محصولات شرکت KOREA UNITED PHARM

محصولات شرکت KOREA UNITED PHARM

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
UNITREXATE Tablet 2.5 mg [قرص یونی ترکسات 2.5 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Methotrexate به زودی ...
ADRICIN Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق آدریسین 50 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Doxorubicin به زودی ...
ADRICIN Injection,Powder 10 mg [پودر قابل تزریق آدریسین 10 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Doxorubicin به زودی ...
UNITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml [آمپول یونیتکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] KOREA UNITED PHARM Paclitaxel به زودی ...
UNITAXEL Injection 6 mg/ml,25 ml [ویال یونی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر] KOREA UNITED PHARM Paclitaxel به زودی ...
ISOXAN Injection,Powder 1g [پودر قابل تزریق ایزوکسان 1 گرم] KOREA UNITED PHARM Ifosfamide به زودی ...
VINRACINE Injection 1mg/1ml [آمپول وینراسین 1 میلی گرم/میلی لیتر] KOREA UNITED PHARM Vincristine به زودی ...
VELBASTINE Injection, Powder 10mg [پودر قابل تزریق ولباستین 10 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Vinblastine به زودی ...
BLOICIN-S Injection 15 IU [آمپول بلویسین-اس 15 واحد] KOREA UNITED PHARM Bleomycin Sulfate به زودی ...
DAUNOCIN Injection,Powder 20 mg [پودر قابل تزریق دائونوسین 20 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Daunorubicin به زودی ...
EPIZIN Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق اپی زین 50 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Epirubicin به زودی ...
ETOPUL Injection 20 mg/ml,5 ml [آمپول اتوپول 20میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] KOREA UNITED PHARM Etoposide به زودی ...
Homtamin Ginseng Softgel [سافت ژل هومتامین جینسنگ] KOREA UNITED PHARM Panax ginseng به زودی ...
PURINETONE 50 MG Tablet [قرص پورینتون 50 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Mercaptopurine به زودی ...
UTORAL 1000MG/20ML Vial [ویال اوتورال 1000 میلی گرم/20 میلی لیتر] KOREA UNITED PHARM Fluorouracil به زودی ...
DTI 200 MG Powder For Inj [پودر قابل تزریق دی تی آی 200 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Dacarbazine به زودی ...
DTI 100 MG Powder For Inj [پودر قابل تزریق دی تی آی 100 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Dacarbazine به زودی ...
UTORAL 500 MG/10 ML Vial [ویال اوتورال 500میلی گرم/10 میلی لیتر] KOREA UNITED PHARM Fluorouracil به زودی ...
UTORAL 250 MG/5 ML Amp [آمپول اورتورال 250 میلی گرم/5 میلی لیتر] KOREA UNITED PHARM Fluorouracil به زودی ...
MITONCO 2MG POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق میتونکو 2 میلی گرم] KOREA UNITED PHARM Mitomycin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب