محصولات شرکت گیاه سبز زندگی

محصولات شرکت گیاه سبز زندگی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Prostil Sachet [ساشه پروستیل] گیاه سبز زندگی Cucurbita pepo
Kids Bee mmune Spray [اسپری کیدز بی مون] گیاه سبز زندگی Propolis+Honey
Saffromood Capsule [کپسول سافرومود] گیاه سبز زندگی Crocus sativus L
Saffrotin Capsule [کپسول سافروتین] گیاه سبز زندگی Crocus sativus L
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب