محصولات شرکت داروسازی خوارزمی

محصولات شرکت داروسازی خوارزمی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Gemflo 320 MG Tab [قرص جم فلو 320 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Gemifloxacin
TRALGIN 50MG CAP [کپسول ترالژین 50 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Tramadol
PEDIATRIC GRIPPE KHARAZMI 60ML SYRUP [شربت پدیاتریک گریپ خوارزمی 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Pediatric Gripe
HYDROXYZINE-KHARAZMI SYRUP [شربت هیدروکسی زین-خوارزمی] داروسازی خوارزمی Hydroxyzine
ACETAMINOPHEN KHARAZMI DROP [قطره استامینوفن خوارزمی] داروسازی خوارزمی Acetaminophen
DIFRAMIX 60MLSYRUP [شربت دیفرامیکس] داروسازی خوارزمی Diphenhydramine Compound
ATORVASTATIN-KHARAZMI 20MG TAB [قرص آتورواستاتین-خوارزمی 20 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Atorvastatin
SILERECT 100MG TAB [قرص سیلرکت 100 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Sildenafil
TRALGIN 50MG TAB [قرص رالژین 50 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Tramadol
BETAMETHASONE-KHARAZMI 0.1% 15G OINT [پماد بتامتازون-خوارزمی 0.1% 15گرم] داروسازی خوارزمی Betamethasone-Topical
VITAMIN B1-KHARAZMI 300MG TAB-THIAMVIT [قرص ویتامین ب1-خوارزمی 300 میلی گرم-تیام ویت] داروسازی خوارزمی Vitamin B1
VITAMIN B1-KHARAZMI 100MG TAB [قرص ویتامین ب1-خوارزمی 100 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Vitamin B1
DIPHENOXYLATE KHARAZMI 2.5MG TAB [قرص دیفنوکسیلات خوارزمی 2.5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Diphenoxylate
PHENOBARBITAL-KHARAZMI 100MG TAB [قرص فنوباربیتال-خوارزمی 100 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Phenobarbital
PHENOBARBITAL-KHARAZMI 60MG TAB [قرص فنوباربیتال-خوارزمی 60 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Phenobarbital
CLONAZEPAM-KHARAZMI 1MG TAB [قرص کلونازپام-خوارزمی 1 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Clonazepam
CLOBANYL 10MG TAB [قرص کلوبانیل 10 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Clobazam
ERYTHROMYCIN-KHARAZMI 400MG TAB [قرص اریترومایسین-خوارزمی 400 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Erythromycin
LIDOCAINE-KHARAZMI 10% 100ML SPRAY-SERLIX [اسپری لیدوکایین خوارزمی 10% 100 میلی لیتر - سرلیکس] داروسازی خوارزمی Lidocaine-Local
FERROUS SULFATE KHARAZMI 15ML ORAL DROP [قطره خوراکی فروس سولفات خوارزمی] داروسازی خوارزمی Ferrous
EXPECTORANT-KHARAZMI 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت-خوارزمی 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Expectorant
DIAZEPAM-KHARAZMI 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت دیازپام-خوارزمی 2میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Diazepam
METRONIDAZOLE KHARAZMI 250MG TAB [قرص مترونیدازول خوارزمی 250 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Metronidazole
HYDROCORTISONE KHARAZMI 1% 15G OINT [پماد هیدروکورتیزون خوارزمی 1% 15 گرم] داروسازی خوارزمی Hydrocortisone-topical
EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین-خوارزمی 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Expectorant Codeine
DIFRAM 60ML SYRUP [شربت دیفرام 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Diphenhydramine
RANIFLAX 150MG TAB [قرص رانیفلکس 150 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Ranitidine
TRIAMCINOLONE N N-KHARAZMI OINT [پماد تریامسینولون ان ان-خوارزمی] داروسازی خوارزمی Triamcinolone NN
CIPROFLOXACIN-KHARAZMI 500MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین-خوارزمی 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Ciprofloxacin
ACETAMINOPHEN CODEINE KHARAZMI (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین خوارزمی 310میلی گرم] داروسازی خوارزمی Acetaminophen+Codeine
CETIRIZINE KHARAZMI 10MG TAB [قرص ستریزین خوارزمی 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی خوارزمی Cetirizine
DEXTROMETHORPHAN KHARAZMI 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان خوارزمی 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Dextromethorphan
POVIDONE IODINE-KHARAZMI 10% 250ML SOLUTION [محلول پویدون آیوداین خوارزمی 10% 250 میلی لیتری] داروسازی خوارزمی Povidone-Iodine
CETIRIZINE KHARAZMI 60ML SYRUP [شربت ستریزین خوارزمی 60 میلی لیتر (ستیریزین)] داروسازی خوارزمی Cetirizine
AZITHROMYCIN KHARAZMI 250MG TAB [قرص آزیترومایسین خوارزمی 250 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Azithromycin
OFLOXACIN KHARAZMI 200MG FC TAB [قرص افلوکساسین خوارزمی 200 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Ofloxacin
BROMHEXINE KHARAZMI 4MG/5ML 60ML ELIXIR [الگزیر برم هگزین خوارزمی 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Bromhexine
OMEPRAZOLE KHARAZMI 20MG CAP-PrizelGut [کپسول امپرازول خوارزمی 20 میلی گرم - پریزل گات] داروسازی خوارزمی Omeprazole
CLARITHROMYCIN KHARAZMI 500MG TAB [قرص کلاریترومایسین خوارزمی 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Clarithromycin
CITALOPRAM-KHARAZMI 20MG TAB [قرص سیتالوپرام-خوارزمی 20 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Citalopram
CLOBETASOL KHARAZMI 0.05% 15G OINT [پماد کلوبتازول خوارزمی 0.05% 15 گرم] داروسازی خوارزمی Clobetasol
METOCLOPRAMIDE-KHARAZMI 4MG/ML 15ML ORAL DROP [قطره خوراکی متوکلوپرامید-خوارزمی 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Metoclopramide
DEXTROMETHORPHAN P-KHARAZMI 60 ml Syrup-LITO KHARAZMI DEXPI [شربت دکسترومتورفان پی-خوارزمی 60 میلی لیتر-لیتو خوارزمی دکس پی] داروسازی خوارزمی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
THIORIDAZINE KHA 100MG TAB [قرص تیوریدازین خوارزمی 100 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Thioridazine
PERPHENAZINE KHARAZMI 8MG TAB [قرص پرفنازین خوارزمی 8 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Perphenazine
DICOLIC 40MG/ML ORAL DROP [قطره خوراکی دیکولیک 40میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Dimeticone
RANITIDINE KHARAZMI 300MG TAB [قرص رانیتیدین خوارزمی 300 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Ranitidine
LIDOCAINE KHARAZMI 10% 50ML SPRAY - SERLIX [اسپری لیدوکائین خوارزمی 10% 50 میلی لیتر - سرلیکس] داروسازی خوارزمی Lidocaine-Local
THEOZIN Lito 120ML SYRUP [شربت تئوزین لیتو 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Theophylline G
TAMSULOSIN KHARAZMI 0.4MG CAP [کپسول تامسولوزین خوارزمی 0.4 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Tamsulosin
ADULT COLD KHARAZMI TAB [قرص ادالت کلد خوارزمی] داروسازی خوارزمی Adult cold
ACETAMINOPHEN KHARZMI 325MG TAB [قرص استامینوفن خوارزمی 325میلی گرم] داروسازی خوارزمی Acetaminophen
ACETAMINOPHEN KHARAZMI 120MG/5ML 60ML SYRUP [شربت استامینوفن خوارزمی 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Acetaminophen
DICYCLOMINE KHARZMI 10MG/5ML SYRUP [شربت دی سیکلومین خوارزمی 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Dicyclomine
ASA KHARAZMI 325MG TAB [قرص آ اس آ خوارزمی 325 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Aspirin
DULOXETINE KHARAZMI 60MG CAP [کپسول دولوکستین خوارزمی 60 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Duloxetine
DULOXETINE KHARAZMI 30MG CAP [کپسول دولوکستین خوارزمی 30 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Duloxetine
SALBUTAMOL Lito 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول لیتو 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Salbutamol
KETOTIFEN FUMARATE KHARAZMI 1MG/5ML 60ML SYRUP [شربت کتوتیفن فومارات خوارزمی 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Ketotifen
ISONIAZID KHARAZMI 100 mg Tablet [قرص ایزونیازید خوارزمی 100 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Isoniazid
THIORIDAZINE KHARAZMI 25 mg Tablet [قرص تیوریدازین خوارزمی 25 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Thioridazine
Honee Guard 145 ml Syrup [شربت هانی گارد 145 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Combination For Immunity
FEXOFENADINE KHARAZMI 30 mg/5ml 120 ml Oral Supension [سوسپانسیون خوراکی فکسوفنادین خوارزمی 30 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Fexofenadine
RipaxGut 30 ml Drop [قطره ریپکس گات 30 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Zingiber officinale Roscoe
Vita-B 150 ML Syrup [شربت ویتابی 150 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Vitamin B Complex
Vita mom FC Tablet [قرص ویتامام] داروسازی خوارزمی Multivitamin preparation
Bone Well Tablet [قرص بن ول] داروسازی خوارزمی Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
IOD-MAM 500+150 MCG Tablet [قرص ید مام 500+150 میکرو گرم - یدومام-یدمام] داروسازی خوارزمی Iodine+Folic acid
Irosol Drop [قطره آیروسل] داروسازی خوارزمی Ferrous
Paraphil KHARAZMI Syrup [شربت پارافیل خوارزمی] داروسازی خوارزمی Cyproheptadine
Burn-ease 50 ml Spray [اسپری سوختگی برن ایز] داروسازی خوارزمی Herbal Burn Combination
IOD-MOM FC Tablet [قرص روکشدار یدومام] داروسازی خوارزمی Iodine+Folic acid
IOD-MOM2 FC Tablet [قرص روکشدار یدومام1] داروسازی خوارزمی Iodine+Folic acid
Kidomach Oral Solution [شربت کیدومک ] داروسازی خوارزمی Herbal Combination For Colic
MCT Oil KHARAZMI 500 ML Solution [محلول ام سی تی اویل خوارزمی 500 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Medium-chain Triglycerides-MCT Oil
Ironeer-C Capsule [کپسول آیرونیر-سی] داروسازی خوارزمی Ferrous sulfate+folic acid
IROZAD Drop [قطره آیروزاد] داروسازی خوارزمی Multivitamin+Iron
Vita-B Plus 150 ML Syrup [شربت ویتابی پلاس 150 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Vitamin B Complex
Vitarol 30 ML Drop [قطره ویتارول 30 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Vitamin D3
Mulvit 200 ml Syrup [شربت مولویت 200 میلی لیتر - مول ویت] داروسازی خوارزمی Multivitamin preparation
CALCIREN Tablet [قرص کلسی رن] داروسازی خوارزمی Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Kidomach 145 ml Syrup [شربت کیدومک 145 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Herbal Combination For Colic
SITAGLIPTIN KHARAZMI 50MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین خوارزمی 50 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Sitagliptin
PSYCONORM 100 mg Tablet [قرص سایکونورم 100 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Chlorpromazine
Imaco 100MG Cap [کپسول ایماکو 100 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Imatinib
TAFEX CIDAL 500 mg Tablet [قرص تافکس سیدال 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Levofloxacin
DALPRIDINE 10MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص آهسته رهش دالپریدین 10 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Fampridine
Brinyl Lito 15MG/5ML 120 ML Syrup [شربت برینیل لیتو 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Dextromethorphan
PERPHENAZINE KHARAZMI 4MG TAB [قرص پرفنازین خوارزمی 4 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Perphenazine
PSYCONORM 25 mg Tablet [قرص سایکونورم 25 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Chlorpromazine
RHEUMAQIN 200 MG Tablet [قرص روماکین 200 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Hydroxychloroquine
JARIBET 10 mg Tablet [قرص جاریبت 10 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Empagliflozin
ZITOCIDAL 250 mg Tablet [قرص زیتوسیدال 250 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Azithromycin
PERPHENAZINE KHARAZMI 2MG TAB [قرص پرفنازین خوارزمی 2 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Perphenazine
BISOPROLOL KHARAZMI 2.5 MG Tablet [قرص بیزوپرولول خوارزمی 2.5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Bisoprolol
FAMOTIDINE KHARAZMI 20 MG Tablet [قرص فاموتیدین خوارزمی 20 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Famotidine
EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN KHARAZMI 25/5 mg Tablet [قرص امپاگلیفلوزین/متفورمین خوارزمی 25/5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Empagliflozin+Linagliptin
ONESTIN 4 MG Tablet [قرص انستین 4 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Ondansetron
FAMOTIDINE KHARAZMI 40 MG Tablet [قرص فاموتیدین خوارزمی 40 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Famotidine
Sitrazm Lito 5 MG/5 ML 120 ML Syrup [شربت سیترازم لیتو 5 میلی گرم/ 5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Cetirizine
Fluped Lito 120 ML Syrup [شربت فلوپد لیتو 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Pediatric Gripe
COTIMET CIDAL 400/80 mg Tablet [قرص کوتیمت سیدال 400/80 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Co-trimoxazole
Rostatin 10MG Tablet [قرص روستاتین 10 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Rosuvastatin
Rostatin 20MG Tablet [قرص روستاتین 20 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Rosuvastatin
VITAMIN E 400 mg KHARAZMI Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 میلی گرم خوارزمی] داروسازی خوارزمی Vitamin E
PLAMIDGUT 4 mg/ml 15 ml Drop [قطره پلامیدگات 4 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Metoclopramide
LITO KHARAZMI MOCORUNT-C 120 ml Syrup [شربت لیتو خوارزمی موکورانت-سی 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Expectorant Codeine
PRAPHIL KHARAZMI 2 mg/5mL Syrup [شربت پرافیل خوارزمی 2 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Cyproheptadine
LOREXTADIN 2.5MG/5ML 120 ML Syrup [قرص لورکستادین 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Desloratadine
JARINOMET 5/500 mg Tablet [قرص جارینومت 5/500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Empagliflozin+Metformin
ESOMEPRAZOLE KHARAZMI 20 mg Capsule [کپسول اس امپرازول خوارزمی 20 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Esomeprazole
EMPAGLIFLOZIN KHARAZMI 10 MG Tablet [قرص امپاگلیفلوزین خوارزمی 10 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Empagliflozin
ASPIRIN Kharazmi 81 MG Tablet [قرص آسپرین خوارزمی 81 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Aspirin
EMPAGLIFLOZIN KHARAZMI 25 mg Tablet [قرص امپاگلیفلوزین خوارزمی 25 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Empagliflozin
Melatonin+Vitamin B6 KHARAZMI Drop [قطره ملاتونین+ویتامین ب6 خوارزمی] داروسازی خوارزمی Melatonin
AZITHROMYCIN KHARAZMI 500MG TAB-ZITOCIDAL [قرص آزیترومایسین خوارزمی 500 میلی گرم-زیتوسیدال] داروسازی خوارزمی Azithromycin
JARINOMET 12.5/500 mg Tablet [قرص جارینومت 12.5/500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Empagliflozin+Metformin
VELOTYL 500 mg Tablet [قرص ولوتیل 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Acetaminophen
EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN KHARAZMI 10/5 mg Tablet [قرص امپاگلیفلوزین/متفورمین خوارزمی 10/5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Empagliflozin+Linagliptin
PURIQCIDAL 500 mg Tablet [قرص پوریک سیدال 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Ciprofloxacin
AMLODIPINE/BISOPROLOL KHARAZMI 5/5 mg Tablet [قرص آملودیپین/بیزوپرولول خوارزمی 5/5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Amlodipine+Bisoprolol
BISMUNOL 120 MG Tablet [قرص بیسمونول 120 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Bismuth Salts
Imaco 400MG Cap [کپسول ایماکو 400 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Imatinib
Syrulact 10G/15ML Syrup [شربت سیرولاکت 10 میلی گرم/15 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Lactulose
BELATRON 50 mg Tablet [قرص بلاترون 50 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Sumatriptan
BIPERIDEN KHARAZMI 2mg Tablet [قرص بی پریدین خوارزمی 2 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Biperiden
AXATREX 2.5 MG Tablet [قرص آکساترکس 2.5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Methotrexate
PURIQCIDAL 750 mg Tablet [قرص پوریک سیدال 750 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Ciprofloxacin
Irofant 15 ml Drop [قطره آیروفنت 15 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Ferrous
SYRUFLEX SYRUP ORAL 200 mL [شربت سیرافلکس 200 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Calcium
NORIZ MUCO 60 ml Strup [شربت نوریزموکو 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Acetaminophen+Guaifenesine+Phenylephrine
DICOLICGUT 40MG/ML ORAL DROP [قطره خوراکی دای کولیک گات 40 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Dimeticone
FLAGIX 250 MG Tablet [قرص فلاژیکس 250 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Metronidazole
RIVAROXABAN KHARAZMI 15 MG Tablet [قرص ریواروکسابان خوارزمی 15 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Rivaroxaban
LINAGLIPTIN KHARAZMI 5 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین خوارزمی 5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Linagliptin
OSTEOREN TABLET [قرص استئورن] داروسازی خوارزمی Calcium
BISOPROLOL KHARAZMI 5 MG Tablet [قرص بیزوپرولول خوارزمی 5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Bisoprolol
LINAGLIPTIN/METFORMIN KHARAZMI 500/2.5 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین/متفورمین خوارزمی 500/2.5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Linagliptin+Metformin
Guaifex Lito 100MG/5ML 120ML SYRUP [شربت گایافکس لیتو 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Guaifenesin
NITROGLYCERIN KHARAZMI 6.4 mg Tablet [قرص نیتروگلیسرین خوارزمی 6.4 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Nitroglycerin
LYPOTINE 20 mg Tablet [قرص لیپوتین 20 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Atorvastatin
SULFASALAZINE KHARAZMI 500MG TAB [قرص سولفاسالازین خوارزمی 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Sulfasalazine
CALCIREN Oral Suspension [سوسپانسیون خوراکی کلسی رن] داروسازی خوارزمی Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
L-Carnitine KHARAZMI 500 MG Tablet [قرص ال کارنیتین خوارزمی 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Carnitine
Beltyl Lito 4MG/5 ML 120 ML Syrup [شربت بلتیل لیتو 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Bromhexine
PANTOFLEX 40 MG Tablet [قرص پنتوفلکس 40 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Pantoprazole
Velotyl Lito 120MG/5ML 120ML Syrup [شربت ولوتیل لیتو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Acetaminophen
GLOBETGUT 500 mg Tablet [قرص گلوبت گات 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Metformin
ONESTIN 4 mg/5mL 60 ML Syrup [شربت انستین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Ondansetron
SITRAZM 10 mg Tablet [قرص سیترازم 10 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Cetirizine
NORIZ COLD 160/12.5/2.5 mg/5mL 120ML Syrup [شزبت نوریزکلد 160/12.5/2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
JARIBET 25 mg Tablet [قرص جاریبت 25 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Empagliflozin
Pritifen Lito 1 MG/5 ML 120 ML Syrup [شربت پریتیفن لیتو 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Ketotifen
AMLODIPINE/BISOPROLOL KHARAZMI 5/10 mg Tablet [قرص آملودیپین/بیزوپرولول خوارزمی 5/10 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Amlodipine+Bisoprolol
PYLORCIDAL 500 mg Tablet [قرص پیلورسیدال 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Clarithromycin
BISOPROLOL KHARAZMI 10 MG Tablet [قرص بیزوپرولول خوارزمی 10 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Bisoprolol
PARAKFEN 325/40/200 mg Capsule [کپسول پاراک فن 325/40/200 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
LITO KHARAZMI MOCORUNT 120 ml Syrup [شربت لیتو خوارزمی موکورانت 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Expectorant
SOLURIDE 0.65 % 20 ml Nasal Spray [اسپری بینی سولوراید 0.65% 20 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Sodium Chloride-Nasal
Calcidi FC Tablet [قرص روکشدار کلسی دی] داروسازی خوارزمی Calcium
SITAGLIPTIN KHARAZMI 25MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین خوارزمی 25 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Sitagliptin
LOREXTADIN 5 MG Tablet [قرص لورکستادین 5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Desloratadine
NORIZ COUGH 60 ml Syrup [شربت نوریزکاف 60 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Acetaminophen+Chlorpheniramine+Dextromethorphan+Phenylephrine
Rostatin 5 MG Tablet [قرص روستاتین 5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Rosuvastatin
VELOTYL 325 mg Tablet [قرص ولوتیل 325 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Acetaminophen
VELOTYL 100 mg/ml 15 ml Drop [قطره ولوتیل 100 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Acetaminophen
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/CODEINE Kharazmi 300/15/15 MG Tablet [قرص استامینوفن-کافئین-کدئین خوارزمی 300/15/15 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Acetaminophen+Caffein+Codeine
FLAGIX 500 MG Tablet [قرص فلاژیکس 500 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Metronidazole
LINAGLIPTIN/METFORMIN KHARAZMI 1000/2.5 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین/متفورمین خوارزمی 1000/2.5 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Linagliptin+Metformin
OMNILOSE 0.4 mg Capsule [کپسول امنیلوس 0.4 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Tamsulosin
RIVAROXABAN KHARAZMI 20 MG Tablet [قرص ریواروکسابان خوارزمی 20 میلی گرم] داروسازی خوارزمی Rivaroxaban
Difram Lito 12.5 MG/5ML 120 ML Syrup [شربت دیفرام لیتو 12.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی خوارزمی Diphenhydramine
شرکت داروسازی خوارزمی
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت