محصولات شرکت سلامت پرمون امین

محصولات شرکت سلامت پرمون امین

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Anaheal 500 MG Capsule [کپسول آناهیل 500 میلی گرم] سلامت پرمون امین Bromelains
Galactomade Milk Powder [] سلامت پرمون امین Milk Powder
SPA meda Prosta Health Capsule [] سلامت پرمون امین Serenoa repens
Anaderm Tablet [] سلامت پرمون امین Mumps Skin Test Antigen
Anaheal Plus Capsule [کپسول آناهیل پلاس] سلامت پرمون امین Bromelains
NEXOPRAZOLE 10 MG Granule Sachet [ساشه گرانول نکسوپرازول 10 میلی گرم] سلامت پرمون امین Esomeprazole
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب