محصولات شرکت نوش دارو البرز

محصولات شرکت نوش دارو البرز

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Navishan Syrup [شربت ناویشن] نوش دارو البرز Thymus vulgaris+Pimpinella saxifraga+Saponaria officinalis+Cetraria islandica+Eucalyptus spp+Illicium verum+Foeniculum vulgare
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب