محصولات شرکت ROTEXMEDICA

محصولات شرکت ROTEXMEDICA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
HYDROCORTISONE Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق هیدروکورتیزون 100 میلی گرم] ROTEXMEDICA Hydrocortisone-Systemic
KETAMIN ROTEXMEDICA Injection 50 mg/ml,10 ml [ویال کتامین روتکس مدیکا 50میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] ROTEXMEDICA Ketamine
TESTOSTERONE Injection 250 mg/ml [آمپول تستوسترون 250میلی گرم/میلی لیتر] ROTEXMEDICA Testosterone
THIOPENTAL ROTEXMEDICA Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق تیوپنتال 1 گرم] ROTEXMEDICA Thiopental Sodium
THIOPENTAL ROTEXMEDICA Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق تیوپنتال روتکس مدیکا 500 میلی گرم] ROTEXMEDICA Thiopental Sodium
HEPARIN Injection 5000 U/ml,5 ml [ویال هپارین 5000واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر] ROTEXMEDICA Heparin
FENTANYL Injection 50 mcg/ml,10 ml [ویال فنتانیل روتکس مدیکا 50میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] ROTEXMEDICA Fentanyl
FENTANYL Injection 50 mcg/ml,2 ml [آمپول فنتانیل روتکس مدیکا 50میکروگرم/میلی لیتر 2میلی لیتر] ROTEXMEDICA Fentanyl
LINEZOLID ROTEX MEDICA 2 MG /ML AMP [آمپول لینزولید روتکس مدیکا] ROTEXMEDICA Linezolid
MILRINON ROTEXMEDICA 10 MG /10 ML AMP [آمپول میلرینون روتکس مدیکا 10میلی گرم/10 میلی لیتر] ROTEXMEDICA Milrinone
DOPRAM 20 MG/ML Amp [آمپول دوپرام 20 میلی گرم/میلی لیتر] ROTEXMEDICA Doxapram
تازه های دارویی
اخبار شرکت