دارو های گیاهی

دارو های گیاهی

ردیف نام انگلیسی برند نام فارسی برند تولیدکننده
1 Anar-amin F.C.Tablet قرص انار-امین داروسازی امین
2 Pomega 5 Softgel سافت ژل پومگا 5 شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
3 Anar+Vitamin C Tablet قرص انار+ویتامین سی داروسازی امین
4 ELLAGICA 250 MG Capsule کپسول الاژیکا 250 میلی گرم اکسیر گستر اسپادانا
5 Hypiran Drop قطره هایپیران داروسازی پور سینا
6 Nervoxin Tablet قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
7 Hypicum Capsule کپسول هایپیکوم دارو پخش - کارخانه
8 Perforan S.C.Tablet قرص روکشدار پرفوران داروسازی گل دارو
9 Phytorelax F.C.Tablet قرص روکشدار فیتورلاکس داروسازی ایران داروک
10 Hypiran F.C.Tablet قرص روکشدار هایپیران داروسازی پور سینا
11 Hypifor 425mg Capsule کپسول هایپی فور 425 میلی گرم داروسازی سها
12 Hypifor 250 F.C.Tablet قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم داروسازی سها
13 Hypericum ZardBand Drop قطره هوفاریقون زردبند داروسازی زردبند
14 Comfort Formula Tablet قرص کامفورت فرمولا
15 NoDep ESI Capsule کپسول نودپ اسی ESI
16 HERBAL BURN Ointment 15 gr پماد هربال برن 15 گرم داروسازی رازک
17 Livergol70 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 70 داروسازی گل دارو
18 Liverhealth G Capsule کپسول لیورهلس داروسازی سبز دارو اسپادانا
19 Livergol140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورگل 140 داروسازی گل دارو
20 Ami-silymarin 70 F.C.Tablet قرص امی-سیلیمارین داروسازی امین
21 Liverherb 140 F.C.Tablet قرص خط دار لیورهرب 140 داروسازی امین
22 Liverherb plus B S.C. Tablet قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی داروسازی امین
23 Silymarin Drop قطره سیلیمارین داروسازی امین
24 Hepatan Tablet قرص هپاتان داروسازی باریج اسانس
25 Livomarin Capsule کپسول لیوومارین دارو پخش - کارخانه
26 Marilan140mg Capsule کپسول ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
27 Marilan140mg Tablet قرص ماریلان 140 میلی گرم داروسازی ایران داروک
28 Marilan70mg Capsule کپسول ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
29 Marilan70mg Tablet قرص ماریلان 70 میلی گرم داروسازی ایران داروک
30 Marina Tablet قرص مارینا داروسازی پور سینا
31 Silarin 70mg F.C.Tablet قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم داروسازی سها
32 Liveria (Silymarin+Vitamins+Iron) Softgel سافت ژل لیوریا (عصاره گیاه خار مریم) Viva Nutraceuticals
33 Silymarin ZardBand Drop قطره خوراکی سلیمارین زردبند داروسازی زردبند
34 Liver Guard Capsule کپسول لیورگارد داروسازی سینا فراور
35 Sim Liver 140 MG Tablet قرص سیم لیور 140 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
36 Sim Liver 240 MG Table قرص سیم لیور 240 میلی گرم سیمرغ داروی عطار
37 TusiBen H.T.S Syrup شربت توسی بن حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
38 Manoliver 150 MG Capsule کپسول مانولیور 150 میلی گرم رحمان گستران
39 Nutri Liver Support Cap کپسول نوتری لیور ساپورت لیوار
40 Antireflax-B Syrup شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس
41 Aloe vera Barij100mg Capsule کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
42 Aloe vera Barij120ml Syrup شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
43 Barij Aloe vera250ml Syrup شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
44 Helioderm ESI Tablet قرص هلیودرم اسی ESI
45 PEELICENT Cream کرم پیلیسنت ترانه های شفابخش طبیعت
46 DERMACENT Cream کرم درماسنت ترانه های شفابخش طبیعت
47 CENTELLA TST 475 MG Capsule کپسول سنتلا تی اس تی 475 میلی گرم ترانه های شفابخش طبیعت
48 TEACENT Tea Bag دمنوش تی سنت ترانه های شفابخش طبیعت
49 Venoplant Topical Cream Gel کرم ژل موضعی ونوپلنت Aesculapius Farmaceutici
50 Rulax 500mg Capsule کپسول رولاکس 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
51 Senagraph Syrup شربت سناگراف داروسازی ایران داروک
52 Leniera Tablet قرص لنیرا داروسازی اهورا دارو
53 Rulax 50gr Sachet ساشه رولاکس 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
54 Rulax 5gr Sachet ساشه رولاکس 5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
55 Senalax Syrup شربت سنالاکس داروسازی ایران داروک
56 Boldulax F.C.Tablet قرص خط دار بولدولاکس داروسازی پور سینا
57 Sohalax F.C.Tablet قرص روکشدار سهالاکس داروسازی سها
58 Herbilax Capsule کپسول هربی لاکس هربی دارو
59 Herbilax Tablet قرص هربی لاکس هربی دارو
60 Manolax 450 MG Capsule کپسول مانولاکس 450 میلی گرم رحمان گستران
61 Zintoma Capsule کپسول زینتوما داروسازی گل دارو
62 Vomigone F.C.Tablet قرص خط دار ومیگان داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
63 Zintigo Tablet قرص زینتیگو داروسازی ایران داروک
64 Bisalen 30 gr Ointment پماد بیزالن 30 گرم داروسازی نوتک فار
65 Gingiton Capsule کپسول ژین ژیتون هربی دارو
66 Roghan e zanjabil noshad Liniment لینیمنت روغن زنجبیل نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
67 ARHEUMIN 30ML DROP قطره آرومین 30 میلی لیتر یاس دارو
68 G-RUP 120ML SYRUP شربت جی-روپ 120 میلی لیتر یاس دارو
69 Ginger ZardBand Drop قطره زنجبیل زردبند داروسازی زردبند
70 NO FLU SANDROUS Capsule کپسول نو فلو سندروس داروسازی فرشته جویان
71 Nausophar Capsule کپسول نازوفار داروسازی نوتک فار
72 Dineh Psyllium Sachet ساشه دینه پسیلیوم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
73 Psyllium Powder پودر پسیلیوم دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
74 Fibrogol Powder پودر فیبروگل داروسازی گل دارو
75 Herbasil Sachet ساشه هرباسیل گلچای
76 Musylium Sachet ساشه موسیلیوم داروسازی ایران داروک
77 Musylium sugar free lime flavor Sachet ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو داروسازی ایران داروک
78 Musylium with benana flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم موز داروسازی ایران داروک
79 Musylium with orange flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال داروسازی ایران داروک
80 Musylium with strawberry flavor Sachet ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی داروسازی ایران داروک
81 Plantago-darouk Powder پودر پلانتاگو-داروک داروسازی ایران داروک
82 Psyllium Powder پودر پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
83 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم ایران داروک داروسازی ایران داروک
84 Metamosil Sachet ساشه متاموسیل داروسازی پور سینا
85 Psyllium bnana flavour پودر پسیلیوم با طعم موز پورسینا داروسازی پور سینا
86 Psyllium orange flavour Powder پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسینا داروسازی پور سینا
87 Psyllium musciloid Powder پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک داروسازی نیاک
88 Psyllium Sachet ساشه پسیلیوم هربی دارو هربی دارو
89 Mucilax Sachet ساشه موسیلاکس داروسازی روز دارو
90 Rouz-psyllium Husk Sachet ساشه روز-پسیلیوم هوسک داروسازی روز دارو
91 Rouz-psyllium Seed Granule گرانول روز-پسیلیوم سید داروسازی روز دارو
92 OBESTOP Capsule کپسول ابستاپ مکمل های غذایی حیاتی کارن
93 D-Reglis Tablet-Blister قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس) داروسازی ایران داروک
94 Aftogel STRIP استریپ آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا
95 Enoxolon Ointment پماد انوکسولون دارو پخش - کارخانه
96 D-Reglis Tablet Jar قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی داروسازی ایران داروک
97 Mentha Lotion لوسیون منتا باریج داروسازی باریج اسانس
98 AFS Drop قطره ای اف اس داروسازی گیاه اسانس
99 Hotice GE Gel ژل هوتیس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
100 Menthora fort Drop قطره منتورا فورت داروسازی اهورا دارو
101 Mentha Chew. Tablet قرص جویدنی منتا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
102 Menthol Drop قطره منتول داروسازی پور سینا
103 Mintagel Gel ژل مینتاژل داروسازی فارماشیمی
104 Roghan e nana felfeli noshad Liniment لینیمنت روغن نعنا فلفلی نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
105 Colpermin Capsule کپسول کلپرمین
106 Peppermint ZardBand Drop قطره نعناء فلفلی زردبند داروسازی زردبند
107 Piperix Softgel سافت ژل پی پریکس داروسازی تهران دارو
108 Colguard Capsule کپسول کلگارد آرین سلامت سینا
109 COMINON Tablet قرص کومینون داروسازی حکیم مومن تیریزی
110 SLIMTEX Capsule کپسول اسلیم تکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
111 Soygan Capsule کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس
112 Soyagol Tablet قرص سویاگل داروسازی گل دارو
113 Soymenopause 250 mg Capsule کپسول سوی منوپوز 250 میلی گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
114 Phytosterol SHARI 800 mg TAB قرص فیتوسترول شاری 800 میلی گرم صنعت دارویی شاری
115 Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم webber naturals
116 Isomax TAB قرص ایزومکس VITABIOTICS
117 Meno-AVERT Tablet قرص منو اورت (منوآورت) EuRho Vital
118 Active-Meno doppel herz Tablet قرص اکتیو-منو(اکتیو منو) Doppel herz
119 Menopause Free Mix Natural Capsule کپسول منوپوزفری میکس نچرال Mix Natural
120 Menosofe Plus Tablet قرص منوسوف پلاس NATRIS
121 Phyto Soya Capsule کپسول فیتوسویا - فیتوسویا Arkopharma
122 Celadrin HealthAid 550 MG Tablet قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم healthaid
123 Carvil Tablet قرص کارویل داروسازی حکیم مومن تیریزی
124 Femodin Fc tablet قرص خط دار فمودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
125 Veinovital 30g cream کرم ونوویتال 30 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
126 Easy flow F.C.Tablet قرص روکشدار ایزی فلو داروسازی ایران داروک
127 Westcoast Naturals Saw Palmetto Softgel سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر
128 Prostex Capsule کپسول پروستکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
129 Prustacare Capsule کپسول پروستاکر داروسازی رازک
130 Prostate Health Schiff Capsule کپسول پروستات هلث شف Schiff
131 Prosterbe ESI Capsule کپسول پروست ارب اسی (پروسترب) ESI
132 Saw Palmetto Complex MixNatural Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
133 Saw-Palmetto Super Natural Softgel سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال داروسازی زهراوی
134 Sawpalmetto Complex Cap کپسول ساوپالمتو کمپلکس ویتامین هاوس Vitamin House
135 Prostica Golden Life Tablet قرص پروستیکا گلدن لایف Golden Life
136 Stillen 60MG Tablet قرص استیلن 60 میلی گرم DONG-A
137 Phytoven F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوون داروسازی امین
138 Dineh Veinovital F.C.Tablet قرص روکشدار دینه ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
139 Venogol F.C.Tablet قرص روکشدار ونوگل داروسازی گل دارو
140 Venogol Cream کرم ونوگل داروسازی گل دارو
141 Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet قرص شاه بلوط هندی قائم دارو شرکت داروسازی قائم دارو
142 Phytoglucosamine Gel ژل فیتوگلوکزآمین داروسازی گل دارو
143 Aesculus-darouk E.C. Tablet قرص اسکولوس-داروک داروسازی ایران داروک
144 Reepaven Tablet قرص ریپاون شرکت داروسازی قائم دارو
145 VARIZOL JEL ژل واریزول دانشگر زولنگ روسپینا
146 Zilpa Capsule کپسول زیلپا سلامت گستر آرتیمان
147 Agnugol Tablet قرص اگنوگل داروسازی گل دارو
148 Althaea ZardBand Drop محلول خوراکی ختمی زردبند داروسازی زردبند
149 Arnisin Gel ژل آرنی سین داروسازی پور سینا
150 After bite Cream کرم آفتربایت داروسازی باریج اسانس
151 Calendula Ointment پماد کالاندولا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
152 Dine soft heel Cream کرم دینه سافت هیل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
153 Dermagol Lotion لوسیون درماگل داروسازی گل دارو
154 Calendu T.D Ointment پماد کالندو تی دی داروسازی تولید دارو
155 Calendula Medipharm Ointment پماد کالاندولا مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
156 Calendula fort ND 4% Ointment پماد کالاندولا فورت ان دی 4% نانو دارو پؤوهان پردیس
157 Calendula ND 2% Ointment پماد کالاندولا ان دی 2% نانو دارو پؤوهان پردیس
158 Calendula ZardBand Drop عصاره همیشه بهار زردبند داروسازی زردبند
159 Pepercin 0.075 Cream کرم پپرسین 0.075% داروسازی ابوریحان
160 Lion Capsicum Plaster پلاستر کاپسیکوم شیرنشان داروسازی بهنوار
161 Capex Cream کرم کپکس داروسازی باریج اسانس
162 Capsicin medipharm 0.025 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.025% داروسازی کیش مدیفارم
163 Capsicin medipharm 0.075 Cream کرم کاپسیسین مدیفارم 0.075% داروسازی کیش مدیفارم
164 Capsian Ointment پماد کاپسیان داروسازی گل دارو
165 Pepercin 0.025 Cream کرم پپرسین 0.025% داروسازی ابوریحان
166 Capsicum Gel ژل کاپسیکوم دارو پخش - کارخانه
167 Capsidin Cream کرم کاپسیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
168 Capsaicin 0.025-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
169 Capsaicin 0.025-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
170 Capsaicin 0.075-%30gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم داروسازی دارو درمان پارس
171 Capsaicin 0.075-%60gr Cream کرم کاپسایسین 0.075% 60 گرم داروسازی دارو درمان پارس
172 Capoderm Ointment پماد کاپودرم داروسازی نیاک
173 Capsaicin-najo Cream کرم کاپسایسین-ناژو داروسازی ایران ناژو
174 Capsiman Ointment پماد کاپسیمان رحمان گستران
175 Celer X Fort Golden Life Tablet قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Golden Life
176 Babooneh Drop قطره بابونه امین داروسازی امین
177 Chamisan Solution محلول کامیسان گلچای
178 Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک داروسازی ایران داروک
179 Kamisol Solution محلول کامیزول داروسازی ایران داروک
180 Kamiloderm Cream کرم کامیلودرم داروسازی پور سینا
181 Baboneh ZardBand Drop قطره بابونه زردبند داروسازی زردبند
182 Matricaria ZardBand Topical Drop محلول موضعی ماتریکاریا زردبند داروسازی زردبند
183 Baboneh ZardBand Topical Drop محلول موضعی بابونه زردبند داروسازی زردبند
184 Cimifugol F.C.Tablet قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو
185 Cefakliman mono Capsule کپسول سفاکلیمان مونو
186 Masagel Cream کرم ماساژل داروسازی سپیداج
187 Arthricom Topical Cream کرم موضعی آرتریکام شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
188 Bran Powder پودر دینه برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
189 Crataegus Drop قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک
190 Rucardin Capsule کپسول روکاردین شرکت داروسازی قائم دارو
191 Rucardin 2.5gr Sachet ساشه روکادرین 2.5 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
192 Rucardin 50gr Sachet ساشه روکادرین 50 گرم شرکت داروسازی قائم دارو
193 Crataegus Tablet قرص کراتاگوس داروسازی ایران داروک
194 Cratasin Drop قطره کراتاسین داروسازی پور سینا
195 Cratonic-S 100mg F.C.Tablet قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم داروسازی سها
196 Barij pumpkin seed oil Softgel سافت ژل باریج پامپکین سید اویل داروسازی باریج اسانس
197 Prosta Pharma Syrup شربت پروستافارما داروسازی دانا
198 Prostacin Drop قطره پروستاسین داروسازی پور سینا
199 Pepostrin Softgel سافت ژل پپوسترین داروسازی زهراوی
200 Prostil Sachet ساشه پروستیل گیاه سبز زندگی
201 Prostrol 600mg Soft Capsule کپسول نرم پروسترول 600 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
202 Pumpkin ZardBand Drop قطره روغن کدو طبی زردبند داروسازی زردبند
203 Prosta Barij 300MG Softgel سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
204 Prostafit EuRho Vital Softgel سافت ژل پروستافیت یوروویتال EuRho Vital
205 Pum prost Softgel سافت ژل پام پروست داروسازی تهران دارو
206 Atheromod-B Tablet قرص آرترومود-بی داروسازی باریج اسانس
207 Liporan Capsule کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو
208 Tichoke Capsule کپسول تیشوک داروسازی گل دارو
209 Cynabile Drop قطره سینابایل داروسازی باریج اسانس
210 Cynarchol Tablet قرص سینارکول داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
211 Trig-low Tablet قرص تریگ-لوو داروسازی ایران داروک
212 Mina-detox Tablet قرص مینا-دتوکس داروسازی مینا
213 Cynar F.C.Tablet قرص خط دار سینار داروسازی پور سینا
214 Cynarol Tablet قرص سینارول داروسازی نیاک
215 Artischocken EuRho Vital Cap کپسول آرتی شوک یورو ویتال EuRho Vital
216 CynaCare H.T.S Capsule کپسول سیناکر حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
217 Lipoman 650 MG Capsule کپسول لیپومان 650 میلی گرم رحمان گستران
218 Dillsun Drop قطره دیل سان داروسازی باریج اسانس
219 Dill GE Drop قطره دیل جی ایی داروسازی گیاه اسانس
220 Golgripe Oral Solution محول خوراکی گل گریپ داروسازی گل دارو
221 Colief BSK Drop قطره کولیف بی اس کی بنیان سلامت کسری
222 Immustim Oral Solution محلول خوراکی ایمواستیم داروسازی گل دارو
223 Immunsupport GE Drop قطره ایمنوساپورت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
224 Remicold Capsule کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو
225 Immustim Tablet قرص ایمواستیم داروسازی گل دارو
226 Echinamed Tablet قرص اکینامد داروسازی ایران داروک
227 Echiasin Tablet قرص اکیاسین داروسازی پور سینا
228 Echinasoha F.C.Tablet قرص روکشدار اکیناسها داروسازی سها
229 Immugen Syrup شربت ایموژن کیمیاگر توس
230 Echinacea ZardBand Drop عصاره اکیناسه زردبند داروسازی زردبند
231 Immunilflor ESI Capsule کپسول ایمونیل فلور ایزی ESI
232 Moderic S.C.Tablet قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو
233 Rodiuretic Drop قطره رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
234 Diurant Drop قطره دیورانت گلچای
235 Diurin Drop قطره دیورین داروسازی ایران داروک
236 Equidiuret Tablet قرص اکوئی دیورت داروسازی پور سینا
237 Kidnex Capsule کپسول کیدنکس داروسازی مرهم سازان سینا
238 Equiflex Vasha 250MG TAB قرص اکوئیفلکس وشا 250 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
239 Equisetum ZardBand Topical Drop عصاره موضعی دم اسب زردبند داروسازی زردبند
240 Rodiuretic Capsule کپسول رودیورتیک شرکت داروسازی قائم دارو
241 BIOCOL KIDS FRT Syrup شربت بایوکل کیدز اف آر تی BIOCOL
242 Eucalyptus Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
243 Eucalyptus Inhaler Inhaler اکالیپتوس استنشاقی اهورا دارو داروسازی اهورا دارو
244 Eucalyptus barij 400mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
245 Eucalyptus barij 200mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
246 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک داروسازی ایران داروک
247 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی پورسینا داروسازی پور سینا
248 Colin Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس کلین آسیا پارس
249 Eucalyptus Inhaler ZardBand Drop بخور اکالیپتوس زردبند داروسازی زردبند
250 Notsore Candy آبنبات مکیدنی نات سور اصفهان شکلات
251 RINFOLTIL Pharmalife Tablet قرص رینفولتیل فارمالایف Pharmalife Research
252 Fennelin Drop قطره فنیلین داروسازی باریج اسانس
253 Fennelin Softgel سافت ژل فنلین باریج (فنیلین) داروسازی باریج اسانس
254 Roghan e razianeh noshad Liniment لینیمنت روغن رازیانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
255 Colicaid Drop قطره کولیکید VITABIOTICS
256 Fennel ZardBand Drop قطره رازیانه زردبند داروسازی زردبند
257 Fennel Syrup شربت رازیانه بیوفیتا اکسیر گل سرخ
258 LactoBarij 610mg Capsule کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
259 RUNSUL Capsule کپسول رونسول شرکت داروسازی قائم دارو
260 Diansul Syrup شربت دیانسول بیوفیتا اکسیر گل سرخ
261 DURASTHUM MOOTTA Capsule کپسول دورست هوم موتا کی دارو فناوری سلامت
262 Arthro Eaze Cap کپسول آرترو ایز Natural World
263 Kondor Majoon Syrup شربت معجون کندر اکسیر گل سرخ
264 Garlet-No:100 S.C. Tablet قرص گارلت 100 عددی داروسازی امین
265 Mycocin Vaginal Cream واژینال کرم مایکوسین داروسازی گل دارو
266 Garcin S.C. Tablet قرص روکشدار گارسین داروسازی گل دارو
267 Garcin 500 S.C.Tablet قرص روکشدار گارسین 500 داروسازی گل دارو
268 Garlet-No:50 S.C. Tablet قرص گارلت 50 عددی داروسازی امین
269 Allium-S F.C.Tablet قرص روکشدار آلیوم-اس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
270 Garlic Drop قطره گارلیک داروسازی ایران داروک
271 Alicom S.C. Tablet قرص روکشدار آلیکوم داروسازی نیاک
272 Garlicap Capsule کپسول گارلی کپ هربی دارو
273 Roghan e sir noshad Liniment لینیمنت روغن سیر نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
274 Garlic SHARI 600 mg TAB قرص گارلیک شاری 600 میلی گرم صنعت دارویی شاری
275 Deproherb Drop قطره دپروهرب داروسازی باریج اسانس
276 Deproherb Softgel سافت ژل دپروهرب داروسازی باریج اسانس
277 Peliom Tablet قرص پلیوم Kolmar
278 Peliom Syrup شربت پلیوم Kolmar
279 Peliom Plus Syrup شربت پلیوم پلاس Kolmar
280 Ruginsing Capsule کپسول روجین سینگ (روجینسینگ) شرکت داروسازی قائم دارو
281 Ginsin Capsule کپسول جین سین داروسازی گل دارو
282 Ginsin Syrup شربت جین سین داروسازی گل دارو
283 ID-Vit F.C.Tablet قرص روکشدار آی دی-ویت داروسازی ایران داروک
284 Ginseng Vitarmonyl 220 mg Cap کپسول جینسینگ ویتارمونیل 220 میلی گرم Vitarmonyl
285 Ginseng SHARI 62.5 mg TAB قرص جنسینگ شاری 62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
286 Ginseng 518 MG Mason Capsule کپسول جین سینگ 518 میلی گرم میسن Mason
287 Homtamin Ginseng Softgel سافت ژل هومتامین جینسنگ KOREA UNITED PHARM
288 Highsense Barij 500MG Tablet قرص های سنس باریج 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
289 Ginseng with Guarana STP Capsule کپسول جینسینگ گوارانا اس تی پی STP.Pharma
290 Ginsana Capsule کپسول جینسانا (جین سانا) Ginsana SA
291 VigRX Capsul کپسول ویگارکس - ویگرکس Biopac
292 Formen Perform Capsule کپسول فورمن پرفورم Yves Ponory
293 L-Tonic Syrup شربت ال-تونیک بیوفیتا-ال تونیک اکسیر گل سرخ
294 TRADAMIX Tablet قرص ترادامیکس TRADAPHARMA
295 Permen Max Walmark Tablet قرص پرمن مکس والمارک Walmark
296 Muscle Herb BetaDaru Capsule کپسول ماسل هرب بهتا دارو بهتا دارو آفرینش
297 Lemongrass ZardBand Drop قطره علف لیمو زردبند داروسازی زردبند
298 Lemon ZardBand Drop قطره لیموترش زردبند داروسازی زردبند
299 Diasin Rx Capsule کپسول دیاسین آر ایکس STP.Pharma
300 Razak Tablet قرص رازک داروسازی گیاه اسانس
301 Razak GE Drop قطره رازک جی ایی داروسازی گیاه اسانس
302 Melissan 5gr Gel ژل ملیسان 5 گرم داروسازی گل دارو
303 Melissan 30g Gel ژل ملیسان 30 گرم داروسازی گل دارو
304 Herpamelis 10gr Gel ژل هرپاملیس 10 گرم داروسازی سبز دارو اسپادانا
305 Bitter Orange ZardBand Drop قطره نارنج زردبند داروسازی زردبند
306 Pasipay Drop قطره پاسی پی داروسازی ایران داروک
307 Passiflorin Oral Solution محلول خوراکی پاسی فلورین داروسازی پور سینا
308 Stress Calm Night Tablet قرص استرس کالم نایت NATRIS
309 Sleep Care Golden Life Tablet قرص اسلیپ کر گلدن لایف Golden Life
310 Relax Herb Capsule کپسول ریلکس هرب بهتا دارو آفرینش
311 Grape seed SHERI 263 mg TAB قرص گریپ سید شاری 263 میلی گرم صنعت دارویی شاری
312 GARCINIA CAMBOGIA STP Capsule گاسینیا کمبوجیا اس تی پی STP.Pharma
313 Romaran Ointment پماد روماران داروسازی گیاه اسانس
314 Rosamint Ointment پماد رزامینت داروسازی سبز دارو اسپادانا
315 Rosemary Ointment پماد رزماری داروسازی گل دارو
316 Rosmaridin Cream کرم رزماریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
317 Joint-Ease Cream کرم جوینت-ایزی داروسازی ایران داروک
318 Rosescalp Topical Solution محلول موضعی رزاسکالپ داروسازی ایران داروک
319 Tidi rose Gel ژل تیدی رز داروسازی تولید دارو
320 Rosemagel Forte Topical gel ژل موضعی رزماژل فورت داروسازی مرهم سازان سینا
321 Rosemary ZardBand Spray اسپری زرماری زردبند داروسازی زردبند
322 Manopain Ointment پماد مانوپین رحمان گستران
323 Children tussian Syrup شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو
324 Drosil Syrup شربت دروسیل داروسازی گیاه اسانس
325 Drosil Drop قطره دروسیل داروسازی گیاه اسانس
326 Thymex 140ml Syrup شربت تیمکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
327 Drosil with Honey Syrup شربت دروسیل با عسل داروسازی گیاه اسانس
328 Diatussin Syrup شربت دیاتوسین داروسازی گل دارو
329 Tussian Syrup شربت توسیان داروسازی گل دارو
330 Thymi cold Syrup شربت تیمی کلد داروسازی امین
331 Thymi cold Drop قطره تیمی کلد داروسازی امین
332 Honey Tuss-Amin Syrup شربت هانی-توس امین داروسازی امین
333 Avipect Syrup شربت آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
334 Thymex120ml Syrup شزبت تیمکس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
335 Thymex Tablet قرص تیمکس داروسازی ایران داروک
336 Thymex Drop قطره تیمکس داروسازی ایران داروک
337 Broncosin Syrup شربت برونکوسین داروسازی پور سینا
338 Thymorant Syrup شربت تیمورانت داروسازی رازک
339 Thyme ZardBand Drop قطره آویشن زردبند داروسازی زردبند
340 Thymus ZardBand Drop قطره تیموس زردبند داروسازی زردبند
341 Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم داروسازی ابوریحان
342 Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم داروسازی ابوریحان
343 Curcumin Capsule کپسول کورکومین داروسازی تولید دارو
344 Sinacurcumin80 Softgel سافت ژل سیناکورکومین 80 اکسیر نانو سینا
345 Pinacap Capsule کپسول پیناکپ شرکت بین المللی سپید طب نیا
346 Curcumin Fluid Gel 2% Gel ژل کورکومین فلوئید 2% عرفان طب پارس
347 Curcuma DINEH Tablet قرص کورکوما دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
348 Curcumin Razak Capsule کپسول کورکومین رازک داروسازی رازک
349 Urtidin Drop قطره یوریتیدین داروسازی باریج اسانس
350 Urtidin F.C.Tablet قرص روکشدار یورتیدین داروسازی باریج اسانس
351 Netonal-B Tablet قرص نتونال-بی داروسازی باریج اسانس
352 Urtan Drop قطره اورتان داروسازی پور سینا
353 Urtica ZardBand Solution عصاره اورتیکا زردبند داروسازی زردبند
354 Urtica ZardBand Topical Drop عصاره موضعی گزنه زردبند داروسازی زردبند
355 OPD MOBI ACTIVE Capsule کپسول او پی دی موبی اکتیو امید پارسینا دماوند
356 Sedamin Capsule کپسول سدامین داروسازی گل دارو
357 Valirest Drop قطره والی رست دارو برگ شرق
358 Valiris 545mg F.C.Tablet قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم داروسازی سها
359 Valerian Capsule کپسول والرین هربی دارو
360 Valerian ZardBand Drop عصاره سنبل الطیب زردبند داروسازی زردبند
361 Valerman 125 MG Capsule کپسول والرمان 125 میلی گرم رحمان گستران
362 Tanamigraine Capsule کپسول تانامیگرن داروسازی زهراوی
363 Glycogol F.C.Tablet قرص روکشدار گلیکوگل داروسازی گل دارو
364 Salvigol S.C.Tablet قرص روکشدار سالویگل داروسازی گل دارو
365 Salvisan Gel ژل سالویزان داروسازی گل دارو
366 Mina sage Tablet قرص مینا ساژ داروسازی مینا
367 So Salvia F.C.Tablet قرص روکشدار سوسالیوا سها جیسا
368 Sage ZardBand Drop قطره مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
369 Salvia ZardBand Topical Drop قطره موضعی سالویا زردبند داروسازی زردبند
370 Sage ZardBand Topical Drop محلول موضعی مریم گلی زردبند داروسازی زردبند
371 Green teadin F.C.Tablet قرص روکشدار گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
372 Cam green Tablet قرص کام گرین داروسازی گیاه اسانس
373 Cam green Capsule کپسول کام گرین داروسازی گیاه اسانس
374 Green Mince Tablet قرص گرین مینس داروسازی ایران داروک
375 Green Tea Health Pioners Tablet قرص گرین تی هلس پایونرز داروسازی دارو درمان پارس
376 Laghari super plant sina pajoh Powder پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
377 SDA-Green Tea Capsule کپسول اس دی آ-گرین تی شفا دارو آریا
378 Green tea SHARI 300 mg TAB قرص گرین تی شاری 300 میلی گرم صنعت دارویی شاری
379 RUGREEN Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
380 Carb Intercept 3 Natrol Capsule کپسول کارب اینترسپت 3 ناترول ٔNatrol
381 Green Less Capsule کپسول گرین لس سلامت گستر آرتیمان
382 Green Tea Tashak Capsule کپسول چای سبز تاشک سلامت گستر آرتیمان
383 Myrtex Drop قطره میرتکس داروسازی باریج اسانس
384 MG 15gr Ointment پماد ام جی 15 گرم داروسازی باریج اسانس
385 MG Barij 20gr Ointment پماد ام جی باریج 20 گرم داروسازی باریج اسانس
386 Myrtex 5g Oral Paste پماد دهانی میرتکس داروسازی باریج اسانس
387 Myrtoplex 10% Ointment پماد میرتوپلکس دارو پخش - کارخانه
388 Myrtlx GE Drop قطره میرتلکس جی اسس داروسازی گیاه اسانس
389 Myrtuheal Topical Solution محلول موضعی میرتوهیل داروسازی ایران داروک
390 Rectol 15gr Ointment پماد رکتول 15 گرم داروسازی خرمان
391 Rectol 20gr Ointment پماد رکتول 20 گرم داروسازی خرمان
392 Mytrol Khorraman Disposable Ampoule آمپول یک بار مصرف میرتول داروسازی خرمان
393 MG Barij 15ML Lotion لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
394 Myrtolea Vaginal Ointment پماد واژینال میرتولئا داروسازی خرمان
395 Blepharol Lotion لوسیون بلفارول داروسازی خرمان
396 Angipars Ointment پماد آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
397 Angipars Capsule کپسول آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
398 SoreHeal 4ml Vial ویال سورهیل 4 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
399 Angipars Pack پک آنژی پارس داروسازی نانو حیات دارو
400 Tanacetum Ext ZardBand Drop عصاره تاناستوم زردبند داروسازی زردبند
401 Rosaflex F.C.Tablet قرص روکشدار رزافلکس داروسازی مینا
402 VenoVine 360MG F.C TAB قرص روکشدار ونووین 360 میلی گرم شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
403 VenoVine Topical Cream کرم موضعی ونووین شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)
404 Ficolax Syrup شربت فیکولاکس داروسازی ایران داروک
405 Ficolax 140ml Syrup شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
406 Figitol 120ml Syrup شربت فیژیتول 120 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
407 Figitol 60ml Syrup شربت فیژیتول 60 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
408 Figitol200ml Syrup شربت فیژیتول 200 میلی لیتر داروسازی دارو درمان پارس
409 Zinlin Syrup شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان
410 Galega dineh Tablet قرص گالگا دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
411 Galega Herbal Powder ZardBand پودر گیاه گالگا زردبند داروسازی زردبند
412 Gastrolit Drop قطره گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
413 Leucorex Vaginal Cream واژینال کرم لکورکس داروسازی باریج اسانس
414 Gastrolit Softgel سافت ژل گاسترولیت داروسازی باریج اسانس
415 Aknyl Topical gel ژل موضعی آکنیل داروسازی اهورا دارو
416 Broncho T.D. Syrup شربت برونکوتیدی تی دی داروسازی تولید دارو
417 PROTACT Mouthwash دهانشویه پروتاکت دانشگر زولنگ روسپینا
418 Hemoroherb Ointment پماد همروهرب داروسازی گل دارو
419 Hemrex Ointment پماد همرکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
420 Rectamelis Suppository شیاف رکتاملیس اکسیر گستر اسپادانا
421 AVENASIN 30ML DROP قطره آوناسین 30 میلی لیتر یاس دارو
422 Roghan e ostokhodoos noshad Liniment لینیمنت روغن اسطوخودوس نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
423 Lavender ZardBand Drop قطره اسطوخودوس زردبند داروسازی زردبند
424 Lavender Biophyta Syrup شربت اسطوخودوس بیوفیتا اکسیر گل سرخ
425 Zingaman Appetizer Syrup شربت اشتها آور زینگامان سلامت گستر آرتیمان
426 Saffromood Capsule کپسول سافرومود گیاه سبز زندگی
427 Saffrotin Capsule کپسول سافروتین گیاه سبز زندگی
428 Saffron ZardBand Drop قطره زعفران زردبند داروسازی زردبند
429 Chamillogol 120ml Solution محلول کامیلوگل 120 میلی لیتر داروسازی گل دارو
430 Chamillogol 250ml Solution محلول کامیلوگل 250 میلی لیتر داروسازی گل دارو
431 Kamil Cream کرم کامیل داروسازی نیاک
432 Chamomile Soha Jissa Ointment پماد کامومیل سها جیسا سها جیسا
433 Matriman Capsule کپسول ماتریمان رحمان گستران
434 Viniscin Barij Capsule کپسول وینیسین باریج داروسازی باریج اسانس
435 Wings Organic Heart Drops Drop قطره وینگز ارگانیک هارت دروپ قطره حیات
436 Herbalife 30ml Drop قطره هربالایف 30 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
437 Herbalife 60ml Drop قطره هربالایف 60 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
438 Cardiatonic Syrup شربت کاردیوتونیک اکسیر گل سرخ
439 Aloe vera Gel ژل آلوئه ورا دارو درمان پارس داروسازی دارو درمان پارس
440 Psorex-B Cream کرم پسورکس-بی داروسازی باریج اسانس
441 Lagex Cream کرم لاژکس داروسازی باریج اسانس
442 Aleosoft Lotion لوسیون آلئوسافت داروسازی گل دارو
443 Honeskin Cream کرم هان اسکین داروسازی سپیداج
444 Rowatinex Softgel سافت ژل رواتینکس
445 Slimpro Capsule کپسول اسلیم پرو آرمان بهبود سینا
446 Phytocold S.C.Tablet قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو
447 Digestive-Aid Golden Life Tablet قرص دایجستیو اید گلدن لایف
448 Althadin Lozeng لوزنج آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
449 Nurse Harvy's Gripe Mixture Oral Solution محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی)
450 Anethum Tablet قرص آنتوم داروسازی ایران داروک
451 Anethum Granule گرانول آنتوم داروسازی ایران داروک
452 Amin-Kidi Colic Susp سوسپانسیون امین-کید کولیک داروسازی امین
453 Colitic Drop قطره کولی تیک داروسازی گیاه اسانس
454 Colic ped Drop قطره کولیک پد داروسازی کیمیدارو
455 ColicEZ Drop قطره کولیکز
456 Colicaid(Colic aid) Drop قطره کولیک اید(کولیکید)
457 IBSepi Oral Solution محلول خوراکی آی بی سپی داروسازی سپیداج
458 Roghan e baboone noshad Liniment لینیمنت روغن بابونه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
459 Slim Quik F.C.Tablet قرص روکشدار اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو
460 Cystinol akut F.C.Tablet قرص روکشدار سیستینول آکوت
461 Traumaherb Ointment پماد تروماهرب داروسازی گل دارو
462 Arnigol Cream کرم آرنی گل داروسازی گل دارو
463 Mycoderm Lotion لوسیون مایکودرم داروسازی باریج اسانس
464 Bronchogol F.C.Tablet قرص روکشدار برونکوگل داروسازی گل دارو
465 Barilac 500mg Capsule کپسول باریلاک 500 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
466 Neuro Aid II MLC 901 Capsule کپسول نورواید ام ال سی 901
467 Glucoherb barij Tablet قرص گلوکوهرب باریج داروسازی باریج اسانس
468 Belladin Tablet قرص بلادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
469 Belladomed Syrup شربت بلادومد داروسازی ایران داروک
470 Phytho-lax Capsule کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو
471 Provita Sachet ساشه پروویتا تک ژن زیست
472 Takgen BC Capsule کپسول تکژن بی سی تک ژن زیست
473 Lactol Naturs Only Tablet قرص لاکتول نیچرز اونلی داروسازی کیش مدیفارم
474 Raha Oral Solution محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو
475 Raha Capsule کپسول رها داروسازی گل دارو
476 Memoral Capsule کپسول ممورال داروسازی گل دارو
477 Mamogol Cream کرم ماموگل داروسازی گل دارو
478 Calandunix Cream کرم کالاندونیکس داروسازی سبز دارو اسپادانا
479 Calendit E Cream کرم کالندیت ایی داروسازی گل دارو
480 Diap-Care Cream کرم دیاپ-کر داروسازی ایران داروک
481 Calendolive Forte Cream کرم کالندالیو فورت داروسازی مرهم سازان سینا
482 Cefamadar Tablet قرص سفامادار
483 SDA-Acai berry with Green tea Capsule کپسول اس دی آ-آکایی بری ویت گرین تی شفا دارو آریا
484 Megasin Tablet قرص مگاسین داروسازی پور سینا
485 Rogreen Capsule کپسول روگرین شرکت داروسازی قائم دارو
486 Green burn F.C.Tablet قرص روکشدار گرین برن داروسازی امین
487 Dineh mouth wash Mouthwash دهان شویه دینه موس واش داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
488 Joy Tea F.C.Tablet قرص روکشدار جوی تی داروسازی گل دارو
489 Liv 52DS (Liv.52) Tablet قرص لیو 52 دی اس
490 Alerhelp Oral Vial ویال خوراکی آلرهلپ
491 Phytogol Nasal Spray اسپری بینی فیتوگل داروسازی گل دارو
492 Cinol Nasal spray اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس
493 Allergol Spray اسپری آلرگل داروسازی گل دارو
494 Capsicum porous plaster Plaster پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر پایدار فردا
495 Roghan e felfel ghermez noshad Liniment لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
496 Zireh GE Drop قطره زیره جی ایی داروسازی گیاه اسانس
497 Dimetix Drop قطره دی متیکس داروسازی تولید دارو
498 Lactogan Capsule کپسول لاکتوگان یاس کویر میبد
499 RUGASTRIN 500MG Capsule کپسول روگاسترین 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
500 Herbal Mixture Syrup شربت هربال میکسچر دارو تدبیر پارس
501 Ahura nini Syrup شربت اهورا نی نی داروسازی اهورا دارو
502 Gripe water Oral Solution محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
503 Lactodin sachets of 10g granule ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
504 HESA-A F.C.Tablet قرص روکشدار حصا-آ داروسازی اسوه
505 Carminatif Powder پودر کارمیناتیف داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
506 Bio Mixture 120ml Syrup شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
507 Bio Mixture 145ml Syrup شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتر دارو تدبیر پارس
508 Caraway mixture120ml Oral Solution محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
509 Caraway mixture140ml Syrup محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
510 Dentogan Gel ژل دنتوگان شرکت داروسازی قائم دارو
511 Nanoburn Ointment پماد نانوبرن داروسازی رز فارمد
512 Senaline Powder پودر سنالین داروسازی گل دارو
513 Senalax Tablet-Blister قرص بلیستر سنالاکس داروسازی ایران داروک
514 Laxfull Capsule کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
515 Senalax Tablet Jar قرص جار سنالاکس داروسازی ایران داروک
516 Samilax Tablet قرص سامی لاکس داروسازی سامی ساز
517 Figsin Syrup شربت فیژسین داروسازی پور سینا
518 Fijan 120 ml Syrup شربت فیژان 120 میلی لیتر داروسازی رازک
519 Fijan 60 ml Syrup شربت فیژان 60 میلی لیتر داروسازی رازک
520 Herbalaxative Syrup شربت هربالاکساتیو دارو تدبیر پارس
521 Sepidteb cassia nomame Capsule کپسول سپیدطب کاسیا نومام شرکت بین المللی سپید طب نیا
522 Senagole Syrup شربت سناگل داروسازی گل دارو
523 C-Lax (C LAX) Tablet قرص سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
524 Senaline7.5 S.C.Tablet قرص روکشدار سنالین 7.5 داروسازی گل دارو
525 Paloma 120ml Syrup شربت پالوما 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
526 Paloma 200ml Syrup شربت پالوما 200 میلی لیتر پارس گیتا دارو
527 C-Lax (C Lax) Syrup شربت سی لاکس (سی-لاکس) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
528 Vinpoplus Tablet قرص وینپوپلاس داروسازی مینا
529 Padma 28 Capsule کپسول پادما 28
530 Kamoderma Ointment پماد کامودرما داروسازی رازک
531 Matrisol Topical Solution محلول موضعی ماتریسول داروسازی سپیداج
532 Chicoridin Tablet قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
533 General tonic Powder پودر جنرال تونیک دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
534 Roghan e darchin noshad Liniment لینیمنت روغن دارچین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
535 Cinnamon ZardBand Drop قطره دارچین زردبند داروسازی زردبند
536 Noglic ESI Tablet قرص نوگلیک اسی ESI
537 Limu Torsh Barij Softgel سافت ژل لیموترش باریج داروسازی باریج اسانس
538 Nasophyt Spray اسپری نازوفیت داروسازی گل دارو
539 match slim abadis F.C.tablet قرص روکشدار مچ اسیلم آبادیس داروسازی آبادیس دارو پرگاس
540 Powercord Plus Capsule کپسول پاورکلد پلاس پارس گیتا دارو
541 Slimmax Capsule کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو
542 Retardil Capsule کپسول رتاردیل آرمان بهبود سینا
543 Adib derm Ointment پماد ادیب درم ادیب اکسیر
544 Roghan e fandogh noshad Liniment لینیمنت روغن فندق نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
545 Bilineaster Drop قطره بیلی ناستر داروسازی سبحان دارو
546 Cardioton F.C.Tablet قرص روکشدار کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
547 Cardioton Drop قطره کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
548 Cratavil F.C.Tablet قطره کرتاویل داروسازی رازک
549 Cratagol S.C.Tablet قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو
550 Stragol Drop قطره استراگل داروسازی گل دارو
551 Lithorex-B Tablet قرص لیتورکس-بی داروسازی باریج اسانس
552 Zireh Barij 75MG Softgel سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
553 Roghan e zire sabz noshad Liniment لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
554 Cumin ZardBand Drop قطره زیره زردبند داروسازی زردبند
555 Phytoarthrit Capsule کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو
556 Bariphen 130mg Capsule کپسول باریفن داروسازی باریج اسانس
557 MIXODIN Capsule کپسول میکسودین آرین سلامت سینا
558 Curcumax HealthAid Capsule کپسول کورکومکس هلث اید healthaid
559 ARTHOTEX Capsule کپسول آرتوتکس اکسیر گستر اسپادانا
560 Ginflex Capsule کپسول جین فلکس داروسازی پور سینا
561 Obesiless GE Capsule کپسول ابسی لس جی ایی داروسازی گیاه اسانس
562 Lowerchol Tablet قرص لوورکول
563 Rotarin Powder پودر روتارین شرکت داروسازی قائم دارو
564 Repelgol Cream کرم ریپل گل داروسازی گل دارو
565 Repelgol Lotion لوسیون ریپل گل داروسازی گل دارو
566 Livax RX 30 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 30 سونا طب پارسه
567 Livax RX 36 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 36 سونا طب پارسه
568 Livax RX 50 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 50 سونا طب پارسه
569 Livax RX 60 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 60 سونا طب پارسه
570 Livax RX 90 Capsule کپسول لیواکس آر ایکس 90 سونا طب پارسه
571 Barelax 100mg Softgel سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
572 Barelax 50mg Softgel سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
573 Zincold Syrup شربت زینکلد کیمیاگر توس
574 Golden Immunstim Capsule کپسول ایمنوستیم طلائی داروسازی گل دارو
575 Femexcite 500mg Capsule کپسول فمکسیت 500 میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو
576 Phytocin Susp. For Inhalation سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین داروسازی گیاه اسانس
577 Eucalyptus-tedagel1500mg Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرم داروسازی تهران دارو
578 Eucalyptus-tedagel Softgel سافت ژل اکالیپتوس-تداژل داروسازی تهران دارو
579 NASATEX Nasal Spray اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا
580 Eucalyptus 14% Inhaler اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداج داروسازی سپیداج
581 Eucalyptus Inh. Powder پودر اکالیپتوس داروسازی ایران داروک
582 Cold cough sepidaj Ointment پماد کلد کاف سپیداج داروسازی سپیداج
583 Eucalyptus 22.5% 120ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 120 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
584 Eucalyptus 22.5% 200ml Inhaler محلول اکالیپتوس 22.5% 200 میلی لیتر سپیداج داروسازی سپیداج
585 Eucalyptus Inhaler محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج داروسازی باریج اسانس
586 Avipect Drop قطره آوی پکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
587 Colin Eucalyptus menthol Inhaler محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول کلین آسیا پارس
588 COLDRUB (COLD RUB) Cream کرم کلدراب(کلد راب) داروسازی گل دارو
589 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی گلدارو داروسازی گل دارو
590 Bebe cold Ointment پماد ب ب کلد داروسازی گل دارو
591 Eucalyptus Inhaler اکالیپتوس استنشاقی دینه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
592 Eucalyptus Inhaler اکالیپوس استنشاقی گلچای گلچای
593 Dentafort Topical gel ژل موضعی دنتافورت داروسازی اهورا دارو
594 Dentam Gel ژل دنتام شیراز دارو حافظ
595 Lamigex Ear Drop قطره گوشی لامیژکس داروسازی باریج اسانس
596 Cinnamol Drop قطره سینامول داروسازی گل دارو
597 GENTIANA Tablet قرص جنطیانا داروسازی حکیم مومن تیریزی
598 Figplus Syrup شربت فیگ پلاس داروسازی دارو درمان پارس
599 Sankol Drop قطره سنکل داروسازی گل دارو
600 Mofattet Syrup شربت مفتت بیوفیتا اکسیر گل سرخ
601 Rasin Lozeng لوزنج راسین ابن ماسویه
602 Carbogol Capsule کپسول کربوگل داروسازی گل دارو
603 Shirafza Drop قطره شیرافزا داروسازی گل دارو
604 Shirafza Capsule کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو
605 Gasterolan Drop قطره گاسترولان داروسازی گل دارو
606 Baby colic Barij Drop قطره بی بی کولیک باریج داروسازی باریج اسانس
607 Gastrisan Drop قطره گاستریسان گلچای
608 Dineh inhaler Powder پودر دینه استنشاقی داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
609 Antimigraine Drop قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو
610 Burning Fat Golden Life Tablet قرص برنینگ فت گلدن لایف Golden Life
611 Libomax F.C.Tablet قرص روکشدار لیبوماکس داروسازی پور سینا
612 Sinorex RX Capsule کپسول سینورکس آر ایکس سونا طب پارسه
613 Reglis moattar Granule گرانول رگلیس موتار داروسازی ایران داروک
614 Shirinush Powder پودر شیرینوش داروسازی گل دارو
615 Gastrodin Tablet قرص گاسترودین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
616 OPIUCOUGH Syrup شربت اوپیوکاف (اوپیو کاف) داروسازی سپیداج
617 Licophar Lozeng لوزنج لیکوفار داروسازی گل دارو
618 Gasterin F.C.Tablet قرص گارسین داروسازی گل دارو
619 Culic 120ml Syrup شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتری داروسازی نوتک فار
620 Green tea phytosome Capsule کپسول گرین تی فیتوسوم شرکت بین المللی سپید طب نیا
621 Diagol Capsule کپسول دیاگل داروسازی گل دارو
622 Rahamin Ointment پماد رهامین داروسازی رها
623 lvora Drop قطره آیورا داروسازی اهورا دارو
624 lvora Syrup شربت آیورا داروسازی اهورا دارو
625 lvora F.C.Tablet قرص روکشدار ایورا داروسازی اهورا دارو
626 Ivytuss Syrup شربت ایوی توس داروسازی امین
627 Pectogol Syrup شربت پکتوگل داروسازی گل دارو
628 Phytopan140ml Syrup شربت فیتوپان 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
629 Pruspitan Syrup شربت پروسپیتان داروسازی رازک
630 Prospan Eff. Tablet قرص جوشان پروسپان
631 Prospan Syrup شربت پروسپان
632 Tidospan Syrup شربت تیدوسپان داروسازی تولید دارو
633 Herbacough Syrup شربت هرباکاف دارو تدبیر پارس
634 Bronsban Syrup شربت برونسبان داروسازی سبز دارو اسپادانا
635 PEELKOF Syrup شربت پیل کاف بهارپایا
636 Phytopan plus140ml Syrup شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
637 Phytopan plus Syrup شربت فیتوپان پلاس داروسازی ایران داروک
638 Ivylix Syrup شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا
639 Hyporex-B Tablet قرص هیپورکس-بی داروسازی باریج اسانس
640 Hirsutan Cream کرم هیرسوتان داروسازی گل دارو
641 Calendula Hypericum Soha Jissa Ointment پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیسا سها جیسا
642 Gastrira Drop قطره گاستریرا داروسازی اهورا دارو
643 SepidTeb HerboFiber Chewable Tab قرص جویدنی سپیدطب هربوفایبر شرکت بین المللی سپید طب نیا
644 Walnugel 500mg Softgel سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم داروسازی دانا
645 Castelina antifistula Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی فیستولا داروسازی بارش طبیعت یاران
646 Sepi Climax Topical gel ژل موضعی سپی کلیماکس داروسازی سپیداج
647 Aromix Cream کرم آرومیکس داروسازی باریج اسانس
648 Aromix Gel ژل آرومیکس داروسازی باریج اسانس
649 Tavipec Softgel سافت ژل تاوی پکت آریا تک خاور
650 Migriheal Powder پودر میگری هیل داروسازی میم دارو
651 Visstop 15g Cream کرم ویستوپ 15 گرم داروسازی باریج اسانس
652 Visstop 30g Cream کرم ویستوپ 30 گرم داروسازی باریج اسانس
653 Galyx Lotion لوسیون گالیکس داروسازی باریج اسانس
654 Acneherb Gel ژل آکنه هرب داروسازی باریج اسانس
655 Alpha Ointment پماد آلفا داروسازی توسعه آلفا
656 Barij flaxseed oil 1000mg Softgel سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
657 flaxseed oil ZardBand Drop قطره روغن کتان زردبند داروسازی زردبند
658 Flaxseed Powder ZardBand پودر دانه کتان زردبند داروسازی زردبند
659 FLAXEED 1000 MG Nutri Century Softgel سافت ژل نوتری فلکسید 1000 میلی گرم لیوار
660 Acerola cherry 500mg Chewable Tab قرص جویدنی آسه رولا چری 500 میلی گرم شرکت بین المللی سپید طب نیا
661 Ascorphyt Tablet قرص آسکورفیت داروسازی ایران داروک
662 Slim ful Capsule کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو اسپادانا
663 Healcatrix Cream کرم هیل کاتریکس داروسازی ایران داروک
664 Camilasin Drop قطره کامیلاسین داروسازی پور سینا
665 Kamilan Mouthwash دهان شویه کامیلان داروسازی ایران داروک
666 Antifissure30gr Cream کرم آنتی فیشر 30 گرم داروسازی باریج اسانس
667 Antifissure20gr Cream کرم آنتی فیشر 20 گرم داروسازی باریج اسانس
668 Infagel Topical gel ژل موضعی اینفاژل آرمان بهبود سینا
669 Dologel Oral gel ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر
670 Recubizul 20gr Ointment پماد رکوبیزول 20 گرم داروسازی نوتک فار
671 Recubizul 500 ML Shampoo شامپو رکوبیزول 500 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
672 Babi lala sedagen Syrup شربت بی بی لالا سداژن آرمان بهبود سینا
673 Recolic 120 ml Syrup شربت رکولیک 120 میلی لیتر داروسازی نوتک فار
674 Chaghi super plant sina pajoh Powder پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوه پژوهشکده گیاهان دارویی
675 Acdin Topical gel ژل موضعی آکدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
676 Melagol Gel ژل ملاگل داروسازی گل دارو
677 Clindaphyt GE Topical solution محلول موضعی کلیندافیت جی ایی داروسازی گیاه اسانس
678 Stop Snoring Solution محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو
679 Menthazin Lozeng لوزنج منتازین ابن ماسویه
680 Masumint Lozeng لوزنج ماسومینت ابن ماسویه
681 Gol-Itch Lotion لوسیون گل-ایچ داروسازی گل دارو
682 Gripe mixture Syrup شربت گریپ میکسچر داروسازی مینو
683 Supermint Drop قطره سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
684 Supermint Softgel سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) داروسازی باریج اسانس
685 CM Barij Topical Lotion لوسیون موضعی سی ام باریج داروسازی گل دارو
686 Carmint Drop قطره کارمینت داروسازی پور سینا
687 Thermorub 19g Ointment پماد ترموراب 19 گرم داروسازی تولید دارو
688 Thermorub 38g Ointment پماد ترموراب 38 گرم داروسازی تولید دارو
689 Anti Diabetic Powder پودر آنتی دیابتیک داروسازی ایران داروک
690 Rectus Ointment پماد رکتوس داروسازی ایران داروک
691 Roghan e siah daneh noshad Liniment لینیمنت روغن سیاه دانه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
692 Dusin150mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرم سوباتان فارمد
693 Dusin300mg Oral paste خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرم سوباتان فارمد
694 Rasa Sinex Nasal Spray اسپری بینی راسا سینکس - رسا سینکس سلامت گستر آرتیمان
695 Phytovagex Vaginal Suppository شیاف زنانه فیتوواژکس اکسیر گستر اسپادانا
696 Linoderm Cream کرم لینودرم داروسازی باریج اسانس
697 Primogel 1000mg Softgel سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم داروسازی دانا
698 Uniqpharma Primrose Oil Softgel سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش
699 GMV Evening primerose oil 1000mg Softgel سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویل سلامت سازان پارسا
700 Nutri PRIMROSE Softgel سافت ژل نوتری پریم رز لیوار
701 Barij Epo 1000 mg Soft Capsule سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم داروسازی باریج اسانس
702 Olivin Tablet قرص اولیوین داروسازی باریج اسانس
703 Vasogol F.C.Tablet قرص روکشدار وازوگل داروسازی گل دارو
704 Olive Oil Bulk روغن زیتون داروسازی آسیا شیمی طب
705 Zaitonex Ointment پماد زیتونکس دانا کسیان لرستان
706 Olive leaf SHARI 125 mg TAB قرص الیو لیف شاری 125 میلی گرم صنعت دارویی شاری
707 Hypophar Capsule کپسول هیپوفار داروسازی نوتک فار
708 Oliviapain MO Lotion لوسیون اولیوا پین داروسازی دارو درمان پارس
709 Olea-Crat Powder پودر اولئا-کرات داروسازی ایران داروک
710 Castelina antifissure Ointment پماد کاسته لینا آنتی فیشر داروسازی بارش طبیعت یاران
711 Roganum Drop قطره روگانوم شرکت داروسازی قائم دارو
712 Red Ginseng Oral Ampoule آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) داروسازی آیلار طب آذر
713 Phytoton Capsule کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو
714 S Essentials Cap کپسول اس اسنشیال Factors group
715 Libidox F.C.Tablet قرص روکشدار لیبیدوکس داروسازی ایران داروک
716 Heracles F.C.Tablet قرص روکشدار هراکلس داروسازی ایران داروک
717 Gincosan Capsule 100 کپسول جینکوسان 100 عددی
718 Gincosan Capsule 30 کپسول جینکوسان 30 عددی
719 Lovig Capsule کپسول لاوویگ (لاویگ) داروسازی سبز دارو اسپادانا
720 Pasival Drop قطره پاسی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
721 Baby sleep sepidaj Syrup شربت بی بی اسلیپ سپیداج داروسازی سپیداج
722 Biocol Kids NOC Syrup شربت بایوکل کیدز ان او سی BIOCOL
723 Well mood Capsule کپسول ول مود شرکت بین المللی سپید طب نیا
724 Hi-Rest Tablet قرص های-رست شرکت بین المللی سپید طب نیا
725 Epione F.C.Tablet قرص روکشدار اپیون داروسازی ایران داروک
726 Dormin Tablet قرص دورمین داروسازی پور سینا
727 Babysed Oral Solution محلول خوراکی بی بی سد داروسازی گل دارو
728 Double bull Tablet قرص دوبل بال داروسازی کیش مدیفارم
729 Roghan e espand noshad Liniment لینیمنت روغن اسپند نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
730 Spinal-Z Capsule کپسول اسپینال-زد دارو پخش - کارخانه
731 Neurogic Mentholated Spray اسپری نوروژیک منتوله داروسازی گل دارو
732 Barij Essence Hand Disinfectant Gel ژل باریج اسانس ضدعفونی دست داروسازی باریج اسانس
733 Pelargin Tablet قرص پلارژین پارس گیتا دارو
734 Pelargin 120ml Syrup شربت پلارژین 120 میلی لیتر پارس گیتا دارو
735 Pelargin 60ml Syrup شربت پلارژین 60 میلی لیتر پارس گیتا دارو
736 Pelargin Kids Syrup شربت پلارژین کیدز پارس گیتا دارو
737 Avosoris Cream کرم آووسوریس شفا دارو آریا
738 Collastix Capsule کپسول کلاستیکس
739 Arthrofeed Capsule کپسول آرتروفید بهارپایا
740 Dermosore Topical Solution محلول موضعی درموسور داروسازی سپیداج
741 Menstrugol Capsule کپسول منستروگل داروسازی گل دارو
742 Caramine Powder پودر کارامین داروسازی گل دارو
743 Rowachol Softgel سافت ژل روواکل Other-سایر
744 Deconjestant Inh. Stick استیک بینی دکونژستان داروسازی تولید دارو
745 Plantagel Powder پودر پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
746 Plantagel Sachet ساشه پلانتاژل داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
747 Laxactive Powder پودر لاکساتیو شرکت بین المللی سپید طب نیا
748 Fly off GE Topical Spray اسپری موضعی فلای آف جی ایی داروسازی گیاه اسانس
749 Lipoherb Capsule کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو
750 Propoltos Spray اسپری پروپولتوس
751 Kids Bee mmune Spray اسپری کیدز بی مون گیاه سبز زندگی
752 Roghan e badam talkh noshad Liniment لینیمنت روغن بادام تلخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
753 Roghan e badam shirin noshad Liniment لینیمنت روغن بادام شیرین نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
754 Valy 250 gr Ointment پماد ولی 250 گرم داروسازی پور سینا
755 Valy 500 gr Ointment پماد ولی 500 گرم داروسازی پور سینا
756 Valy Ointment 30 gr پماد ولی 30 گرم آترا دارو صدر آزما
757 Diuretic Powder پودر دیورتیک داروسازی ایران داروک
758 Proponex Softgel سافت ژل پروپونکس
759 Propolaid Propol Baby Tablet قرص پروپولید پروپول بیبی ایزی ESI
760 Iralvex Drop قطره ایرالوکس داروسازی گل دارو
761 Iralvex Gel ژل ایرالوکس داروسازی گل دارو
762 Aftosan Topical Solution محلول موضعی آفتوسان گلچای
763 RUHEMORRIN Capsule کپسول روهمورین شرکت داروسازی قائم دارو
764 Laxaricin Oil for emu روغن (شربت) لاگزارسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
765 Gelax 1000 Softgel سافت ژل ژلاکس داروسازی دانا
766 Lubri T.D. Suppository شیاف لوبری تی دی داروسازی تولید دارو
767 Laxipearl Softgel سافت ژل لاکسی پرل داروسازی زهراوی
768 Castor oil Bulk کاستر اویل داروسازی آسیا شیمی طب
769 Colin Castor oil for emu. روغن کولین کاستر اویل کلین آسیا پارس
770 Colin Castor oil orange روغن کولین کاستر اویل اورنج کلین آسیا پارس
771 Genilax Softgel سافت ژل ژنی لاکس داروسازی ژنیان فارمد
772 Castoroma Oil روغن کاستروما کیمیاگر توس
773 Roghan Karchak Hannan Oil روغن کرچک حنان داروسازی حنان بروجن
774 Roghan Karchak Khoshtam Hannan Oral Solution محلول خوراکی روغن کرچک خوش طعم حنان داروسازی حنان بروجن
775 Castorex Barij Softgel سافت ژل کاسترورکس داروسازی باریج اسانس
776 Hematogol Syrup شربت هماتوگل داروسازی گل دارو
777 Roghan e gol sorkh noshad Liniment لینیمنت روغن گلسرخ نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
778 Rosemarry Medipharm Ointment پماد رزماری مدیفارم داروسازی کیش مدیفارم
779 Marynthol Gel ژل مارینتول داروسازی رازک
780 Marynthol forte Gel ژل مارینتول فورت داروسازی رازک
781 Marynthol forte Ointment پماد مارینتول فورت داروسازی رازک
782 Artemis Lotion لوسیون آرتمیس داروسازی گل دارو
783 Capsiderm Ointment پماد کاپسیدرم داروسازی ایران داروک
784 Jootanci Topical solution محلول موضعی جوتانسی داروسازی سبز دارو اسپادانا
785 Rosemary barij Topical Lotion لوسیون موضعی رزماری باریج داروسازی باریج اسانس
786 Varico-heal Topical gel ژل موضعی واریکو-هرب داروسازی سپیداج
787 Urospasmed Capsule کپسول یوروسپاسمد داروسازی سپیداج
788 Phytospirin 100mg Chew. Tablet قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم داروسازی ایران داروک
789 Phytosprin 81mg F.C.Tablet قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم داروسازی ایران داروک
790 Persica Drop قطره پرسیکا داروسازی پور سینا
791 Denta barij Paste خمیر دنتاباریج داروسازی باریج اسانس
792 Bronchosept Topical Solution محلول موضعی برنکوسپت داروسازی سپیداج
793 Phyto grip Syrup شربت فیتوگریپ داروسازی گل دارو
794 Lomex Drop قطره لومکس داروسازی باریج اسانس
795 Lomex Softgel سافت ژل لومکس داروسازی باریج اسانس
796 Dentol Drop قطره دنتول داروسازی خرمان
797 Flexigol F.C.Tablet قرص روکشدار فلکسی گل داروسازی گل دارو
798 Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی داروسازی حکیم مومن تیریزی
799 Proscur Capsule کپسول پروسکور داروسازی گل دارو
800 Burnagol Ointment پماد برناگل داروسازی گل دارو
801 Sezalin Nasal spray اسپری بینی سزالین داروسازی رها
802 Rejuderm Cream کرم رژودرم داروسازی توسعه آلفا
803 Castelina anticonstipation Liniment لینیمنت کاسته لینا آنتی کونستی پاشن داروسازی بارش طبیعت یاران
804 Ginseng Plus ESI Capsule کپسول جینسنگ پلاس رپید انرژی ایزی ESI
805 Kamasotra Golden Life Tablet قرص کاماسوترا گلدن لایف Golden Life
806 Healthy liver F.C.Tablet قرص خط دار هلسی لیور
807 Healthy liver Golden Life Tablet قرص هلسی لیور گلدن لایف Golden Life
808 Liverofit Tablet قرص لیوروفیت داروسازی ایران داروک
809 Booster Liver Capsule کپسول بوستر لیور سلامت گستر آرتیمان
810 Liver Detox Capsule کپسول لیور دتوکس داروسازی گل دارو
811 Dentafort plus Topical gel ژل موضعی دنتافورت پلاس داروسازی اهورا دارو
812 Dentagel Gel ژل دنتاژل داروسازی سبز دارو اسپادانا
813 Migraphar 240 mg Capsule کپسول میگرافار 240 میلی گرم داروسازی نوتک فار
814 Imod Ampule آمپول آی مود داروسازی رز فارمد
815 Septimeb 6ml Vial ویال سپتی مب 6 میلی لیتر داروسازی رز فارمد
816 Neurotec Capsule کپسول نوروتک داروسازی نانو حیات دارو
817 Pedi cough (Pedicough) Syrup شربت پدی کاف (پدیکاف) داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
818 Zingavish Syrup شربت زینگاویش سلامت گستر آرتیمان
819 Thymian Syrup شربت تیمیان داروسازی مینا
820 Thymian sugar free Syrup شربت تیمیان فاقد شکر داروسازی مینا
821 Thymaksan Syrup شربت تیمکسان گلچای
822 Mediherb Syrup شربت مدی هرب
823 Tussigol Drop قطره توسیگل داروسازی گل دارو
824 Zingavish Syrup شربت زینگاویش
825 Hizest 120 Mouthwash دهان شویه هیزست 120 داروسازی پور سینا
826 Hizest 240 Mouthwash دهان شویه هیزست 240 داروسازی پور سینا
827 Herbacold Syrup شربت هرباکلد دارو تدبیر پارس
828 Medilexy Syrup شربت مدی لکسی تاکدشت
829 Herbalexy Drop قطره هربالکسی تاکدشت
830 Thymex plus 120ML Syrup شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
831 Thymex plus 140ml Syrup شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر داروسازی ایران داروک
832 Thymusan60 Syrup شربت تیموران 60 داروسازی دارو درمان پارس
833 Honey Thyme 120ML SYRUP شربت هانی تیم 120 میلی لیتر یاس دارو
834 Navishan Syrup شربت ناویشن نوش دارو البرز
835 Broncoldin Syrup شربت برونکولدین داروسازی سبز دارو اسپادانا
836 Aphrodit Drop قطره آفرودیت داروسازی گل دارو
837 Aphrodit S.C.Tablet قرص روکشدار آفرودیت داروسازی گل دارو
838 Glucorex B Tablet قرص گلکورکس بی داروسازی باریج اسانس
839 Phytophage Tablet قرص فیتوفاژ داروسازی ایران داروک
840 Zingaman Syrup شربت زینگامن
841 Nutri-Gol Capsule کپسول نوتری-گل داروسازی گل دارو
842 P-bran Sachet ساشه پی-برن داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
843 Ecogan Capsule کپسول اکوگان داروسازی گیاه اسانس
844 Prostatan F.C.Tablet قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو
845 Phytohist Lozeng لوزنج فیتوهیست داروسازی گل دارو
846 Prostatan Drop قطره پروستاتان داروسازی گل دارو
847 Atsez Topical Solution محلول موضعی آتسز شهد آرا کاسپین
848 Urifect F.C.Tablet قرص روکشدار یوری فکت داروسازی امین
849 Ursolia F.C tablet قرص روکشدار یورسولیا Biosearch Life Co
850 Vascoherb F.C.Tablet قرص روکشدار واسکوهرب داروسازی امین
851 AntyDia H.T.S Capsule کپسول آنتی دیا حکیم تجارت سهند حکیم تجارت سهند
852 Uriseptic Cranberry Capsule کپسول یوری سپتیک کرنبری داروسازی گل دارو
853 Cranberry SHARI 144 mg TAB قرص کرنبری شاری 144 میلی گرم صنعت دارویی شاری
854 Neurogol S.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل داروسازی گل دارو
855 Neurogol Fort F.C.Tablet قرص روکشدار نوروگل فورت داروسازی گل دارو
856 Songha night Tablet قرص سونگا نایت
857 Neurogol Syrup شربت نوروگل داروسازی گل دارو
858 Valeric Syrup شربت والریک داروسازی مینا
859 Valeric Tablet قرص والریک داروسازی مینا
860 Neuro plus shargh Drop قطره نورو پلاس شرق دارو برگ شرق
861 Valiflor S.C. Tablet قرص روکشدار والی فلور داروسازی نیاک
862 TRAGXACOM Tablet قرص تراگزاکوم داروسازی حکیم مومن تیریزی
863 Tranquival Tablet قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
864 Stress Calm Tablet قرص استرس کالم ناتیریس NATRIS
865 Ahura Hyperactive 60ML Syrup شربت اهورا هایپراکتیو داروسازی اهورا دارو
866 Ahura Sleep 120ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 120 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
867 Ahura Sleep 60ML Syrup شربت اهورا اسلیپ 60 میلی لیتر داروسازی اهورا دارو
868 Attentalin Oral Syrup شربت آتنتالین سیمرغ داروی عطار
869 Biocol Kids CTR Syrup شربت بایوکل کیدز سی تی آر BIOCOL
870 Nice Dream Capsule کپسول نایس دریم داروسازی سپیداج
871 Gol-Sleep Capsule کپسول گل-اسلیپ داروسازی گل دارو
872 Altib Powder پودر آلتیب داروسازی گل دارو
873 Migragol F.C.Tablet قرص روکشدار میگراگل داروسازی گل دارو
874 Odorota Syrup شربت اودوروتا داروسازی گل دارو
875 Roghan e gol e banafsheh noshad Liniment لینیمنت روغن گل بنفشه نوشاد داروسازی گنجنه عصاره طبیعت
876 Vitagnus F.C.Tablet قرص روکشدار ویتاگنوس داروسازی پور سینا
877 Agnugol F.C.Tablet قرص روکشدار آکنوگل داروسازی گل دارو
878 Monopotex Drop قطره مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
879 Monopotex Tablet قرص مونوپوتکس داروسازی ایران داروک
880 Vitagnus Drop قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا
881 PMS 50 Tablet قرص پی ام اس 50 Pharmalife Research
882 Orgafix Capsule کپسول ارگافیکس آرمان بهبود سینا
883 Vitagrape Capsule کپسول ویتاگریپ
884 Hepatoheal Chew. Tablet قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس
885 Sialin RX Capsule کپسول سیالین آر ایکس سونا طب پارسه
886 Thymogel Softgel سافت ژل تیموژل داروسازی باریج اسانس
887 Broncho Barij120ml Syrup شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
888 Broncho Barij60ml Syrup شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر داروسازی باریج اسانس
889 Tussivin Barij Drop قطره توسیوین داروسازی باریج اسانس
890 Avitim Syrup شربت آوی تیم آرمان بهبود سینا
891 Erecdil Capsule کپسول ارکدیل آرمان بهبود سینا
892 Cystone Tablet قرص سیستون
893 Zangebil darudarman Ointment پماد زنجبیل دارودرمان داروسازی دارو درمان سلفچگان
894 Dermatin Cream کرم درماتین داروسازی باریج اسانس
895 Rose Oil ZardBand Drop قطره گل محمدی زردبند داروسازی زردبند
896 Rosa damascene Syrup شربت گل محمدی بیوفیتا اکسیر گل سرخ
897 Royal Gelee+Ginseng Vitarmonyl 200mg Cap کپسول رویال ژلی+جین سینگ ویتارمونیل 200 میلی گرم Vitarmonyl
898 Royal jelly+Ginseng 200/62.5 mg SHARI TAB قرص رویال ژلی+جنسینگ 200/62.5 میلی گرم صنعت دارویی شاری
899 ROYAL 3 Capsule کپسول رویال 3 healthaid
900 Ginseng Complex MIX Natural Capsule کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال Mix Natural
901 Coriander ZardBand Drop قطره گشنیز زردبند داروسازی زردبند
902 Migraine Cut Nasal Spray اسپری بینی میگرن کات میم دارو
903 Diamed Drop قطره دیامد داروسازی ایران داروک
904 Proliv Barij Softgel سافت ژل پرولیو باریج داروسازی باریج اسانس
905 LiverAid H.T.S Capsule کپسول لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
906 LiverAid H.T.S Syrup شربت لیوراید حکیم تجارت سهند - لیور اید حکیم تجارت سهند
907 Arthri Support Cap کپسول آرتری ساپورت Pure Science
908 Hemolax Tablet قرص همولاکس داروسازی سینا فراور
909 TestoMAX 125MG Capsule کپسول تستومکس 125 میلی گرم Quest Vitamins
910 Lycopene 25MG 21Century Tablet قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری 21st Century
911 Ultra Lycopene Vitabiotics Tablet قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس VITABIOTICS
912 MANGO SLIM BDA Capsule مانگو اسلیم بی دی ا بهتا دارو آفرینش
913 Calm Energy Capsule کپسول کالم انرژی لیوار
914 Elartrit Capsule کپسول الارتریت داروسازی ریحانه اصفهان
915 DURASTHUM ZINOGAN Capsule کپسول دورست هوم زینوگان کی دارو فناوری سلامت
916 Honey Jell Daya Syrup شربت ژل رویال هانی ژل تحقیق و توسعه دایا دارو
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب