محصولات شرکت کیمیاگر توس

محصولات شرکت کیمیاگر توس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Castoroma Oil [روغن کاستروما] کیمیاگر توس Ricinus communis
Immugen Syrup [شربت ایموژن] کیمیاگر توس Echinaceae purpurea
Zincold Syrup [شربت زینکلد] کیمیاگر توس Echinacea purpurea + Glycyrrhiza glabra
TAMARIND KIMIAGAR TOOS Syrup [شربت تمر هندی کیمیاگر طوس -تامارین] کیمیاگر توس Laxative Herbal Combination
Appetite Kim 120 ML Syrup [شربت اپتایت کیم 120 میلی لیتر] کیمیاگر توس Appetizer Combination
Majoon Kondor Kimiagar Syrup [شربت معجون کندر کیمیاگر - تقویت حافظه] کیمیاگر توس Herbal Combination For Brain
Kimiagar Plum Syrup [شربت آلو کیمیاگر - ملین، مسهل صفرا، دافع بلغم] کیمیاگر توس Laxative Herbal Combination
Delay Kim Capsule - Tamarindus indica [کپسول دیلی - ممسک تمر هندی] کیمیاگر توس Herbal Combination For Sexual power in Men
Viper Bugloos Flower Kimiagar Syrup [شربت گل گاوزبان کیمیاگر] کیمیاگر توس Echium amoenum Fisch. & Mey
Digestive Kimiagar Cap [کپسول سوء هاضمه کیمیاگر - دایجستیو] کیمیاگر توس Digestive Tonic
Kimiagar Slim Cap [کپسول لاغر کننده کیمیاگر] کیمیاگر توس Food Supplements for weight loss
Senna Kimiagar Syrup [شربت سنا کیمیاگر - سنا، گل سرخ] کیمیاگر توس Cassia obovata
ALIBOUR WATER 1gr/1.5gr/100 ml Topical Lotion [لوسیون موضعی آب آلیبور 1گرم/1.5گرم/100 میلی لیتر] کیمیاگر توس Copper Sulfate+Zinc Sulfate
Kid Helix KImiagar Syrup [شربت کید هلیکس کیمیاگر] کیمیاگر توس Hedera helix
Thymus Compound Kim Syrup [شربت تیموس کامپاند توس] کیمیاگر توس Thymus vulgaris+Honey
Viola Flower KIMIAGAR Syrup [شربت گل بنفشه کیمیاگر] کیمیاگر توس Viola odorata
Sandkim Syrup [شربت سندکیم - شکننده سنگ کلیه، مفتت حصات گرده] کیمیاگر توس Herbal Combination For kidny
Kimi Herbal Mixture Syrup [شربت کیمی هربال میکسچر] کیمیاگر توس Herbal Combination For Colic
Kimiagar Tin Syrup - fig [شربت تین کیمیاگر - انجیر، مویز، ترنجبین] کیمیاگر توس Laxative Herbal Combination
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت