سافت ژل جالیفن 200 میلی گرم

JALIFEN 200 mg Softgel

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی جالینوس [ ایران ]

موارد مصرف سافت ژل جالیفن 200 میلی گرم

-1 درمان دردهای خفیف تا متوسط
-2 درمان کمکی به همراه ضد دردهای ایپوئیدی در دردهای متوسط تا شدید
-3 پایین آورنده تب

چنانچه در خصوص "سافت ژل جالیفن 200 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص زولیناکس 5 میلی گرم قرص زولیناکس 10 میلی گرم قرص ویتامین ب1-جالینوس 300 میلی گرم قرص ویتامین ب1-جالینوس 100 میلی گرم قرص والزار 80 میلی گرم قرص والزار 160 میلی گرم قرص سیمواستاتین-جالینوس 20 میلی گرم قرص سیمواستاتین-جالینوس 10 میلی گرم قرص رانیتیدین-جالینوس 150 میلی گرم قرص پزدوافدرین-جالینوس 30 میلی گرم قرص پیوگلیتازون جالینوس 45 میلی گرم قرص پیوگلیتازون جالینوس 30 میلی گرم قرص پیوگلیتازون جالینوس 15 میلی گرم قرص پنزول 40 میلی گرم قرص پنزول 20 میلی گرم قرص اگزازپام-جالینوس 10 میلی گرم کپسول امپرازول-جالینوس 20 میلی گرم قرص استامینوفن-جالینوس 325 میلی گرم قرص استامینوفن-جالینوس 500 میلی گرم قرص ادالت کلد-جالینوس قرص آلوپورینول-جالینوس 100 میلی گرم قرص آنتی هیستامین دکونژستان-جالینوس قرص ا اس ا-جالینوس 100 میلی گرم قرص ا اس ا-جالینوس 325 میلی گرم قرص روکشدار آ اس آ-جالینوس 80 میلی گرم قرص اتنولول-جالینوس 50 میلی گرم قرص آتنولول-جالینوس 100 میلی گرم قرص مونته لوکاست جالینوس 10 میلی گرم قرص لوواستاتین-جالینوس 20 میلی گرم قرص کارودیلول-جالینوس 6.25 میلی گرم قرص کارودیلول-جالینوس 12.5 میلی گرم قرص کاربامازپین-جالینوس 200 میلی گرم قرص لوودوپا-سی-جالینوس 110 میلی گرم قرص لودوپا-سی-جالینوس 125 میلی گرم قرص سیپروهپتادین-جالینوس 4 میلی گرم قرص دیکلوفناک-جالینوس 50 میلی گرم قرص دیکلوفناک-جالینوس 25 میلی گرم قرص یدوکینول-جالینوس 210 میلی گرم کپسول ایندومتاسین-جالینوس 25 میلی گرم قرص هیوسین-جالینوس 10 میلی گرم قرص گرانیسترول جالینوس 1 میلی گرم قرص دیمن هیدرینات-جالینوس 50 میلی گرم قرص دایمتیکون-جالینوس 40 میلی گرم قرص دومپریدون جالینوس 10 میلی گرم (دمپریدون) قرص دونپزیل جالینوس 5 میلی گرم قرص دونپزیل جالینوس 10 میلی گرم کپسول گاباپنتین-جالینوس 300 میلی گرم قرص فولیک اسید-جالینوس 5 میلی گرم کپسول فلوکستین-جالینوس 20 میلی گرم قرص فکسوفنادین جالینوس 120 میلی گرم قرص فکسوفنادین جالینوس 60 میلی گرم قرص ازتیمایب-جالینوس 10 میلی گرم قرص استامینوفن کدئین-جالینوس 310میلی گرم قرص تیزانیدین-جالینوس 4 میلی گرم کپسول یوریمکس 0.4 میلی گرم قرص جیالیکسو 20 میلی گرم قرص ریلونورم 50 میلی گرم کپسول پنزول 20 میلی گرم کپسول پنزول 40 میلی گرم قرص لیپروز 10 میلی گرم قرص لیپروز 20 میلی گرم قرص لیپروز 40 میلی گرم قرص لیپروز 5 میلی گرم قرص بن لایو 5 میلی گرم قرص بن لایو 35 میلی گرم قرص سوگرلین 5 میلی گرم قرص گریپ استاپ کپسول ارلیستات-جالینوس 120 میلی گرم کپسول بیوتین جالینوس 300 میکروگرم سافت ژل ویتامین ث جالینوس 250 میلی گرم سافت ژل ویتامین ث جالینوس 500 میلی گرم قرص روکشدار سیستین ب6 ال-آرژنین+زینک جالینوس قرص جیالیکسو 10 میلی گرم قرص تربینافین جالینوس 250 میلی گرم قرص تینیدازول جالینوس 500 میلی گرم قرص ریزاتریپتان جالینوس 5 میلی گرم قرص ریزاتریپتان جالینوس 10 میلی گرم قرص کوئتیاپین جالینوس 100 میلی گرم قرص کوئتیاپین جالینوس 150 میلی گرم قرص کوئتیاپین جالینوس 200 میلی گرم قرص کوئتیاپین جالینوس 25 میلی گرم کپسول ریواستیگمین 1.5 میلی گرم کپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم کپسول ریواستیگمین 4.5 میلی گرم کپسول پرگابالین جالینوس 225 میلی گرم کپسول پرگابالین جالینوس 100 میلی گرم کپسول پرگابالین جالینوس 150 میلی گرم کپسول پرگابالین جالینوس 200 میلی گرم کپسول پرگابالین جالینوس 300 میلی گرم کپسول پرگابالین جالینوس 50 میلی گرم کپسول پرگابالین جالینوس 75 میلی گرم قرص پراسوگرل جالینوس 10 میلی گرم قرص استامینوفن/کافئین جالینوس 500/65 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/10 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/20 میلی گرم قرص آریپیپرازین جالینوس 10 میلی گرم قرص آریپیپرازین جالینوس 15 میلی گرم قرص آریپیپرازین جالینوس 5 میلی گرم قرص آتورواستاتین جالینوس 10 میلی گرم قرص آتورواستاتین جالینوس 20 میلی گرم قرص ملوکسیکام جالینوس 7.5 میلی گرم قرص ملوکسیکام جالینوس 15 میلی گرم قرص لوودوپا-سی فورت جالینوس 250/25 میلی گرم کپسول لانسوپرازول جالینوس 30 میلی گرم کپسول لانسوپرازول جالینوس 15 میلی گرم کپسول گاباپنتین جالینوس 100 میلی گرم قرص کلسیم استات جالینوس 667 میلی گرم کپسول دیکلوفناک-جالینوس 100 میلی گرم کپسول دولوکستین جالینوس 20 میلی گرم کپسول دولوکستین جالینوس 30 میلی گرم کپسول دولوکستین جالینوس 60 میلی گرم قرص فکسوفنادین جالینوس 180 میلی گرم قرص فلووکسامین جالینوس 100 میلی گرم قرص فلووکسامین جالینوس 50 میلی گرم قرص مموری پاور 500 میلی گرم قرص فبوکسوستات جالینوس 40 میلی گرم(فبوریکس) قرص فبوکسوستات جالینوس 80 میلی گرم-فبوریکس قرص سیتاگلیپتین جالینوس 25 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین جالینوس 50 میلی گرم قرص جمی فلوکساسین جالینوس 320 میلی گرم سافت ژل ویزی اکت 3 جالینوس قرص اوردلیک 500 میلی گرم قرص کدافئین 300/15/15 میلی گرم قرص زیبرانت 100 میلی گرم قرص زیبرانت 75 میلی گرم قرص دی اچ ایی آ 25 جالینوس قرص فولیک اسید جالینوس 1 میلی گرم قرص بیوتین جالینوس 5 میلی گرم قرص کلسیم سیترات د3 جالینوس قرص ویتامین ب6 جالینوس 40 میلی گرم قرص ویتامین د3 جالینوس 1000 واحد قرص گلی کلازید جالینوس 30 میلی گرم قرص گلی کلازید جالینوس 60 میلی گرم قرص ملاتونین جالینوس 3 میلی گرم قرص ملاتونین جالینوس 1 میلی گرم قرص دی اچ ایی آ 50 جالینوس سافت ژل جالینوس کوکیوتن 100 میلی گرم سافت ژل جالینوس کوکیوتن 200 میلی گرم سافت ژل زینک پلاس ویت 15 جالینوس کپسول کتواسلیم 100 جالینوس قرص ملاتونین جالینوس 5 میلی گرم قرص منیزیم 250 میلی گرم جالینوس سافت ژل زینک پلاس ویت 5 جالینوس سافت ژل امگا 3 1000 میلی گرم جالینوس کپسول زینک پلاس 10 جالینوس کپسول زینک پلاس 5 جالینوس کپسول زینک پلاس 15 جالینوس کپسول داگاتران 110 میلی گرم کپسول داگاتران 150 میلی گرم کپسول داگاتران 75 میلی گرم سافت ژل جالینوس کوکیوتن 60 میلی گرم سافت ژل جالینوس کوکیوتن 30 میلی گرم قرص ملاتونین جالینوس 10 میلی گرم سافت ژل آیروژل جالینوس سافت ژل ویتامین ای 400 میلی گرم جالینوس سافت ژل لیکویی کل ژل دی جالینوس قرص کالدومیکس جالینوس سافت ژل پرایم رز اویل 500 میلی گرم جالینوس قرص کافئین جالینوس 200 میلی گرم قرص کافئین جالینوس 100 میلی گرم کپسول بیوتین 800 میکروگرم جالینوس قرص ویتامین د3 جالینوس 4000 واحد قرص ویتامین د3 جالینوس 2000 واحد قرص آلپرازولام جالینوس 0.5 میلی گرم قرص آلپرازولام جالینوس 1 میلی گرم قرص مموری پاور 250 میلی گرم قرص ال-آرژنین جالینوس 1000 میلی گرم قرص ال-آرژنین جالینوس 500 میلی گرم قرص اوردلیک 300 میلی گرم قرص کتوکونازول جالینوس 200 میلی گرم کپسول استراتین 18 میلی گرم کپسول استراتین 25 میلی گرم کپسول استراتین 10 میلی گرم کپسول استراتین 40 میلی گرم کپسول استراتین 60 میلی گرم قرص لووفلوکساسین جالینوس 500 میلی گرم قرص لووفلوکساسین جالینوس 750 میلی گرم قرص لووفلوکساسین جالینوس 250 میلی گرم قرص بیزوپرولول جالینوس 5 میلی گرم قرص بیزوپرولول جالینوس 2.5 میلی گرم قرص بیزوپرولول جالینوس 10 میلی گرم کپسول مفنامیک اسید جالینوس 250 میلی گرم قرص سرترالین جالینوس 100 میلی گرم قرص سرترالین جالینوس 50 میلی گرم قرص متفورمین جالینوس 1000 میلی گرم قرص میگسونا 85/500 میلی گرم کپسول ایتراکونازول جالینوس 100 میلی گرم قرص ریتافن 10 میلی گرم قرص پیوسته رهش ریتافن 54 میلی گرم قرص پیوسته رهش ریتافن 36 میلی گرم قرص پیوسته رهش ریتافن 27 میلی گرم قرص پیوسته رهش ریتافن 18 میلی گرم قرص آمی تریپتیلین جالینوس 50 میلی گرم قرص آمی تریپتیلین جالینوس 100 میلی گرم قرص آمی تریپتیلین جالینوس 25 میلی گرم قرص آمی تریپتیلین جالینوس 10 میلی گرم قرص جیالیکسو 2.5 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info