محصولات شرکت FRESENIUS KABI

محصولات شرکت FRESENIUS KABI

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
LIPOVENOUS 10% PLR,500 ml [سرم لیپوونوس 10% پی ال آر] FRESENIUS KABI Lipid Infusion
PROPOFOL 1% Injection 10mg/ml,50 ml [ویال پروپوفول 1% 10 میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] FRESENIUS KABI Propofol
AMINOVEN 5% Injection,Solution 5%,500ml [محلول انفوزیون آمینوون 5% 500 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Amino acid
AMINOVEN 10% Injection,Solution 10%,500ml [محلول انفوزیون آمینوون 10% 500 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Amino acid
PROPOFOL 1% Injection 10mg/ml,20 ml [ویال پروپوفل 1% 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] FRESENIUS KABI Propofol
VOLUVEN 6%,500 ml [سرم ولیوون 6% 500میلی لیتر] FRESENIUS KABI Etherified Starches
GLYCOPHOS Injection 216 mg/1mL 20ml [ویال گلیکوفوس 216 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Glycerophosphoric Acid
PEDITRACE Injection 10 ml [آمپول پدیاتریس 10 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Trace Metal Combination
ADDAMEL-N Injection 10 ml [آمپول آدامل-ان 10 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Trace Metal Combination
AMINOVEN INFANT Injection 10%,250 ml [سرم آمینوون اینفنت 10% 250 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Amino acid
PROPOVEN 2% Injection 20mg/ml,50 ml [ویال پروپوون 2% 20میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] FRESENIUS KABI Propofol
SMOFLIPID 20% BOTTLE 250 ML [سرم اسموف لیپید 20%] FRESENIUS KABI Lipid Infusion
KEMOCARB 10 mg/1mL 15 ml Vial [ویال کموکرب 10 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Carboplatin
IRINOTEL 40 mg/2 ml Amp [آمپول ایرینوتل 40 میلی گرم/2 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Irinotecan
ADENOSINE KABI 6mg/2 mL Amp [آمپول آدنوزین کابی 6 میلی گرم/2 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Adenosine
KEMOCARB 10 mg/1mL 45 ml Vial [ویال کموکرب 10 میلی گرم/میلی لیتر 45 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Carboplatin
VOLULYTE Solution 6% 500 ml [محلول تزریقی ولولیت 6% 500 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Etherified Starches
ROPIVACAEINE KABI 50 mg/10 ml Vial [ویال روپیواکائین کابی 50 میلی گرم/ 10 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Ropivacaine
THALIDOMIDE Fresenius Kabi 100 MG Tablet [قرص تالیدومید فرسانوس کابی 100 میلی گرم] FRESENIUS KABI Thalidomide
SOLUVIT-N Injection [آمپول سولوویت-ان] FRESENIUS KABI Trace Metal Combination
ANTHRACIN 2 mg/1ml 5 ml Vial [ویال آنتراسین 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Epirubicin
LEVOFLOXACIN KABI 500 mg/100 ml INF [انفوزیون لووفلوکساسین کابی 500 میلی گرم/100 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Levofloxacin
ANTHRACIN 2 mg/1ml 25 ml Vial [ویال آنتراسین 2 میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Epirubicin
ROCURONIUM BROMIDE KABI 10 mg/1mL 10 ml Amp [آمپول روکورونیوم بروماید کابی 10 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Rocuronium
IRINOTEL 100mg/5 ml Amp [آمپول ایرینوتل 100میلی گرم/5 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Irinotecan
KABISULFAN 60 mg/10 ml Vial [ویال کابیسولفان 60 میلی گرم/10 میلی لیتر] FRESENIUS KABI Busulfan
تازه های دارویی
اخبار شرکت