محصولات شرکت سمانیک سلامت گستر

محصولات شرکت سمانیک سلامت گستر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Attensaf Capsule - ADHD Treatment [کپسول اتنساف - درمان بیش فعالی] سمانیک سلامت گستر Combination For ADHD
Samanik Ginseng Sachet [ساشه سمانیک جینسنگ] سمانیک سلامت گستر Panax ginseng
Sugarheal Samanik Capsule [کپسول شوگرهیل سمانیک] سمانیک سلامت گستر Herbal Combination For Diabet and Metabolic Syndrome
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت