شربت نوریزموکو 60 میلی لیتر

NORIZ MUCO 60 ml Strup

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی خوارزمی [ ایران ]

موارد مصرف شربت نوریزموکو 60 میلی لیتر

ضد سرفه و علائم سرماخوردگی
این ترکیب بصورت شربت عرضه می شود و 5 میلی لیتر آن محتوی 125 میلی گرم استامینوفن ضد درد و ضد تب، 50 میلی گرم گایافنزین خلط آور وضد سرفه و 2.5 میلی گرم فنیل افرین جهت رفع علائم آلرژی و آبریزش از بینی می باشد. در حجم های 60 و 120 و 200 میلی لیتر در بازار دارویی کشور موجود است.

چنانچه در خصوص "شربت نوریزموکو 60 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص ویتامین ب1-خوارزمی 300 میلی گرم-تیام ویت قرص ویتامین ب1-خوارزمی 100 میلی گرم پماد تریامسینولون ان ان-خوارزمی قرص رالژین 50 میلی گرم کپسول ترالژین 50 میلی گرم قرص تیوریدازین خوارزمی 100 میلی گرم قرص سیلرکت 100 میلی گرم قرص رانیتیدین خوارزمی 300 میلی گرم قرص رانیفلکس 150 میلی گرم محلول پویدون آیوداین خوارزمی 10% 250 میلی لیتری قرص فنوباربیتال-خوارزمی 60 میلی گرم قرص فنوباربیتال-خوارزمی 100 میلی گرم قرص پرفنازین خوارزمی 8 میلی گرم شربت پدیاتریک گریپ خوارزمی 60 میلی لیتر کپسول امپرازول خوارزمی 20 میلی گرم - پریزل گات قرص افلوکساسین خوارزمی 200 میلی گرم قطره استامینوفن خوارزمی قرص آتورواستاتین-خوارزمی 20 میلی گرم قرص آزیترومایسین خوارزمی 250 میلی گرم قرص مترونیدازول خوارزمی 250 میلی گرم قطره خوراکی متوکلوپرامید-خوارزمی 4میلی گرم/میلی لیتر پماد بتامتازون-خوارزمی 0.1% 15گرم الگزیر برم هگزین خوارزمی 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر اسپری لیدوکایین خوارزمی 10% 100 میلی لیتر - سرلیکس اسپری لیدوکائین خوارزمی 10% 50 میلی لیتر - سرلیکس شربت ستریزین خوارزمی 60 میلی لیتر (ستیریزین) قرص ستریزین خوارزمی 10 میلی گرم (ستیریزین) قرص سیپروفلوکساسین-خوارزمی 500 میلی گرم قرص سیتالوپرام-خوارزمی 20 میلی گرم قرص کلاریترومایسین خوارزمی 500 میلی گرم قرص کلوبانیل 10 میلی گرم پماد کلوبتازول خوارزمی 0.05% 15 گرم قرص کلونازپام-خوارزمی 1 میلی گرم شربت دکسترومتورفان خوارزمی 60 میلی لیتر شربت دکسترومتورفان پی-خوارزمی 60 میلی لیتر-لیتو خوارزمی دکس پی شربت دیازپام-خوارزمی 2میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت هیدروکسی زین-خوارزمی پماد هیدروکورتیزون خوارزمی 1% 15 گرم قطره خوراکی دیکولیک 40میلی گرم/میلی لیتر شربت دیفرامیکس شربت دیفرام 60 میلی لیتر قرص دیفنوکسیلات خوارزمی 2.5 میلی گرم قطره خوراکی فروس سولفات خوارزمی شربت اکسپکتورانت کدئین-خوارزمی 60 میلی لیتر شربت اکسپکتورانت-خوارزمی 60 میلی لیتر قرص اریترومایسین-خوارزمی 400 میلی گرم شربت استامینوفن خوارزمی 120میلی گرم/5میلی لیتر قرص استامینوفن خوارزمی 325میلی گرم قرص استامینوفن کدئین خوارزمی 310میلی گرم قرص ادالت کلد خوارزمی قرص آ اس آ خوارزمی 325 میلی گرم قرص جم فلو 320 میلی گرم کپسول دولوکستین خوارزمی 30 میلی گرم کپسول دولوکستین خوارزمی 60 میلی گرم شربت تئوزین لیتو 120 میلی لیتر کپسول تامسولوزین خوارزمی 0.4 میلی گرم شربت کتوتیفن فومارات خوارزمی 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر شربت دی سیکلومین خوارزمی 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر شربت سالبوتامول لیتو 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص سولفاسالازین خوارزمی 500 میلی گرم کپسول ایماکو 100 میلی گرم کپسول ایماکو 400 میلی گرم شربت سیرولاکت 10 میلی گرم/15 میلی لیتر قرص روستاتین 10 میلی گرم قرص روستاتین 20 میلی گرم قرص آزیترومایسین خوارزمی 500 میلی گرم-زیتوسیدال قرص پرفنازین خوارزمی 2 میلی گرم قرص پرفنازین خوارزمی 4 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین خوارزمی 50 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین خوارزمی 25 میلی گرم قرص ید مام 500+150 میکرو گرم - یدومام-یدمام شربت پرافیل خوارزمی 2 میلی گرم/5 میلی لیتر شربت بلتیل لیتو 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت برینیل لیتو 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت دیفرام لیتو 12.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت فلوپد لیتو 120 میلی لیتر شربت پریتیفن لیتو 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت سیترازم لیتو 5 میلی گرم/ 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت گایافکس لیتو 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت ولوتیل لیتو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص ریواروکسابان خوارزمی 15 میلی گرم قرص ریواروکسابان خوارزمی 20 میلی گرم قرص آسپرین خوارزمی 81 میلی گرم قرص استامینوفن-کافئین-کدئین خوارزمی 300/15/15 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین خوارزمی 10 میلی گرم قرص آهسته رهش دالپریدین 10 میلی گرم محلول ام سی تی اویل خوارزمی 500 میلی لیتر قرص ال کارنیتین خوارزمی 500 میلی گرم قطره آیروزاد قطره آیروسل قرص بن ول شربت پارافیل خوارزمی قطره خوراکی دای کولیک گات 40 میلی گرم/میلی لیتر قرص روکشدار کلسی دی سوسپانسیون خوراکی کلسی رن قرص کلسی رن شربت کیدومک 145 میلی لیتر شربت مولویت 200 میلی لیتر - مول ویت شربت ویتابی 150 میلی لیتر شربت ویتابی پلاس 150 میلی لیتر قطره ویتارول 30 میلی لیتر قرص ویتامام قرص روکشدار یدومام قرص روکشدار یدومام1 قرص فاموتیدین خوارزمی 40 میلی گرم قرص فاموتیدین خوارزمی 20 میلی گرم قرص روماکین 200 میلی گرم شزبت نوریزکلد 160/12.5/2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص انستین 4 میلی گرم شربت انستین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص بیسمونول 120 میلی گرم قرص آکساترکس 2.5 میلی گرم قرص لورکستادین 5 میلی گرم قرص لورکستادین 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص فلاژیکس 250 میلی گرم قرص فلاژیکس 500 میلی گرم قرص پنتوفلکس 40 میلی گرم قرص بیزوپرولول خوارزمی 10 میلی گرم قرص بیزوپرولول خوارزمی 5 میلی گرم قرص بیزوپرولول خوارزمی 2.5 میلی گرم قرص روستاتین 5 میلی گرم کپسول اس امپرازول خوارزمی 20 میلی گرم قرص جارینومت 12.5/500 میلی گرم قرص جارینومت 5/500 میلی گرم قرص پوریک سیدال 500 میلی گرم قرص سایکونورم 100 میلی گرم قرص سایکونورم 25 میلی گرم قرص زیتوسیدال 250 میلی گرم قرص تافکس سیدال 500 میلی گرم اسپری بینی سولوراید 0.65% 20 میلی لیتر قطره ولوتیل 100 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر قرص ولوتیل 325 میلی گرم قرص ولوتیل 500 میلی گرم قرص لیناگلیپتین/متفورمین خوارزمی 500/2.5 میلی گرم قرص لیناگلیپتین/متفورمین خوارزمی 1000/2.5 میلی گرم قطره پلامیدگات 4 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر قرص پوریک سیدال 750 میلی گرم سوسپانسیون خوراکی فکسوفنادین خوارزمی 30 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص امپاگلیفلوزین/متفورمین خوارزمی 25/5 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین/متفورمین خوارزمی 10/5 میلی گرم قرص لیپوتین 20 میلی گرم قرص گلوبت گات 500 میلی گرم قرص لیناگلیپتین خوارزمی 5 میلی گرم قرص کوتیمت سیدال 400/80 میلی گرم قرص بی پریدین خوارزمی 2 میلی گرم قرص آملودیپین/بیزوپرولول خوارزمی 5/10 میلی گرم قرص آملودیپین/بیزوپرولول خوارزمی 5/5 میلی گرم قرص سیترازم 10 میلی گرم قرص تیوریدازین خوارزمی 25 میلی گرم شربت لیتو خوارزمی موکورانت-سی 120 میلی لیتر شربت لیتو خوارزمی موکورانت 120 میلی لیتر قرص پیلورسیدال 500 میلی گرم قرص ایزونیازید خوارزمی 100 میلی گرم قرص بلاترون 50 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین خوارزمی 25 میلی گرم کپسول پاراک فن 325/40/200 میلی گرم قطره آیروفنت 15 میلی لیتر قرص نیتروگلیسرین خوارزمی 6.4 میلی گرم شربت نوریزکاف 60 میلی لیتر کپسول امنیلوس 0.4 میلی گرم شربت سیرافلکس 200 میلی لیتر کپسول آیرونیر-سی قرص استئورن اسپری سوختگی برن ایز شربت کیدومک قطره ملاتونین+ویتامین ب6 خوارزمی قرص جارینومت 5/1000 میلی گرم قرص جارینومت 12.5/1000 میلی گرم قرص جاریبت 10 میلی گرم قرص جاریبت 25 میلی گرم سافت ژل ویتامین ایی 400 میلی گرم خوارزمی شربت هانی گارد 145 میلی لیتر قطره ریپکس گات 30 میلی لیتر نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info