دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی سینا ژن زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
ویال سینوپار 750 میکروگرم / 3 میلی لیتر
CinnoPar 750 µg /3 ml
1228225406 Teriparatide
2
ویال ردیتوکس 500 میلی گرم / 50 میلی لیتر
RediTux 500 mg/50 ml Vial
1228225413 Rituximab
3
ویال ردیتوکس 100 میلی گرم / 10 میلی لیتر
RediTux 100 mg/10 ml Vial
1228225383 Rituximab
4
سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 2000 واحد
CinnaPoietin Prefilled Syringe 2000 IU
1228226571 Recombinant Erythropoietin
5
سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 10000 واحد
CinnaPoietin Prefilled Syringe 10000 IU
1228226625 Recombinant Erythropoietin
6
سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 4000 واحد
CinnaPoietin Prefilled Syringe 4000 IU
1228226601 Recombinant Erythropoietin
7
سرنگ از پیش پرشده سینومر 40 میلی گرم
CinnoMer PREFILLED SYRING 40 mg
1228231261 Glatiramer Acetate
8
کپسول خوراکی سینوتک 120 میلی گرم
CinnoTec Capsule 120mg
1228229282 Dimethyl Fumarate
9
کپسول خوراکی سینوتک 240 میلی گرم
CinnoTec Capsule 240 mg
1228229275 Dimethyl Fumarate
10
ویال سینافکت 5.5میلی گرم/5میلی گرم
CinnaFact® 5.5MG/5.5 ML VIAL
1228146381 Buserelin
11
ویال سینال اف 75 واحد
Cinnal-F 75 IU Vial
1228225437 Recombinant Follitropin Alfa
12
ویال سینووکس 30 میکروگرم
CinnoVex 30mcg Vial
1228067754 Interferon Beta-1A
13
سرنگ از پیش پرشده رسیژن 44 میکروگرم
ReciGen Prefilled syringe 44 mcg
1228129179 Interferon Beta-1A
14
سرنگ از پیش پرشده پگاژن 6 میلی گرم
PegaGen 6 mg
1228225390 Pegylated GCSF
بازگشت به لیست شرکت ها