محصولات شرکت داروسازی باریج اسانس

محصولات شرکت داروسازی باریج اسانس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Hyporex-B Tablet [قرص هیپورکس-بی] داروسازی باریج اسانس Hibiscus sabdariffa به زودی ...
Olivin Tablet [قرص اولیوین] داروسازی باریج اسانس Olea europaea به زودی ...
Atheromod-B Tablet [قرص آرترومود-بی] داروسازی باریج اسانس Cynara scolymus به زودی ...
Dillsun Drop [قطره دیل سان] داروسازی باریج اسانس Anethum graveolens به زودی ...
Supermint Drop [قطره سوپرمینت(سوپر مینت)] داروسازی باریج اسانس Mentha spicata به زودی ...
Urtidin Drop [قطره یوریتیدین] داروسازی باریج اسانس Urtiandrum dioica L به زودی ...
Fennelin Drop [قطره فنیلین] داروسازی باریج اسانس Foeniculum vulgare Miller به زودی ...
Gastrolit Drop [قطره گاسترولیت] داروسازی باریج اسانس Zataria multiflora Bosis به زودی ...
Myrtex Drop [قطره میرتکس] داروسازی باریج اسانس Myrtus communis L به زودی ...
Tussivin Barij Drop [قطره توسیوین] داروسازی باریج اسانس Zataria multiflora+Foeniculum vulgare به زودی ...
Mycoderm Lotion [لوسیون مایکودرم] داروسازی باریج اسانس Artemisia sieberi به زودی ...
Mentha Lotion [لوسیون منتا باریج] داروسازی باریج اسانس Mentha Piperita به زودی ...
Leucorex Vaginal Cream [واژینال کرم لکورکس] داروسازی باریج اسانس Zataria multiflora Bosis به زودی ...
MG 15gr Ointment [پماد ام جی 15 گرم] داروسازی باریج اسانس Myrtus communis L به زودی ...
Capex Cream [کرم کپکس] داروسازی باریج اسانس Capsicum به زودی ...
Lomex Drop [قطره لومکس] داروسازی باریج اسانس Satureja hortensis به زودی ...
Broncho Barij120ml Syrup [شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر] داروسازی باریج اسانس Zataria multiflora+Althaea officinalis به زودی ...
Antifissure30gr Cream [کرم آنتی فیشر 30 گرم] داروسازی باریج اسانس Matricaria chamomilla+Quercus infectoria به زودی ...
Hepatoheal Chew. Tablet [قرص جویدنی هپاتوهیل] داروسازی باریج اسانس Vitis vinifera+Fragaria vesca به زودی ...
Lomex Softgel [سافت ژل لومکس] داروسازی باریج اسانس Satureja hortensis به زودی ...
Urtidin F.C.Tablet [قرص روکشدار یورتیدین] داروسازی باریج اسانس Urtiandrum dioica L به زودی ...
Dermatin Cream [کرم درماتین] داروسازی باریج اسانس Zizyphus spina-christi به زودی ...
Deproherb Drop [قطره دپروهرب] داروسازی باریج اسانس Pelargonium roseum به زودی ...
Linoderm Cream [کرم لینودرم] داروسازی باریج اسانس Oenothera biennis به زودی ...
Acneherb Gel [ژل آکنه هرب] داروسازی باریج اسانس Lavandula stoechas+Pelargonium roseum به زودی ...
Supermint Softgel [سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت)] داروسازی باریج اسانس Mentha spicata به زودی ...
Gastrolit Softgel [سافت ژل گاسترولیت] داروسازی باریج اسانس Zataria multiflora Bosis به زودی ...
Fennelin Softgel [سافت ژل فنلین باریج (فنیلین)] داروسازی باریج اسانس Foeniculum vulgare Miller به زودی ...
Eucalyptus Softgel [سافت ژل اکالیپتوس باریج] داروسازی باریج اسانس Eucalyptus globulus Labill به زودی ...
Antireflax-B Syrup [شربت آنتی رفلاکس-بی] داروسازی باریج اسانس Aloe barbadensis به زودی ...
Denta barij Paste [خمیر دنتاباریج] داروسازی باریج اسانس Salvadora persica+Eugenia caryophyllata به زودی ...
Baby colic Barij Drop [قطره بی بی کولیک باریج] داروسازی باریج اسانس Foeniculum vulgare+Melissa officinalis+Matricaria recutita به زودی ...
Cynabile Drop [قطره سینابایل] داروسازی باریج اسانس Cynara scolymus به زودی ...
Hepatan Tablet [قرص هپاتان] داروسازی باریج اسانس Silybum marianum به زودی ...
Castorex Barij Softgel [سافت ژل کاسترورکس] داروسازی باریج اسانس Ricinus communis+Foeniculum vulgare به زودی ...
Limu Torsh Barij Softgel [سافت ژل لیموترش باریج] داروسازی باریج اسانس Citrus aurantifolia (christm). Swingle به زودی ...
Zireh Barij 75MG Softgel [سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Cuminum cyminum به زودی ...
Glucorex B Tablet [قرص گلکورکس بی] داروسازی باریج اسانس Trigonella foenum- graecum به زودی ...
Lithorex-B Tablet [قرص لیتورکس-بی] داروسازی باریج اسانس Cucurbita pepo+ Popolus nigra+ Solidago canadensis به زودی ...
Antifissure20gr Cream [کرم آنتی فیشر 20 گرم] داروسازی باریج اسانس Matricaria chamomilla+Quercus infectoria به زودی ...
Barij flaxseed oil 1000mg Softgel [سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Linum usitatissimum به زودی ...
Glucoherb barij Tablet [قرص گلوکوهرب باریج] داروسازی باریج اسانس Atriplex halimus+Olea europaea+Juglans nigra+Urtica dioica به زودی ...
MG Barij 20gr Ointment [پماد ام جی باریج 20 گرم] داروسازی باریج اسانس Myrtus communis L به زودی ...
Viniscin Barij Capsule [کپسول وینیسین باریج] داروسازی باریج اسانس Aesculus hippocastanum+Vitis vinifera به زودی ...
Lagex Cream [کرم لاژکس] داروسازی باریج اسانس Aloe littoralis+Pelargonium roseum+Lavandula stoechas به زودی ...
After bite Cream [کرم آفتربایت] داروسازی باریج اسانس Calendula officinalis به زودی ...
Visstop 15g Cream [کرم ویستوپ 15 گرم] داروسازی باریج اسانس Lavandula stoechas+ Eucalyptus globulus+ Melia azedarach به زودی ...
Visstop 30g Cream [کرم ویستوپ 30 گرم] داروسازی باریج اسانس Lavandula stoechas+ Eucalyptus globulus+ Melia azedarach به زودی ...
Psorex-B Cream [کرم پسورکس-بی] داروسازی باریج اسانس Aloe littoralis+ Glycyrrhiza glabra+ Pelargonium roseum به زودی ...
Barij Epo 1000 mg Soft Capsule [سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Oenothera biennis+TBHQ به زودی ...
Lamigex Ear Drop [قطره گوشی لامیژکس] داروسازی باریج اسانس Eugenia caryophyllata+ Lavandula stoechas+ Pelargonium roseum به زودی ...
Thymogel Softgel [سافت ژل تیموژل] داروسازی باریج اسانس Zataria multiflora+ Foeniculum vulgare به زودی ...
Eucalyptus barij 400mg Softgel [سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Eucalyptus globulus Labill به زودی ...
Eucalyptus barij 200mg Softgel [سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Eucalyptus globulus Labill به زودی ...
Eucalyptus Inhaler [محلول استنشاقی اکالیپتوس باریج] داروسازی باریج اسانس Eucalyptus globulus+Zataria multiflora+Myrtus communis به زودی ...
Broncho Barij60ml Syrup [شربت برونکو باریج 60 میلی لیتر] داروسازی باریج اسانس Zataria multiflora+Althaea officinalis به زودی ...
Deproherb Softgel [سافت ژل دپروهرب] داروسازی باریج اسانس Pelargonium roseum به زودی ...
Myrtex 5g Oral Paste [پماد دهانی میرتکس] داروسازی باریج اسانس Myrtus communis L به زودی ...
Barij Essence Hand Disinfectant Gel [ژل باریج اسانس ضدعفونی دست] داروسازی باریج اسانس Pelargonium roseum+Eucalyptus globulus+Citrus aurantifolia به زودی ...
Galyx Lotion [لوسیون گالیکس] داروسازی باریج اسانس Lavandula stoechas+Ferula gommusa به زودی ...
Rosemary barij Topical Lotion [لوسیون موضعی رزماری باریج] داروسازی باریج اسانس Rosmarinus officinalis+Myrtus communis+Zataria multiflora به زودی ...
Barilac 500mg Capsule [کپسول باریلاک 500 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Asparagus racemosus به زودی ...
LactoBarij 610mg Capsule [کپسول لاکتوباریج 610 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Trigonella foenum-graecum به زودی ...
Barij pumpkin seed oil Softgel [سافت ژل باریج پامپکین سید اویل] داروسازی باریج اسانس Cucurbita pepo به زودی ...
Netonal-B Tablet [قرص نتونال-بی] داروسازی باریج اسانس Urtiandrum dioica L به زودی ...
Aloe vera Barij100mg Capsule [کپسول آلوئه ورا باریج 100 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Aloe barbadensis به زودی ...
Aloe vera Barij120ml Syrup [شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیتر] داروسازی باریج اسانس Aloe barbadensis به زودی ...
Barij Aloe vera250ml Syrup [شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیتر] داروسازی باریج اسانس Aloe barbadensis به زودی ...
Aromix Cream [کرم آرومیکس] داروسازی باریج اسانس Lavandula angustifolia+ Eucalyptus sp+ Rosmarinus officinalis+ Mentha piperita به زودی ...
Aromix Gel [ژل آرومیکس] داروسازی باریج اسانس Lavandula angustifolia+ Eucalyptus sp+ Rosmarinus officinalis+ Mentha piperita به زودی ...
Bariphen 130mg Capsule [کپسول باریفن] داروسازی باریج اسانس Curcuma longa+Boswellia serrata+Zingiber officinale به زودی ...
Barelax 100mg Softgel [سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Ducrosia anethifolia به زودی ...
Barelax 50mg Softgel [سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Ducrosia anethifolia به زودی ...
Proliv Barij Softgel [سافت ژل پرولیو باریج] داروسازی باریج اسانس Silybum marianum+Cynara scolymus+Curcuma longa+Tarexacum officinalale به زودی ...
Prosta Barij 300MG Softgel [سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Cucurbita pepo به زودی ...
Barij EPO 1000MG Softgel [سافت ژل باریج ای پی ا] داروسازی باریج اسانس Evening Primrose Oil به زودی ...
MG Barij 15ML Lotion [لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر] داروسازی باریج اسانس Myrtus communis L به زودی ...
Highsense Barij 500MG Tablet [قرص های سنس باریج 500 میلی گرم] داروسازی باریج اسانس Panax ginseng به زودی ...
شرکت داروسازی باریج اسانس
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب