محصولات شرکت تک ژن زیست

محصولات شرکت تک ژن زیست

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Provita Sachet [ساشه پروویتا] تک ژن زیست Bacillus Coagulans به زودی ...
Takgen BC Capsule [کپسول تکژن بی سی] تک ژن زیست Bacillus Coagulans به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب