محصولات شرکت CHIESI

محصولات شرکت CHIESI

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
CUROSURF For Intratracheal 80 mg/ml ,1.5 ml [سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف 80میلی گرم/میلی لیتر 1.5 میلی لیتر] CHIESI Pulmonary Surfactants
CUROSURF For Intratracheal 80 mg/ml ,3 ml [سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف 80میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر] CHIESI Pulmonary Surfactants
ATIMOS Inhaler/Solution 12mcg/dose,100doses [محلول استنشاقی آتیموس 12میکروگرم/دوز 100دوز] CHIESI Formoterol
BUDIAIR Inhaler 200 mcg/dose [اسپری بودی ایر 200میکروگرم/دوز] CHIESI Budesonide
BRAMITOB Nebulisation 75 mg/ml,4 ml [نبول استنشاقی برامی توب 75میلی گرم/میلی لیتر 4میلی لیتر-برامیتوب] CHIESI Tobramycin
CLENIL INHALANT 0.4 mg/1mL 2ml [محلول استنشاقی کلنیل 0.4 میلی گرم/1 میلی لیتر 2 میلی لیتر] CHIESI Beclometasone
FOSTER 100/6 ug/paff Spray [اسپری استنشاقی فاستر 100/6 میکروگرم/دوز] CHIESI Beclomethasone+Formoterol
CLENIL INHALANT Spray 50 ug/1dose 200PUFF [اسپری استنشاقی کلنیل 50 میکروگرم/دوز 200 پاف] CHIESI Beclometasone
FOSTER 200/6 ug/paff Spray [اسپری استنشاقی فاستر 200/6 میکروگرم/دوز] CHIESI Beclomethasone+Formoterol
CLENIL INHALANT Spray 250 ug/1dose 200PUFF [اسپری استنشاقی کلنیل 250 میکروگرم/دوز 200 پاف] CHIESI Beclometasone
CLENIL INHALANT Spray 100 ug/1dose 200PUFF [اسپری استنشاقی کلنیل 100 میکروگرم/دوز 200 پاف] CHIESI Beclometasone
تازه های دارویی
اخبار شرکت