قرص لووفلوکساسین فارماشیمی 750 میلی گرم

LEVOFLOXACIN PHARMACHEMIE 750 mg Tablet

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

موارد مصرف قرص لووفلوکساسین فارماشیمی 750 میلی گرم

آنتی بیوتیک وسیع الطیف (کربوکسی کینولون فلوئورینه).
الف- سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:
ب- برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.
ج- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن
د- پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس
ه- عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، پسدوموناس آئروژینوزا
و- پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی
ح- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتئوس میرابیلیس
ط- پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه
ی- آنتراکس
ک- اسهال مسافرتی
ل-پیشگیری از اسهال مسافرتی
م-عفونت های چشمی

چنانچه در خصوص "قرص لووفلوکساسین فارماشیمی 750 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص ترامادول-فارما 100 میلی گرم قرص آهسته رهش تئوفیلین فارماشیمی 200 میلی گرم قرص تادالافیل فارماشیمی 20 میلی گرم قرص تادالافیل فارماشیمی 10 میلی گرم ساشه سوربیتول فارماشیمی 5 گرم قرص سیلدینافیل-فارما 50 میلی گرم قرص سیلدینافیل-فارما 100 میلی گرم ژل پیروکسیکام-فارما 60 گرم-پیروکسی فارم شربت پیپرازین فارماشیمی قرص الانزاپین-فارما 5 میلی گرم محلول استامینوفن فارماشیمی 120 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص استیل سیستئین فارماشیمی 200 میلی گرم قرص ادالت کلد فارماشیمی قرص روکشدار آ اس آ فارماشیمی 80 میلی گرم قرص آتنولول فارماشیمی 100 میلی گرم شیاف ناپروکسن فارماشیمی 500 میلی گرم ساشه باریوم سولفات-فارما 135 گرم قرص لوزارتان فارماشیمی 25 میلی گرم قرص لوراتادین فارماشیمی 10 میلی گرم شربت لوراتادین فارما 60 میلی لیتر قرص چیلدرن کلد-فارما ساشه کلسترامین-فارما 4 گرم قرص سیتالوپرام فارما 40 میلی گرم قرص سیتالوپرام فارما 20 میلی گرم کرم واژینال کلیندامایسین فارما 2% کرم موضعی کلوتریمازول-فارما 1% 15 گرم کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 2% 20 گرم کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 1% 50 گرم سوسپانسیون ایبوپروفن فارماشیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی قرص دیفنوکسیلات فارماشیمی 2.5 میلی گرم قرص کلسیم-د فارما کپسول فارماپین سوسپانسیون ساسفن 120میلی گرم/5میلی لیتر شیاف اطفال استامینوفن فارماشیمی 125 میلی گرم شیاف استامینوفن فارماشیمی 325میلی گرم استامینوفن کدئین فارماشیمی 310میلی گرم ژل مینتاژل کرم موضعی دکسپانتنول فارماشیمی 5% قرص امپاگلیفلوزین فارماشیمی 25 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین فارماشیمی 10میلی گرم قرص اس سیتالوپرام فارماشیمی 5 میلی گرم قرص اس سیتالوپرام فارماشیمی 10 میلی گرم قرص اندانسترون فارماشیمی 4 میلی گرم قرص داپوکستین فارماشیمی 60 میلی گرم قرص داپوکستین فارماشیمی 30 میلی گرم قرص بیزوپرولول فارماشیمی 2.5 میلی گرم قرص بیزوپرولول فارماشیمی 5 میلی گرم قرص بیزوپرولول فارماشیمی 10 میلی گرم کپسول اس امپرازول فارماشیمی 40 میلی گرم کپسول اس امپرازول فارماشیمی 20 میلی گرم شیاف بیزاکودیل فارماشیمی 5 میلی گرم شیاف بیزاکودیل فارماشیمی 10 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین/متفورمین فارماشیمی 50/500 میلی گرم کرم موضعی فاملا-پی 30 گرم پماد زینک اکساید فارماشیمی 25% قرص متفورمین فارماشیمی 1000 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین فارماشیمی 100 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین فارماشیمی 50 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین فارماشیمی 25 میلی گرم قرص دس لوراتادین فارماشیمی 5 میلی گرم-نئونکس شربت دس لوراتادین فارماشیمی 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر-نئونکس قرص متوپرولول فارماشیمی 50 میلی گرم کپسول فارسانته 500 میلی گرم قرص ادویکودون 400/5 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info