محصولات شرکت پایدار فردا

محصولات شرکت پایدار فردا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Capsicum porous plaster Plaster [پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر] پایدار فردا Capsicum arten
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب