دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Rhumatogol F.C.Tablet قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو
2 Talental 480mg F.C.Tablet قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم داروسازی رازک
3 Arthroherb F.C.Tablet قرص روکشدار آرتروهرب داروسازی امین
4 Talentin 30G Topical ointment پماد موضعی تالنتین 30 گرم داروسازی رازک
5 Teltonal 480 F.C.Tablet قرص روکشدار تلتونال 480
6 Doloteffin F.C.Tablet قرص روکشدار دولوتفین
7 Anar-amin F.C.Tablet قرص روکشدار انار-امین داروسازی امین
8 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
9 Nervoxin Tablet قرص نرووکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
10 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
11 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
12 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
13 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
14 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
15 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
16 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
17 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
18 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
19 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
20 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
21 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
22 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
23 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
24 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
25 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
26 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
28 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
29 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
30 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
31 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
32 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
33 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
34 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
35 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
36 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
37 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
38 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
39 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
40 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
41 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
42 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
43 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
44 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
45 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
46 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
47 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار وومیگون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
48 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
49 G-Rup Syrup شربت جی-راب
50 Arheumin Drop قطره آرهیومین
51 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
52 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
53 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
54 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
55 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
56 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
57 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
58 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
59 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
60 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
61 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
62 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
63 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
64 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
65 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
66 Diamed Sachet ساشه دیامد داروسازی ایران داروک
67 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
68 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
69 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
70 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
71 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
72 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
73 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
74 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
75 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس داروسازی ایران داروک
76 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
77 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
78 D-Reglis Tablet Jar قرص جار د-رگلیس داروسازی ایران داروک
79 Mentha Lotion لوسیون منتا داروسازی باریج اسانس
80 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
81 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
82 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
83 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
84 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
85 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
86 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
87 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
88 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
89 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
90 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
91 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
92 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
93 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
94 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
95 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
96 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
97 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
98 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
99 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
100 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
101 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
102 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
103 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
104 Migerstick 6 GR STICK قلم میگراستیک 6 گرم داروسازی ریحان نقش جهان
105 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
106 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
107 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
108 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
109 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
110 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
111 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
112 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
113 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
114 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
115 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
116 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
117 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
118 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
119 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
120 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
121 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
122 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
123 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
124 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
125 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
126 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
127 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
128 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
129 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
130 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
131 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
132 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
133 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
134 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
135 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
136 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
137 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
138 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
139 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
140 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
141 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
142 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
143 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
144 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
145 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
146 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
147 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
148 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
149 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
150 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
151 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
152 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
153 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
154 Cynarchol Tablet قرص سینارکل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
155 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
156 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
157 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
158 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
159 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
160 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
161 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
162 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو
163 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
164 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
165 Immustim Tablet قرص ایموستیم داروسازی گل دارو
166 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
167 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
168 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
169 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
170 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
171 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
172 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
173 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
174 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
175 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
176 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
177 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
178 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
179 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
180 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
181 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
182 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
183 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
184 Fennelin Softgel سافت ژل فنیلین داروسازی باریج اسانس
185 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
186 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
187 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
188 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
189 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
190 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
191 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
192 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
193 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
194 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
195 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
196 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
197 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
198 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
199 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
200 Ginkgo T.D Tablet قرص جینکو تیدی داروسازی تولید دارو
201 Memorex Tablet قرص ممورکس داروسازی ایران داروک
202 Ginkogol F.C.Tablet قرص روکشدار جینکوگل داروسازی گل دارو
203 Ginkgora F.C.Tablet قرص روکشدار جینکورا داروسازی اهورا دارو
204 Ginkgoviton Syrup شربت جینکوویتون داروسازی رها
205 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
206 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
207 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
208 Tebokan S.C. Tablet قرص روکشدار تبوکان داروسازی نیاک
209 Ginkgo billoba Vitarmonyl 200mg Cap کپسول جینکوبیلوبا ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
210 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ شرکت داروسازی قائم دارو
211 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
212 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
213 Ginsana Capsule 100 کپسول جین سانا 100 عددی
214 Ginsana Capsule 30 کپسول جین سانا 30 عددی
215 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
216 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
217 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
218 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
219 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
220 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
221 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
222 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
223 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
224 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
225 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
226 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
227 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
228 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
229 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
230 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
231 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
232 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
233 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
234 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
235 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
236 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
237 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
238 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
239 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
240 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
241 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
242 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
243 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
244 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
245 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
246 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
247 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
248 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
249 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
250 Honythyme Syrup شربت هانی تیم
251 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
252 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
253 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
254 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
255 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
256 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
257 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
258 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
259 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
260 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
261 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
262 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
263 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
264 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
265 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
266 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
267 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
268 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
269 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
270 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
271 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
272 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
273 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
274 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
275 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
276 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
277 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
278 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
279 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
280 MG Barij 20gr Ointment پمادام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
281 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
282 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
283 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
284 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
285 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
286 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
287 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
288 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
289 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
290 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
291 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
292 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
293 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
294 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
295 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
296 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
297 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
298 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
299 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
300 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
301 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
302 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
303 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
304 Hemrex Ointment پماد همورکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
305 Avenasin Drop قطره اوه ناسین
306 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
307 Matrica Mouthwash دهان شویه ماتریکا داروسازی باریج اسانس
308 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
309 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
310 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
311 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
312 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
313 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
314 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
315 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
316 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
317 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
318 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
319 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
320 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
321 Honeskin Cream کرم هونسکین داروسازی سپیداج
322 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
323 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
324 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
325 Digestive-Aid F.C.Tablet قرص خط دار دایجستیو-اید
326 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
327 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ
328 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
329 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
330 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
331 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
332 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
333 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
334 Colicez Drop قطره کولیکز
335 Colicaid Drop قطره کولیک اید
336 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
337 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
338 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
339 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
340 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
341 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
342 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
343 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
344 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
345 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
346 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
347 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
348 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
349 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
350 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
351 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
352 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
353 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
354 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
355 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
356 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
357 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
358 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
359 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
360 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
361 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
362 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
363 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
364 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
365 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
366 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
367 Liv 52DS Tablet قرص لیو 52 دی اس
368 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
369 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
370 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
371 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
372 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
373 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
374 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
375 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
376 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
377 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
378 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
379 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
380 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
381 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
382 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
383 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
384 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
385 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
386 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
387 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
388 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
389 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
390 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
391 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
392 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
393 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
394 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
395 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
396 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
397 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
398 C-Lax Tablet قرص سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
399 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
400 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
401 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
402 C-Lax Syrup شربت سی-لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
403 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
404 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
405 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
406 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
407 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
408 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
409 Ear-gol Ear Drop قطره گوشی ایر-گل داروسازی گل دارو
410 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
411 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
412 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
413 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
414 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
415 Mahru Cream کرم ماهرو شیراز دارو حافظ
416 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
417 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
418 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
419 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
420 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
421 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
422 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
423 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
424 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
425 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
426 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
427 Zireh Barij Softgel سافت ژل زیره باریج داروسازی باریج اسانس
428 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
429 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
430 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
431 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
432 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
433 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
434 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
435 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
436 Repelgol Lotion داروسازی گل دارو
437 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
438 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
439 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
440 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
441 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
442 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
443 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
444 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
445 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
446 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
447 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
448 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
449 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
450 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
451 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
452 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
453 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
454 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
455 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
456 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
457 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
458 Cold rub Cream کرم کلد راب داروسازی گل دارو
459 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
460 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
461 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
462 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
463 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
464 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
465 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
466 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
467 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
468 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
469 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
470 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
471 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
472 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
473 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
474 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
475 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
476 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
477 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
478 Burning Fat F.C.Tablet قرص روکشدار برنینگ فت
479 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
480 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
481 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
482 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
483 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
484 Opiocouph Syrup شربت اوپیو کاف داروسازی سپیداج
485 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
486 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
487 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
488 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
489 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
490 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
491 lvora Drop قطره ایورا داروسازی اهورا دارو
492 lvora Syrup شربت ایورا داروسازی اهورا دارو
493 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
494 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
495 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
496 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
497 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
498 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
499 Prospan Syrup شربت پروسپان
500 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
501 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
502 Bronsban Syrup شربت برونسوبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
503 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
504 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
505 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
506 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
507 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
508 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
509 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
510 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
511 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
512 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
513 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
514 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
515 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
516 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
517 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
518 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
519 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
520 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
521 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
522 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
523 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
524 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
525 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
526 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
527 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
528 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
529 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
530 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
531 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
532 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
533 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
534 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
535 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
536 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
537 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
538 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
539 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
540 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
541 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
542 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
543 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
544 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
545 Supermint Drop قطره سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
546 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت داروسازی باریج اسانس
547 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
548 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
549 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
550 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
551 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
552 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
553 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
554 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
555 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
556 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
557 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
558 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
559 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
560 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
561 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
562 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
563 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
564 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
565 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
566 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
567 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
568 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
569 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
570 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
571 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جین سنگ داروسازی آیلار طب آذر
572 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
573 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
574 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
575 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
576 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
577 Lovig Capsule کپسول لوویگ داروسازی سبز دارو اسپادانا
578 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
579 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
580 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
581 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
582 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
583 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
584 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
585 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
586 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
587 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
588 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتولیتد داروسازی گل دارو
589 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
590 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
591 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
592 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
593 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
594 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
595 Piascledine Capsule کپسول پیازکلیدین
596 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
597 Arthrocen Capsule کپسول آرتروسن آروین آرمان گستر
598 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
599 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
600 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
601 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
602 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
603 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
604 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
605 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
606 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
607 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
608 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
609 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
610 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
611 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
612 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
613 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
614 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
615 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم داروسازی سپیداج
616 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
617 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
618 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
619 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
620 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
621 Laxaricin Oil for emu روغن لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
622 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
623 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
624 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پیرل داروسازی زهراوی
625 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
626 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
627 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
628 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
629 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
630 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
631 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
632 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
633 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
634 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
635 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
636 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
637 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
638 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
639 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
640 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
641 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
642 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
643 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
644 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
645 Yomogi Capsule کپسول یوموگی
646 Proflor Pouya Capsule کپسول پروفلور پویا
647 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
648 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
649 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
650 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
651 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
652 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
653 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
654 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
655 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
656 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
657 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اوطریفل حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
658 Powergol Capsule کپسول پاورگل داروسازی گل دارو
659 Proscur Capsule کپسول پروسکار داروسازی گل دارو
660 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
661 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
662 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
663 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
664 Kamasotra Capsule کپسول کاماسورتا
665 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
666 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
667 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
668 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
669 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
670 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
671 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
672 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
673 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
674 Pedicough Syrup شربت پدیکاف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
675 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
676 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
677 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
678 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
679 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
680 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
681 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
682 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
683 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
684 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
685 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
686 Thymex plus Syrup شربت تیمکس پلاس داروسازی ایران داروک
687 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
688 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
689 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
690 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
691 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
692 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
693 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
694 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
695 Zingaman Syrup شربت زینگامن
696 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
697 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
698 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
699 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
700 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
701 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
702 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
703 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
704 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
705 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
706 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
707 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم شرکت مکمل سازی شاری
708 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
709 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
710 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
711 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
712 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
713 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
714 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
715 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
716 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
717 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
718 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
719 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
720 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
721 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
722 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
723 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
724 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
725 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
726 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
727 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
728 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
729 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
730 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
731 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
732 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
733 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
734 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
735 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
736 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
737 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
738 Cystone Tablet قرص سیستون
739 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
740 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
داروسازی ایران دارو شرکت داروسازی عبیدی فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب