محصولات شرکت Biolectra

محصولات شرکت Biolectra

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Klimadynon Tablet [قرص کلیمادینون] Biolectra Herbal Combination For PMS
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب