ویال سفتریاکسون آفا شیمی 2 گرم

CEFTRIAXONE AFA CHEMI 2G VIAL

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]

موارد مصرف ویال سفتریاکسون آفا شیمی 2 گرم

این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به آن مصرف می شود که شامل شانکروئید، اندوکاردیت ، سالمونلوز ، شیگلوز، سوزاک، مننژیت ( درمان و پیشگیری از مننژیت مننگوکوکی )، سپتی سمی و حصبه می باشد. این دارو قبل از اعمال جراحی و به منظور پیشگیری از عفونت نیز مصرف می شود.

چنانچه در خصوص "ویال سفتریاکسون آفا شیمی 2 گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

ویال سیلاپنم 250+250 میلی گرم ویال سیلاپنم 500+500 میلی گرم کپسول آمپی سیلین آفا شیمی 500 میلی گرم ویال آفاپنم 500 میلی گرم ویال آفاپنم 1 گرم ویال آفازول 250 میلی گرم ویال آفازول 1 گرم ویال آفازول 500 میلی گرم ویال آفازید 1 گرم ویال آفازید 2 گرم ویال آفازید 500 میلی گرم ویال آفازوکس 1 گرم ویال آفازوکس 500 میلی گرم کپسول آموکسی سیلین آفا شیمی 250 میلی گرم کپسول آموکسی سیلین آفا شیمی 500 میلی گرم-آفاموکس سوسپانسیون آموکسی سیلین آفا شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر سوسپانسیون آفاموکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون آفاموکس 250میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون آفاموکس 400میلی گرم/5 میلی لیتر ویال آمپی سیلین آفاشیمی 1 گرم ویال آمپی سیلین آفاشیمی 250 میلی گرم ویال آمپی سیلین آفاشیمی 500 میلی گرم سوسپانسیون آمپی سیلین آفا شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر سوسپانسیون آمپی سیلین آفا شیمی 250میلی گرم/5میلی لیتر ویال آمپی سیلین+سولباکتام آفا شیمی 1.5 گرم ویال آمپی سیلین+سولباکتام آفا شیمی 3 گرم کپسول سفالکسین آفا شیمی 250 میلی گرم-آفالکس کپسول سفالکسین آفا شیمی 500 میلی گرم-آفالکس سوسپانسیون سفالکسین آفا شیمی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر-آفالکس سوسپانسیون سفالکسین آفا شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر-آفالکس ویال سفپیم آفا شیمی 1 گرم ویال سفپیم آفا شیمی 2 گرم ویال سفپیم آفا شیمی 500 میلی گرم کپسول سفکسیم آفا شیمی 200میلی گرم-آفاکسیم کپسول سفکسیم آفا شیمی 400میلی گرم-آفاکسیم قرص سفکسیم آفا شیمی 400میلی گرم-آفاکسیم سوسپانسیون سفکسیم آفا شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر-آفاکسیم سوسپانسیون سفکسیم آفا شیمی 50 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر-آفاکسیم قرص سفکسیم آفا شیمی 200 میلی گرم-آفاکسیم ویال سفوتاکسیم آفا شیمی 500 میلی گرم ویال سفوتاکسیم آفا شیمی 1 گرم ویال پنی سیلین جی بنزاتین آفا شیمی 1200000 واحد ویال پنی سیلین جی پروکائین آفا شیمی 800000 واحد ویال پنی سیلین جی پروکائین آفا شیمی 400000 واحد قرص پنی سیلین وی آفا شیمی 500 میلی گرم ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 2G/250Mg ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 3G/750Mg ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 4G/500Mg قرص کلاو آفا شیمی 375 میلی گرم-آفاکلاو سوسپانسیون کوآموکسی کلاو آفا شیمی 600/42.9 میلی گرم/5 میلی لیتر-آفاکلاو سوسپانسیون کوآموکسی کلاو آفا شیمی 200/28.5 میلی گرم/5 میلی لیتر-آفاکلاو ویال آفاتیزون 100 میلی گرم پودر قابل تزریق آفاپرازول 40 میلی گرم پودر قابل تزریق زیتروترکس 500 میلی گرم قرص لیزینوپریل آفا شیمی 5 میلی گرم قرص لیزینوپریل آفا شیمی 10 میلی گرم قرص لیزینوپریل آفا شیمی 20 میلی گرم پودر قابل تزریق هرپ آف 500 میلی گرم پودر قابل تزریق هرپ آف 250 میلی گرم قرص آفاکلاو 625 میلی گرم سوسپانسیون آفاکلاو 400/57 میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون آفاکلاو 125/31.25 میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون آفاکلاو 250/62.5 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص کارودیلول آفا شیمی 6.25 میلی گرم قرص کارودیلول آفا شیمی 25 میلی گرم قرص کارودیلول آفا شیمی 12.5 میلی گرم قرص زولپیدم آفا شیمی 5 میلی گرم قرص زولپیدم آفا شیمی 10 میلی گرم ویال ونکوجکت 500 میلی گرم ویال ونکوجکت 1 گرم قرص کلوپیدوگرل آفا شیمی 75 میلی گرم قرص هیدروکلروتیازید آفاشیمی 50 میلی گرم قرص هیدروکلروتیازید آفاشیمی 25 میلی گرم پودر برای تزریق آفامدرول 500 میلی گرم قرص وازواکت 20 میلی گرم قرص وازواکت 10 میلی گرم قرص وازواکت 5 میلی گرم قرص دس لوراتادین آفاشیمی 5 میلی گرم شربت دس لوراتادین آفاشیمی 2.5 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص میرتازاپین آفا شیمی 45 میلی گرم قرص میرتازاپین آفا شیمی 30 میلی گرم قرص میرتازاپین آفا شیمی 15 میلی گرم قرص میرتازاپین آفا شیمی 7.5 میلی گرم ویال تیکوپلانین آفا شیمی 400 میلی گرم ویال تیکوپلانین آفا شیمی 200 میلی گرم قرص تیازیدکس 50 میلی گرم قرص تیازیدکس 25 میلی گرم قرص هیتزرا 12.5 میلی گرم کپسول ارلیستات آفا شیمی 120 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info