محصولات شرکت داروسازی ایران داروک

محصولات شرکت داروسازی ایران داروک

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Anethum Tablet [قرص آنتوم] داروسازی ایران داروک Anethum graveolens+Cichorium intybus+Fumaria officinalis+Citrus aurantifolia به زودی ...
Crataegus Drop [قطره کراتاگوس] داروسازی ایران داروک Crataegus aemula به زودی ...
Senalax Tablet-Blister [قرص بلیستر سنالاکس] داروسازی ایران داروک Cassia angustifolia+Coriandrum sativum به زودی ...
Memorex Tablet [قرص ممورکس] داروسازی ایران داروک Ginkgo biloba به زودی ...
Senagraph Syrup [شربت سناگراف] داروسازی ایران داروک Cassia Angustifolia به زودی ...
Thymex 140ml Syrup [شربت تیمکس 140 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Thymus daenensis celak به زودی ...
D-Reglis Tablet-Blister [قرص بلیستر د-رگلیس (د رگلیس)] داروسازی ایران داروک Glycyrrhiza glabra به زودی ...
Heracles F.C.Tablet [قرص روکشدار هراکلس] داروسازی ایران داروک Panax ginseng+Ginkgo biloba به زودی ...
Kamilan Mouthwash [دهان شویه کامیلان] داروسازی ایران داروک Matricaria chamomilla+Mentha sp.+Pimpinella anisum به زودی ...
Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash [قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک] داروسازی ایران داروک Matricaria chamomilla به زودی ...
Belladomed Syrup [شربت بلادومد] داروسازی ایران داروک Atropa belladona به زودی ...
Caraway mixture120ml Oral Solution [محلول خوراکی کاراوی میکسچر 120 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Carum carvi+Foeniculum vulgare+Mentha spicata به زودی ...
Caraway mixture140ml Syrup [محلول کاراوی میکسچر 140 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Carum carvi+Foeniculum vulgare+Mentha spicata به زودی ...
Zintigo Tablet [قرص زینتیگو] داروسازی ایران داروک Zingiber officinale Roscoe به زودی ...
Liverofit Tablet [قرص لیوروفیت] داروسازی ایران داروک Silybum marianum+Cynara scolymus+Curcuma longa به زودی ...
Marilan140mg Capsule [کپسول ماریلان 140 میلی گرم] داروسازی ایران داروک Silybum marianum به زودی ...
Marilan140mg Tablet [قرص ماریلان 140 میلی گرم] داروسازی ایران داروک Silybum marianum به زودی ...
Marilan70mg Capsule [کپسول ماریلان 70 میلی گرم] داروسازی ایران داروک Silybum marianum به زودی ...
Marilan70mg Tablet [قرص ماریلان 70 میلی گرم] داروسازی ایران داروک Silybum marianum به زودی ...
Ficolax Syrup [شربت فیکولاکس] داروسازی ایران داروک Ficus carica به زودی ...
Ficolax 140ml Syrup [شربت فیکولاکس 140 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Ficus carica به زودی ...
Musylium Sachet [ساشه موسیلیوم] داروسازی ایران داروک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Musylium sugar free lime flavor Sachet [ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیمو] داروسازی ایران داروک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Musylium with benana flavor Sachet [ساشه موسیلیوم با طعم موز] داروسازی ایران داروک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Musylium with orange flavor Sachet [ساشه موسیلیوم با طعم پرتقال] داروسازی ایران داروک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Musylium with strawberry flavor Sachet [ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگی] داروسازی ایران داروک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Plantago-darouk Powder [پودر پلانتاگو-داروک] داروسازی ایران داروک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Psyllium Powder [پودر پسیلیوم ایران داروک] داروسازی ایران داروک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Psyllium Sachet [ساشه پسیلیوم ایران داروک] داروسازی ایران داروک Plantago ovata Foesk به زودی ...
Thymex120ml Syrup [شزبت تیمکس 120 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Thymus daenensis celak به زودی ...
Thymex plus 120ML Syrup [شربت تیمکس پلاس 120 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Thymus vulgaris+Honey به زودی ...
Thymex plus 140ml Syrup [شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Thymus vulgaris+Honey به زودی ...
Thymex Tablet [قرص تیمکس] داروسازی ایران داروک Thymus daenensis celak به زودی ...
Thymex Drop [قطره تیمکس] داروسازی ایران داروک Thymus daenensis celak به زودی ...
Phytopan140ml Syrup [شربت فیتوپان 140 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Hedera helix به زودی ...
Phytopan plus140ml Syrup [شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیتر] داروسازی ایران داروک Hedera helix+Thymus vulgaris به زودی ...
Phytopan plus Syrup [شربت فیتوپان پلاس] داروسازی ایران داروک Hedera helix+Thymus vulgaris به زودی ...
Eucalyptus Inh. Powder [پودر اکالیپتوس] داروسازی ایران داروک Eucalyptus globulus+Myrtus communis+Cymbopogon sp+Ziziphora regia+ Thymus kotschyanus به زودی ...
Eucalyptus Inhaler [اکالیپتوس استنشاقی ایران داروک] داروسازی ایران داروک Eucalyptus globulus Labill به زودی ...
Senalax Tablet Jar [قرص جار سنالاکس] داروسازی ایران داروک Cassia angustifolia+Coriandrum sativum به زودی ...
Senalax Syrup [شربت سنالاکس] داروسازی ایران داروک Cassia Angustifolia به زودی ...
D-Reglis Tablet Jar [قرص د-رگلیس (د رگلیس) قوطی] داروسازی ایران داروک Glycyrrhiza glabra به زودی ...
Kamisol Solution [محلول کامیزول] داروسازی ایران داروک Matricaria chamomilla به زودی ...
Reglis moattar Granule [گرانول رگلیس موتار] داروسازی ایران داروک Glycyrrhiza glabra+ Cuminum cyminum+ Foeniculum vulgare+ Althaea officinalis به زودی ...
Green Mince Tablet [قرص گرین مینس] داروسازی ایران داروک Camellia Sinensis به زودی ...
Anti Diabetic Powder [پودر آنتی دیابتیک] داروسازی ایران داروک Morus nigra+Trigonella foenum- graecum+Olea europaea+Glycyrrhiza glabra+ Mentha pulegium به زودی ...
Phytophage Tablet [قرص فیتوفاژ] داروسازی ایران داروک Trigonella foenum- graecum به زودی ...
Trig-low Tablet [قرص تریگ-لوو] داروسازی ایران داروک Cynara scolymus به زودی ...
Ascorphyt Tablet [قرص آسکورفیت] داروسازی ایران داروک Malpighia punicifolia به زودی ...
ID-Vit F.C.Tablet [قرص روکشدار آی دی-ویت] داروسازی ایران داروک Panax ginseng به زودی ...
Crataegus Tablet [قرص کراتاگوس] داروسازی ایران داروک Crataegus aemula به زودی ...
Olea-Crat Powder [پودر اولئا-کرات] داروسازی ایران داروک Olea europaea+ Crataegus microphilla+ Vaccinium arctostaphyllous+ Zizyphus vulgaris+ Mentha pulegium به زودی ...
Diuretic Powder [پودر دیورتیک] داروسازی ایران داروک Prunus cerasus+Zea mays+Tribulus terrestris+Mentha longifolia به زودی ...
Diurin Drop [قطره دیورین] داروسازی ایران داروک Equisetum arvensis به زودی ...
Aesculus-darouk E.C. Tablet [قرص اسکولوس-داروک] داروسازی ایران داروک Aesculus hippocastanum به زودی ...
Rectus Ointment [پماد رکتوس] داروسازی ایران داروک Myrtus communis+ Matricaria chamomilla به زودی ...
Phytospirin 100mg Chew. Tablet [قرص جویدنی فیتوسپرین 100 میلی گرم] داروسازی ایران داروک Salix alba به زودی ...
Phytosprin 81mg F.C.Tablet [قرص روکشدار فیتوسپرین 81 میلی گرم] داروسازی ایران داروک Salix alba به زودی ...
Anethum Granule [گرانول آنتوم] داروسازی ایران داروک Anethum graveolens+Cichorium intybus+Fumaria parviflora+Citrus sp به زودی ...
Garlic Drop [قطره گارلیک] داروسازی ایران داروک Allium sativum به زودی ...
Diap-Care Cream [کرم دیاپ-کر] داروسازی ایران داروک Calendula officinalis+Matricaria chamomilla به زودی ...
Healcatrix Cream [کرم هیل کاتریکس] داروسازی ایران داروک Malva sylvestris+Calendula officinalis به زودی ...
Myrtuheal Topical Solution [محلول موضعی میرتوهیل] داروسازی ایران داروک Myrtus communis L به زودی ...
Monopotex Drop [قطره مونوپوتکس] داروسازی ایران داروک Vitex agnus-castus به زودی ...
Monopotex Tablet [قرص مونوپوتکس] داروسازی ایران داروک Vitex agnus-castus به زودی ...
Libidox F.C.Tablet [قرص روکشدار لیبیدوکس] داروسازی ایران داروک Panax ginseng+ Ginkgo biloba+Serenoa repens+Crataegus oxyacantha+ Cinnamomum verum+ Pausinystalia yohimbe به زودی ...
Easy flow F.C.Tablet [قرص روکشدار ایزی فلو] داروسازی ایران داروک Serenoa repens به زودی ...
Echinamed Tablet [قرص اکینامد] داروسازی ایران داروک Echinaceae purpurea به زودی ...
Capsiderm Ointment [پماد کاپسیدرم] داروسازی ایران داروک Rosmarinus officinalis+Capsicum annum به زودی ...
Joint-Ease Cream [کرم جوینت-ایزی] داروسازی ایران داروک Rosmarinus officinalis به زودی ...
Rosescalp Topical Solution [محلول موضعی رزاسکالپ] داروسازی ایران داروک Rosmarinus officinalis به زودی ...
Epione F.C.Tablet [قرص روکشدار اپیون] داروسازی ایران داروک Passiflora incarnata+Valeriana officinalis+Hypericum perforatum به زودی ...
Pasipay Drop [قطره پاسی پی] داروسازی ایران داروک Passiflora incarnata به زودی ...
Phytorelax F.C.Tablet [قرص روکشدار فیتورلاکس] داروسازی ایران داروک Hypericum perforatum به زودی ...
Diamed Drop [قطره دیامد] داروسازی ایران داروک Eryngium billardieri L به زودی ...
شرکت داروسازی ایران داروک
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب