محصولات شرکت MYLAN S.A.S

محصولات شرکت MYLAN S.A.S

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
SULFASALAZINE MYLAN 500MG TAB [قرص سولفاسالازین میلان 500 میلی گرم] MYLAN S.A.S Sulfasalazine
METHYLPREDNISOLONE MYLAN Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق متیل پردنیزولون میلان 500 میلی گرم] MYLAN S.A.S Methylprednisolone
BUPIVACAINE Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal [آمپول تزریق نخاعی بوپیواکائین 20میلی گرم/4 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Bupivacaine
BUPIVACAINE Injection 0.5%,20ml [آمپول بوپیواکائین 0.5% 20میلی لیتر] MYLAN S.A.S Bupivacaine
BUPIVACAINE Injection 0.25%,20ml [آمپول بوپیواکائین 0.25% 20میلی لیتر] MYLAN S.A.S Bupivacaine
ACICLOVIR MYLAN Injection,Powder 250 mg [پودر آماده تزریق آسیکلوویر میلان 250 میلی گرم] MYLAN S.A.S Aciclovir
ACICLOVIR MYLAN Injection,Powder 500 mg [پودر تزریق آسیکلوویر میلان 500 میلی گرم] MYLAN S.A.S Aciclovir
FENTANYL MYLAN Injection 50 mcg/ml ,2 ml [آمپول فنتانیل میلان 50 میکروگرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Fentanyl
FENTANYL MYLAN Injection 50 mcg/ml,10 ml [آمپول فنتانیل میلان 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Fentanyl
SUFENTANIL MYLAN Injection 5 mcg/ml,10 ml [ویال سوفنتانیل میلان 5میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Sufentanil
LEVOFLOXACIN MYLAN 500 mg/100 ml INF [ویال لووفلوکساسین مایلن 5 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Levofloxacin
LEVOFLOXACIN MYLAN 500 mg/100 ml INF [انفوزیون لووفلوکساسین مایلن 500 میلی گرم/100 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Levofloxacin
EPIRUBICIN MYLAN 2mg/ml,25 ml Amp [آمپول اپی روبیسین مایلن 2 میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Epirubicin
EPIRUBICIN MYLAN 2mg/ml,5 ml Amp [آمپول اپی روبیسین مایلن 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Epirubicin
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب