شربت سندکیم - شکننده سنگ کلیه، مفتت حصات گرده

Sandkim Syrup

در کدام داروخانه موجود است؟

کیمیاگر توس [ ایران ]

  • کاربرد درمانی : اجزاء تشکیل دهنده: تخم خربزه، تخم خیار، تخم بادرنگ، حب القلت، خارخاسک، رازیانه، صمغ آلو، پر سیاوشان، پوست بیخ کبر، تخم کرفس، تخم ترب، زیره کرمانی، سعد موارد استفاده - دفع سنگ کلیه - تسهیل دفع سنگ ریزه ها بعد از استفاده از سنگ شکن

چنانچه در خصوص "شربت سندکیم - شکننده سنگ کلیه، مفتت حصات گرده" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه