محصولات شرکت داروسازی مینا

محصولات شرکت داروسازی مینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
MINAPRAZINE SYRUP [شربت میناپرازین] داروسازی مینا Piperazine به زودی ...
ACETAMINOPHEN MINA 120MG/5ML 60ML SOL [محلول استامینوفن مینا 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی مینا Acetaminophen به زودی ...
MINACOLD TAB [قرص میناکلد] داروسازی مینا Adult cold به زودی ...
ALUMINIUM MG-MINA TAB [قرص آلومینیوم ام جی-مینا] داروسازی مینا Aluminium MG به زودی ...
MINOXIDIL MINA 2% TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل مینا 2%] داروسازی مینا Minoxidil-Topical به زودی ...
MINOXIDIL MINA 5% 60ML TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل مینا 5%] داروسازی مینا Minoxidil-Topical به زودی ...
BROMHEXINE MINA 4MG/5ML 60ML ELIXIR [الگزیر برم هگزین مینا 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی مینا Bromhexine به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN MINA 15MG/5ML 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان مینا 15میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی مینا Dextromethorphan به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN P MINA 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی مینا 60 میلی لیتر] داروسازی مینا Dextromethorphan+Pseudoephedrine به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE MINA SYRUP [شربت دیفن هیدرامین مینا] داروسازی مینا Diphenhydramine به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE MINA (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین مینا 310 میلی گرم] داروسازی مینا Acetaminophen+Codeine به زودی ...
MIGREXTRA 85/500MG TAB [قرص میگرکسترا 85/500 میلی گرم] داروسازی مینا Sumatriptan+Naproxen به زودی ...
QUETIAPINE MINA 100MG TAB [قرص کوتیاپین مینا 100 میلی گرم] داروسازی مینا Quetiapine به زودی ...
GLUCODEX 500/5MG TAB [قرص گلوکودکس 500/5 میلی گرم] داروسازی مینا Metformin+Glibenclamide به زودی ...
PAINLAC 10MG TAB [قرص پین لاک 10 میلی گرم] داروسازی مینا Ketorolac به زودی ...
G-FLOX 320MG TAB [قرص جی-فلوکس 320 میلی گرم] داروسازی مینا Gemifloxacin به زودی ...
Thymian Syrup [شربت تیمیان] داروسازی مینا Thymus vulgaris+ Eucalyptus globulus+ Satureja hortensis+ Foeniculum vulgare به زودی ...
Mina-detox Tablet [قرص مینا-دتوکس] داروسازی مینا Cynara scolymus به زودی ...
Mina sage Tablet [قرص مینا ساژ] داروسازی مینا Salvia officinalis به زودی ...
Rosaflex F.C.Tablet [قرص روکشدار رزافلکس] داروسازی مینا Rosa canina به زودی ...
Valeric Syrup [شربت والریک] داروسازی مینا Valeriana officinalis + Melissa officinalis به زودی ...
Valeric Tablet [قرص والریک] داروسازی مینا Valeriana officinalis + Melissa officinalis به زودی ...
Vinpoplus Tablet [قرص وینپوپلاس] داروسازی مینا Centella asiatica+ Ruscus aculeatus به زودی ...
Thymian sugar free Syrup [شربت تیمیان فاقد شکر] داروسازی مینا Thymus vulgaris+ Eucalyptus globulus+ Satureja hortensis+ Foeniculum vulgare به زودی ...
B.Six.Mina 40MG Tablet [قرص ب.سیکس.مینا 40 میلی گرم] داروسازی مینا Vitamin B6 به زودی ...
شرکت داروسازی مینا
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب