محصولات شرکت کیمیاگر توس

محصولات شرکت کیمیاگر توس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Castoroma Oil [روغن کاستروما] کیمیاگر توس Ricinus communis
Immugen Syrup [شربت ایموژن] کیمیاگر توس Echinaceae purpurea
Zincold Syrup [شربت زینکلد] کیمیاگر توس Echinacea purpurea + Glycyrrhiza glabra
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب