محصولات شرکت داروسازی حکیم مومن تیریزی

محصولات شرکت داروسازی حکیم مومن تیریزی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet [قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی] داروسازی حکیم مومن تیریزی Senna italica+Cichorium intybus+Rosa damascena+Terminalia chebula
COMINON Tablet [قرص کومینون] داروسازی حکیم مومن تیریزی Colchicum automnale+Utrica dioica+Zataria muliflora+Hyssopus Off
Carvil Tablet [قرص کارویل] داروسازی حکیم مومن تیریزی Apium graveolons+Pippinella anisum+Cuminum cyminnum+Rumex azcetosaa
GENTIANA Tablet [قرص جنطیانا] داروسازی حکیم مومن تیریزی Eugenia caryophyllata+Cinnamomum zeylanicum+Elettaria cardamomum
TRAGXACOM Tablet [قرص تراگزاکوم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata
Coriandom Hakim Tablet [قرص کوریاندوم حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Laxative Herbal Combination
De-Lax Hakim Tablet [قرص دی لاکس حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Laxative Herbal Combination
Origanum Hakim Tablet [قرص اوریگانوم حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Combination For Cough and Cold
Akbar 2 Ointment [پماد اکبر 2] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Combination For Joint
Gensalin Capsule [کپسول جنسالین] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Combination For Sexual power in Men
Thymasan RD Hakim Syrup [شربت تیماسان آر دی حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Combination For Cough and Cold
Ziabits Hakim Tablet [قرص ذبابطیس حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Combination For Diabet and Metabolic Syndrome
Tropin Hakim Tablet [قرص تروپین حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Combination For kidny
Liver Trap Hakim Capsule [کپسول لیور تراپ حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Silybum marianum
Phenovil Hakim Tablet [قرص فنوویل حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Combination For Colic
Noushdaru Tablet [قرص نوشدارو] داروسازی حکیم مومن تیریزی Blood Purifier Tonic
Akbar 1 Ointment [پماد اکبر 1] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Burn Combination
Gentiana New Tablet [قرص جنطیانا نیو] داروسازی حکیم مومن تیریزی Herbal Combination For Sexual power in Men
Liver Trap Hakim Syrup [شربت لیور تراپ حکیم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Silybum marianum
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت