دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سینا ژن زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
ویال سینوپار 750 میکروگرم / 3 میلی لیتر
CinnoPar 750 µg /3 ml
1228225406 Teriparatide
2
ویال ردیتوکس 500 میلی گرم / 50 میلی لیتر
RediTux 500 mg/50 ml Vial
1228225413 Rituximab
3
ویال ردیتوکس 100 میلی گرم / 10 میلی لیتر
RediTux 100 mg/10 ml Vial
1228225383 Rituximab
4
سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 4000 واحد
CinnaPoietin Prefilled Syringe 4000 IU
1228226601 Recombinant Erythropoietin
5
سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 2000 واحد
CinnaPoietin Prefilled Syringe 2000 IU
1228226571 Recombinant Erythropoietin
6
سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 10000 واحد
CinnaPoietin Prefilled Syringe 10000 IU
1228226625 Recombinant Erythropoietin
7
ویال سینافکت 5.5میلی گرم/5میلی گرم
CinnaFact® 5.5MG/5.5 ML VIAL
1228146381 Buserelin
8
ویال سینال اف 75 واحد
Cinnal-F 75 IU Vial
1228225437 Recombinant Follitropin Alfa
9
سرنگ از پیش پرشده سینومر 40 میلی گرم
CinnoMer PREFILLED SYRING 40 mg
1228231261 Glatiramer Acetate
10
کپسول خوراکی سینوتک 120 میلی گرم
CinnoTec Capsule 120mg
1228229282 Dimethyl Fumarate
11
کپسول خوراکی سینوتک 240 میلی گرم
CinnoTec Capsule 240 mg
1228229275 Dimethyl Fumarate
12
ویال سینووکس 30 میکروگرم
CinnoVex 30mcg Vial
1228067754 Interferon Beta-1A
13
سرنگ از پیش پرشده رسیژن 44 میکروگرم
ReciGen Prefilled syringe 44 mcg
1228129179 Interferon Beta-1A
14
سرنگ از پیش پرشده پگاژن 6 میلی گرم
PegaGen 6 mg
1228225390 Pegylated GCSF
بازگشت به لیست شرکت ها