قرص آملوژین 10 میلی گرم-آملودیپین ثنامد

AMLOGIN 10MG Tablet-AMLODIPINE SANA MED

داروسازی ثنامد [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب