کپسول سلرگاستر (سفوف کرفس)

Celer Gaster Capsule (Sofoofe Karafs)

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
فرا طب [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "کپسول سلرگاستر (سفوف کرفس)" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب