دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
2 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
3 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
4 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
5 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
6 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
7 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
8 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
9 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
10 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
11 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
12 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
13 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
14 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
15 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
16 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
17 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
18 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
19 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
20 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
21 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
22 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
23 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
24 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
25 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
26 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
28 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
29 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
30 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
31 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
32 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
33 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
34 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
35 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
36 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
37 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
38 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
39 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
40 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
41 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
42 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
43 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
44 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
45 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
46 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
47 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
48 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
49 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
50 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
51 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
52 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
53 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
54 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
55 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
56 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
57 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
58 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
59 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
60 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
61 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
62 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
63 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
64 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
65 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
66 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
67 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
68 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
69 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
70 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
71 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
72 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
73 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
74 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
75 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
76 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
77 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
78 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
79 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
80 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
81 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
82 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
83 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
84 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
85 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
86 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
87 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
88 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
89 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
90 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
91 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
92 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
93 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
94 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
95 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
96 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
97 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
98 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
99 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
100 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
101 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
102 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
103 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
104 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
105 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
106 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
107 Piperix Softgel سافت ژل پیپریکس داروسازی تهران دارو
108 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
109 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
110 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
111 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
112 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
113 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
114 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
115 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
116 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
117 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
118 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
119 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
120 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
121 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
122 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
123 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
124 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
125 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
126 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
127 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
128 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
129 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
130 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
131 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
132 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
133 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
134 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
135 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
136 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
137 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
138 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
139 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
140 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
141 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
142 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
143 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
144 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
145 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
146 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
147 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
148 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
149 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
150 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
151 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
152 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
153 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
154 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
155 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
156 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
157 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
158 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
159 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
160 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
161 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
162 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
163 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
164 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
165 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
166 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
167 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
168 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
169 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
170 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
171 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
172 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
173 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
174 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
175 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
176 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
177 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
178 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
179 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
180 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
181 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
182 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
183 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
184 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
185 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
186 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
187 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
188 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
189 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
190 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
191 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
192 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
193 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
194 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
195 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
196 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
197 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
198 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
199 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
200 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
201 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
202 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
203 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
204 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
205 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
206 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
207 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
208 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
209 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
210 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
211 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
212 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
213 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
214 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
215 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
216 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
217 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
218 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
219 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
220 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
221 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
222 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
223 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
224 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
225 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
226 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
227 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
228 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
229 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
230 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
231 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
232 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
233 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
234 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
235 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
236 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
237 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
238 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
239 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
240 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
241 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
242 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
243 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
244 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
245 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
246 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
247 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
248 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
249 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
250 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
251 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
252 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
253 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
254 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
255 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
256 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
257 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
258 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
259 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
260 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
261 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
262 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
263 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
264 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
265 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
266 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
267 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
268 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
269 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
270 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
271 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
272 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
273 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
274 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
275 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
276 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
277 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
278 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
279 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
280 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
281 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
282 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
283 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
284 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
285 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
286 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
287 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
288 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
289 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
290 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
291 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
292 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
293 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
294 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
295 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
296 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
297 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
298 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
299 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
300 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
301 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
302 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
303 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
304 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
305 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
306 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
307 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
308 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
309 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
310 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
311 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
312 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
313 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
314 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
315 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
316 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
317 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
318 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
319 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
320 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
321 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
322 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
323 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
324 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
325 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
326 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
327 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
328 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
329 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
330 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
331 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
332 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
333 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
334 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
335 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
336 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
337 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
338 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
339 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
340 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
341 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
342 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
343 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
344 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
345 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
346 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
347 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
348 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
349 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
350 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
351 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
352 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
353 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
354 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
355 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
356 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
357 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
358 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
359 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
360 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
361 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
362 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
363 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
364 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
365 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
366 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
367 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
368 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
369 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
370 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
371 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
372 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
373 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
374 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
375 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
376 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
377 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
378 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
379 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
380 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
381 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
382 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
383 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
384 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
385 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
386 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
387 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
388 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
389 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
390 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
391 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
392 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
393 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
394 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
395 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
396 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
397 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
398 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
399 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
400 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
401 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
402 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
403 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
404 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
405 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
406 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
407 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
408 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
409 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
410 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
411 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
412 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
413 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
414 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
415 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
416 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
417 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
418 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
419 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
420 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
421 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
422 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
423 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
424 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
425 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
426 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
427 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
428 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
429 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
430 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
431 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
432 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
433 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
434 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
435 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
436 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
437 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
438 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
439 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
440 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
441 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
442 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
443 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
444 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
445 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
446 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
447 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
448 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
449 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
450 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
451 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
452 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
453 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
454 ColicEZ Drop قطره کولیکز
455 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
456 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
457 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
458 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
459 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
460 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
461 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
462 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
463 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
464 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
465 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
466 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
467 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
468 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
469 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
470 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
471 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
472 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
473 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
474 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
475 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
476 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
477 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
478 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
479 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
480 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
481 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
482 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
483 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
484 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
485 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
486 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
487 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
488 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
489 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
490 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
491 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
492 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
493 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
494 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
495 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
496 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
497 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
498 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
499 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
500 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
501 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
502 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
503 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
504 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
505 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
506 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
507 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
508 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
509 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
510 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
511 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
512 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
513 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
514 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
515 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
516 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
517 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
518 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
519 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
520 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
521 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
522 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
523 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
524 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
525 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
526 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
527 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
528 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
529 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
530 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
531 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
532 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
533 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
534 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
535 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
536 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
537 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
538 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
539 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
540 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
541 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
542 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
543 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
544 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
545 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
546 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
547 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
548 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
549 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
550 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
551 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
552 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
553 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
554 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
555 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
556 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
557 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
558 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
559 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
560 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
561 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
562 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
563 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
564 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
565 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
566 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
567 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
568 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
569 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
570 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
571 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
572 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
573 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
574 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
575 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
576 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
577 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
578 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
579 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
580 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
581 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
582 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
583 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
584 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
585 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
586 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
587 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
588 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
589 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
590 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
591 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
592 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
593 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
594 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
595 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
596 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
597 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
598 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
599 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
600 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
601 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
602 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
603 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
604 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
605 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
606 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
607 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
608 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
609 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
610 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
611 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
612 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
613 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
614 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
615 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
616 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
617 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
618 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
619 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
620 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
621 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
622 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
623 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
624 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
625 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
626 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
627 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
628 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
629 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
630 Prospan Syrup شربت پروسپان
631 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
632 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
633 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
634 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
635 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
636 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
637 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
638 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
639 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
640 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
641 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
642 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
643 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
644 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
645 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
646 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
647 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
648 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
649 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
650 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
651 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
652 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
653 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
654 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
655 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
656 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
657 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
658 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
659 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
660 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
661 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
662 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
663 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
664 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
665 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
666 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
667 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
668 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
669 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
670 Recubizul 500 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
671 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
672 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
673 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
674 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
675 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
676 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
677 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
678 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
679 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
680 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
681 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
682 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
683 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
684 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
685 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
686 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
687 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
688 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
689 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
690 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
691 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
692 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
693 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
694 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
695 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
696 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
697 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
698 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
699 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
700 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
701 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
702 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
703 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
704 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
705 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
706 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
707 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
708 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
709 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
710 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
711 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
712 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
713 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
714 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
715 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
716 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
717 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
718 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
719 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
720 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
721 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
722 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
723 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
724 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
725 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
726 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
727 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
728 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
729 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
730 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
731 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
732 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
733 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
734 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
735 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
736 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
737 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
738 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
739 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
740 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
741 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
742 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
743 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
744 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
745 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
746 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
747 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
748 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
749 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
750 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
751 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
752 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
753 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
754 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
755 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
756 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
757 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
758 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
759 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
760 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
761 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
762 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
763 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
764 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
765 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
766 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
767 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
768 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
769 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
770 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
771 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
772 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
773 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
774 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
775 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
776 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
777 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
778 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
779 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
780 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
781 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
782 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
783 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
784 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
785 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
786 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
787 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
788 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
789 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
790 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
791 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
792 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
793 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
794 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
795 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
796 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
797 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
798 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
799 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
800 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
801 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
802 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
803 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
804 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
805 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
806 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
807 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
808 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
809 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
810 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
811 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
812 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
813 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
814 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
815 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
816 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
817 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
818 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
819 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
820 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
821 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
822 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
823 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
824 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
825 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
826 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
827 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
828 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
829 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
830 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
831 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
832 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
833 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
834 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
835 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
836 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
837 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
838 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
839 Zingaman Syrup شربت زینگامن
840 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
841 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
842 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
843 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
844 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
845 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
846 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
847 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
848 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
849 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
850 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
851 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
852 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
853 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
854 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
855 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
856 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
857 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
858 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
859 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
860 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
861 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
862 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
863 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
864 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
865 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
866 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
867 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
868 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
869 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
870 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
871 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
872 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
873 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
874 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
875 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
876 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
877 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
878 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
879 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
880 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
881 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
882 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
883 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
884 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
885 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
886 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
887 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
888 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
889 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
890 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
891 Cystone Tablet قرص سیستون
892 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
893 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
894 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
895 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
896 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
897 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
898 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
899 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
900 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
901 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
902 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
903 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
904 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
905 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
906 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
907 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
908 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
909 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
910 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
911 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
912 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
913 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
914 DURASTHUM ZINOGAN Capsule کپسول دورست هوم زینوگان کی دارو فناوری سلامت
915 Honey Jell Daya Syrup شربت ژل رویال هانی ژل تحقیق و توسعه دایا دارو
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب