دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
2 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
3 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
4 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
5 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
6 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
7 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
8 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
9 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
10 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
11 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
12 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
13 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
14 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
15 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
16 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
17 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
18 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
19 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
20 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
21 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
22 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
23 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
24 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
25 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
26 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
28 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
29 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
30 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
31 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
32 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
33 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
34 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
35 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
36 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
37 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
38 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
39 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
40 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
41 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
42 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
43 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
44 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
45 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
46 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
47 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
48 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
49 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
50 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
51 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
52 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
53 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
54 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
55 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
56 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
57 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
58 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
59 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
60 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
61 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
62 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
63 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
64 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
65 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
66 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
67 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
68 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
69 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
70 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
71 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
72 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
73 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
74 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
75 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
76 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
77 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
78 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
79 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
80 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
81 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
82 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
83 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
84 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
85 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
86 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
87 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
88 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
89 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
90 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
91 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
92 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
93 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
94 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
95 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
96 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
97 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
98 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
99 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
100 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
101 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
102 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
103 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
104 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
105 Piperix Softgel سافت ژل پیپریکس داروسازی تهران دارو
106 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
107 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
108 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
109 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
110 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
111 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
112 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
113 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
114 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
115 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
116 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
117 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
118 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
119 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
120 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
121 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
122 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
123 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
124 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
125 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
126 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
127 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
128 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
129 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
130 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
131 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
132 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
133 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
134 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
135 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
136 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
137 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
138 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
139 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
140 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
141 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
142 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
143 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
144 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
145 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
146 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
147 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
148 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
149 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
150 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
151 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
152 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
153 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
154 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
155 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
156 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
157 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
158 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
159 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
160 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
161 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
162 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
163 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
164 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
165 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
166 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
167 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
168 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
169 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
170 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
171 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
172 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
173 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
174 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
175 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
176 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
177 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
178 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
179 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
180 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
181 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
182 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
183 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
184 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
185 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
186 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
187 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
188 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
189 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
190 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
191 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
192 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
193 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
194 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
195 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
196 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
197 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
198 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
199 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
200 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
201 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
202 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
203 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
204 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
205 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
206 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
207 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
208 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
209 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
210 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
211 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
212 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
213 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
214 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
215 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
216 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
217 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
218 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
219 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
220 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
221 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
222 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
223 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
224 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
225 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
226 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
227 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
228 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
229 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
230 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
231 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
232 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
233 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
234 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
235 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
236 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
237 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
238 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
239 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
240 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
241 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
242 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
243 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
244 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
245 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
246 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
247 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
248 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
249 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
250 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
251 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
252 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
253 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
254 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
255 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
256 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
257 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
258 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
259 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
260 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
261 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
262 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
263 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
264 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
265 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
266 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
267 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
268 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
269 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
270 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
271 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
272 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
273 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
274 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
275 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
276 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
277 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
278 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
279 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
280 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
281 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
282 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
283 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
284 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
285 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
286 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
287 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
288 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
289 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
290 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
291 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
292 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
293 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
294 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
295 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
296 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
297 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
298 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
299 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
300 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
301 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
302 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
303 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
304 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
305 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
306 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
307 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
308 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
309 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
310 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
311 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
312 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
313 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
314 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
315 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
316 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
317 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
318 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
319 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
320 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
321 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
322 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
323 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
324 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
325 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
326 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
327 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
328 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
329 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
330 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
331 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
332 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
333 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
334 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
335 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
336 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
337 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
338 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
339 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
340 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
341 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
342 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
343 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
344 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
345 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
346 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
347 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
348 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
349 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
350 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
351 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
352 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
353 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
354 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
355 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
356 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
357 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
358 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
359 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
360 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
361 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
362 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
363 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
364 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
365 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
366 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
367 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
368 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
369 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
370 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
371 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
372 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
373 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
374 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
375 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
376 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
377 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
378 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
379 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
380 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
381 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
382 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
383 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
384 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
385 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
386 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
387 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
388 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
389 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
390 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
391 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
392 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
393 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
394 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
395 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
396 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
397 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
398 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
399 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
400 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
401 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
402 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
403 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
404 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
405 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
406 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
407 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
408 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
409 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
410 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
411 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
412 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
413 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
414 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
415 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
416 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
417 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
418 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
419 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
420 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
421 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
422 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
423 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
424 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
425 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
426 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
427 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
428 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
429 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
430 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
431 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
432 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
433 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
434 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
435 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
436 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
437 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
438 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
439 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
440 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
441 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
442 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
443 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
444 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
445 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
446 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
447 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
448 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
449 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
450 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
451 ColicEZ Drop قطره کولیکز
452 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
453 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
454 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
455 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
456 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
457 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
458 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
459 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
460 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
461 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
462 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
463 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
464 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
465 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
466 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
467 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
468 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
469 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
470 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
471 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
472 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
473 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
474 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
475 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
476 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
477 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
478 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
479 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
480 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
481 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
482 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
483 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
484 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
485 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
486 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
487 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
488 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
489 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
490 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
491 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
492 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
493 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
494 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
495 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
496 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
497 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
498 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
499 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
500 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
501 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
502 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
503 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
504 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
505 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
506 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
507 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
508 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
509 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
510 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
511 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
512 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
513 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
514 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
515 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
516 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
517 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
518 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
519 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
520 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
521 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
522 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
523 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
524 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
525 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
526 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
527 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
528 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
529 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
530 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
531 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
532 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
533 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
534 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
535 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
536 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
537 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
538 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
539 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
540 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
541 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
542 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
543 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
544 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
545 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
546 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
547 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
548 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
549 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
550 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
551 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
552 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
553 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
554 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
555 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
556 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
557 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
558 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
559 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
560 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
561 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
562 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
563 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
564 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
565 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
566 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
567 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
568 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
569 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
570 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
571 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
572 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
573 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
574 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
575 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
576 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
577 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
578 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
579 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
580 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
581 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
582 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
583 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
584 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
585 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
586 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
587 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
588 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
589 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
590 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
591 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
592 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
593 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
594 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
595 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
596 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
597 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
598 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
599 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
600 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
601 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
602 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
603 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
604 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
605 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
606 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
607 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
608 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
609 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
610 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
611 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
612 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
613 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
614 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
615 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
616 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
617 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
618 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
619 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
620 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
621 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
622 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
623 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
624 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
625 Prospan Syrup شربت پروسپان
626 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
627 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
628 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
629 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
630 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
631 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
632 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
633 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
634 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
635 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
636 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
637 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
638 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
639 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
640 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
641 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
642 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
643 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
644 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
645 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
646 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
647 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
648 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
649 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
650 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
651 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
652 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
653 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
654 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
655 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
656 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
657 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
658 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
659 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
660 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
661 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
662 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
663 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
664 Recubizul 500 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
665 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
666 Recolic 120 ml Syrup شربت ریکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
667 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
668 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
669 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
670 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
671 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
672 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
673 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
674 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
675 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
676 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
677 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
678 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
679 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
680 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
681 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
682 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
683 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
684 Phytovagex Suppository شیاف فیتوواژکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
685 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
686 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
687 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
688 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
689 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
690 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
691 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
692 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
693 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
694 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
695 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
696 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
697 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
698 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
699 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
700 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
701 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
702 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
703 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
704 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
705 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
706 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
707 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
708 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
709 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
710 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
711 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
712 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
713 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
714 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
715 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
716 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
717 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
718 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
719 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
720 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
721 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
722 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
723 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
724 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
725 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
726 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
727 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
728 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
729 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
730 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
731 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
732 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
733 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
734 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
735 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
736 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
737 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
738 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
739 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
740 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
741 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
742 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
743 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
744 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
745 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
746 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
747 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
748 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
749 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
750 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
751 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
752 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
753 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
754 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
755 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
756 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
757 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
758 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
759 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
760 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
761 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
762 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
763 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
764 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
765 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
766 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
767 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
768 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
769 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
770 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
771 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
772 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
773 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
774 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
775 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
776 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
777 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
778 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
779 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
780 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
781 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
782 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
783 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
784 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
785 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
786 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
787 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
788 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
789 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
790 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
791 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
792 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
793 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
794 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
795 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
796 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
797 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
798 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
799 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
800 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
801 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
802 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
803 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
804 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
805 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
806 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
807 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
808 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
809 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
810 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
811 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
812 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
813 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
814 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
815 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
816 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
817 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
818 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
819 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
820 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
821 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
822 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
823 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
824 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
825 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
826 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
827 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
828 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
829 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
830 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
831 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
832 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
833 Zingaman Syrup شربت زینگامن
834 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
835 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
836 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
837 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
838 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
839 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
840 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
841 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
842 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
843 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
844 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
845 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
846 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
847 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
848 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
849 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
850 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
851 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
852 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
853 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
854 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
855 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
856 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
857 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
858 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
859 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
860 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
861 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
862 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
863 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
864 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
865 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
866 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
867 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
868 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
869 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
870 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
871 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
872 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
873 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
874 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
875 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
876 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
877 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
878 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
879 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
880 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
881 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
882 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
883 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
884 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
885 Cystone Tablet قرص سیستون
886 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
887 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
888 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
889 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
890 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
891 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
892 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
893 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
894 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
895 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
896 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
897 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
898 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
899 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
900 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
901 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
902 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
903 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
904 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
905 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
906 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
907 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
908 DURASTHUM ZINOGAN Capsule کپسول دورست هوم زینوگان کی دارو فناوری سلامت
909 Honey Jell Daya Syrup شربت ژل رویال هانی ژل تحقیق و توسعه دایا دارو
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب