
125 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
126 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
127 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
128 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
129 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
130 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
131 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
132 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
133 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
134 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
135 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
136 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
137 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
138 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
139 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
140 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
141 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
142 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
143 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
144 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
145 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
146 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
147 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
148 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
149 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
150 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
151 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
152 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
153 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
154 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
155 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
156 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
157 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
158 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
159 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
160 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
161 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
162 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
163 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
164 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
165 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
166 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
167 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
168 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
169 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
170 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
171 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
172 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
173 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
174 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
175 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
176 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
177 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
178 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
179 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
180 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
181 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
182 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
183 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
184 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
185 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
186 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
187 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
188 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
189 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
190 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
191 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
192 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
193 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
194 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
195 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
196 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
197 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
198 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
199 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
200 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
201 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
202 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
203 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
204 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
205 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
206 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
207 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
208 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
209 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
210 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
211 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
212 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
213 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
214 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
215 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
216 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
217 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
218 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
219 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
220 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
221 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
222 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
223 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
224 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
225 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
226 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
227 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
228 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
229 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
230 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
231 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
232 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
233 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
234 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
235 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
236 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
237 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
238 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
239 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
240 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
241 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
242 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
243 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
244 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
245 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
246 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
247 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
248 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
249 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
250 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
251 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
252 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
253 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
254 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
255 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
256 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
257 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
258 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
259 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
260 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
261 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
262 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
263 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
264 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
265 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
266 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
267 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
268 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
269 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
270 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
271 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
272 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
273 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
274 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
275 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
276 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
277 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
278 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
279 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
280 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
281 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
282 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
283 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
284 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
285 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
286 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
287 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
288 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
289 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
290 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
291 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
292 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
293 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
294 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
295 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
296 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
297 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
298 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
299 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
300 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
301 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
302 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
303 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
304 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
305 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
306 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
307 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
308 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
309 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
310 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
311 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
312 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
313 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
314 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
315 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
316 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
317 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
318 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
319 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
320 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
321 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
322 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
323 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
324 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
325 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
326 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
327 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
328 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
329 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
330 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
331 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
332 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
333 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
334 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
335 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
336 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
337 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
338 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
339 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
340 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
341 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
342 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
343 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
344 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
345 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
346 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
347 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
348 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
349 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
350 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
351 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
352 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
353 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
354 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
355 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
356 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
357 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
358 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
359 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
360 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
361 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
362 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
363 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
364 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
365 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
366 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
367 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
368 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
369 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
370 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
371 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
372 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
373 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
374 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
375 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
376 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
377 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
378 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
379 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
380 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
381 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
382 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
383 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
384 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
385 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
386 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
387 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
388 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
389 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید (دایجستیو اید)
390 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
391 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
392 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
393 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
394 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
395 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
396 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
397 ColicEZ Drop قطره کولیکز
398 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
399 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
400 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
401 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
402 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
403 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
404 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
405 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
406 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
407 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
408 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
409 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
410 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
411 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
412 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
413 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
414 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
415 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
416 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
417 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
418 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
419 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
420 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
421 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
422 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
423 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
424 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
425 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
426 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
427 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
428 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
429 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
430 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
431 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
432 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
433 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
434 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
435 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
436 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
437 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
438 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
439 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
440 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
441 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
442 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
443 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
444 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
445 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
446 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
447 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
448 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
449 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
450 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
451 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
452 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
453 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
454 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
455 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
456 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
457 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
458 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
459 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
460 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
461 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
462 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
463 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
464 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
465 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
466 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
467 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
468 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
469 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
470 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
471 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
472 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
473 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
474 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
475 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
476 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
477 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
478 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
479 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
480 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
481 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
482 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
483 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
484 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
485 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
486 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
487 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
488 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
489 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
490 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
491 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
492 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
493 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
494 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
495 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
496 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
497 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
498 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
499 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
500 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
501 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
502 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
503 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
504 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
505 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
506 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
507 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
508 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
509 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
510 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
511 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
512 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
513 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
514 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
515 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
516 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
517 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
518 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
519 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
520 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
521 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
522 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
523 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
524 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
525 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
526 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
527 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
528 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
529 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
530 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
531 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
532 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
533 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
534 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
535 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
536 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
537 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
538 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
539 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
540 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
541 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
542 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
543 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
544 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
545 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
546 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
547 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
548 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
549 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
550 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
551 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
552 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
553 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
554 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
555 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
556 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
557 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
558 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
559 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
560 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
561 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
562 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
563 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
564 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
565 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
566 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
567 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
568 Prospan Syrup شربت پروسپان
569 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
570 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
571 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
572 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
573 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
574 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
575 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
576 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
577 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
578 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
579 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
580 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
581 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
582 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
583 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
584 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
585 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
586 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
587 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
588 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
589 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
590 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
591 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
592 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
593 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
594 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
595 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
596 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
597 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
598 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
599 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
600 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
601 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
602 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
603 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
604 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
605 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
606 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
607 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
608 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
609 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
610 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
611 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
612 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
613 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
614 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
615 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
616 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
617 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
618 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
619 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
620 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
621 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
622 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
623 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
624 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
625 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
626 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
627 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
628 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
629 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
630 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
631 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
632 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
633 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
634 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
635 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
636 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
637 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
638 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
639 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
640 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
641 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
642 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
643 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
644 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
645 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
646 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
647 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
648 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
649 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
650 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
651 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
652 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
653 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
654 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
655 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
656 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
657 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
658 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
659 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
660 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
661 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
662 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
663 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
664 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
665 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
666 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
667 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
668 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
669 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
670 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
671 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
672 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
673 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
674 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
675 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
676 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
677 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
678 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
679 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
680 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
681 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
682 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
683 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
684 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
685 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
686 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
687 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
688 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
689 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
690 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
691 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
692 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
693 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
694 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
695 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
696 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
697 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
698 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
699 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
700 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
701 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
702 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
703 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
704 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
705 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
706 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
707 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
708 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
709 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
710 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
711 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
712 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
713 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
714 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
715 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
716 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
717 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
718 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
719 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
720 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
721 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
722 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
723 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
724 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
725 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
726 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
727 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
728 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
729 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
730 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
731 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
732 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
733 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
734 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
735 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
736 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
737 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
738 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
739 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
740 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
741 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
742 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
743 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
744 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
745 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
746 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
747 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
748 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
749 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
750 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
751 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
752 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
753 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
754 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
755 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
756 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
757 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
758 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
759 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
760 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
761 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
762 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
763 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
764 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
765 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
766 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
767 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
768 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
769 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
770 Zingaman Syrup شربت زینگامن
771 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
772 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
773 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
774 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
775 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
776 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
777 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
778 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
779 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
780 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
781 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
782 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
783 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
784 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
785 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
786 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
787 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
788 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
789 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
790 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
791 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
792 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
793 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
794 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
795 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
796 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
797 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
798 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
799 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
800 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
801 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
802 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
803 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
804 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
805 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
806 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
807 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
808 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
809 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
810 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
811 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
812 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
813 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
814 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
815 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
816 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
817 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
818 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
819 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
820 Cystone Tablet قرص سیستون
821 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
822 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
823 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
824 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
825 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
826 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
827 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جینسینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
828 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
829 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
830 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
831 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
832 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
833 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
834 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
835 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
836 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
837 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
838 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب