سوسپانسیون فنی توئین-الحاوی 30 میلی گرم بر 5 میلی لیتر

PHENYTOIN-ALHAVI 30MG/5ML SUSP

داروسازی الحاوی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی الحاوی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب