محصولات شرکت اکبریه

محصولات شرکت اکبریه

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
BETAFERON Injection,powder 300 mcg(9.6 million-unit) [پودر قابل تزریق بتافرون 300میکروگرم(9.6 میلیون واحد)] BAYER SCHERING PHARMA Interferon Beta-1-B
ULTRAVIST Injection 300 mg I/ml,20 ml [ویال اولتراویست 300میلی گرم ید/میلی لیتر 20میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Iopromide
MAGNEVIST Injection 469 mg/ml,15 ml [ویال مگنویست 469میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Gadopentetate
ULTRAVIST Injection 300 mg I/ml,50 ml [ویال اولتراویست 300میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Iopromide
UROGRAFIN Injection 76% ,100 ml [ویال اوروگرافین 76% 100میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Meglumin Compound
GASTROGRAFIN Solution,Oral 76% ,100 ml [محلول خوراکی گاستروگرافین 76% 100میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Meglumin Compound
ULTRAVIST Injection 370 mg I/ml,50 ml [ویال التراویست 370 میلی گرم ید/میلی لیتر 50 میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Iopromide
OFTAQUIX Eye Drop 5 mg/ml, 5 ml [قطره چشمی افتاکوییکس 5میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] SANTEN OY Levofloxacin
ULTRAVIST Injection 370 mg I/ml,100 ml [ویال اولتراویست 370میلی گرم ید/میلی لیتر 100میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Iopromide
ULTRAVIST Injection 300 mg I/ml,100 ml [ویال اولتراویست300میلی گرم ید/میلی لیتر 100میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Iopromide
OFTAQUIX Eye Drop 5 mg/ml, 0.5 ml [قطره چشمی آفتاکوییکس 5میلی گرم/میلی لیتر 0.5میلی لیتر] SANTEN OY Levofloxacin
OFTAGEL Gel,Ophthalmic 2.5 mg/g-10 g [ژل چشمی افتاژل 2.5 میلی گرم/گرم 10گرم] SANTEN OY Hypromellose
OFTAGEL Gel,Ophthalmic 2.5 mg/g 0.5 g Vial [ویال ژل چشمی افتاژل 2.5میلی گرم/گرم] SANTEN OY Carbomers
ENCIFER Injection 20mg Fe/ml,5ml [آمپول انسیفر 20 میلی گرم آهن/میلی لیتر 5 میلی لیتر] EMCURE Iron Sucrose
FOSEAL Tablet 800 mg [قرص فوزیل 800 میلی گرم] EMCURE Sevelamer
XARELTO 10 MG TAB [قرص زارلتو 10 میلی گرم] BAYER PHARMA Rivaroxaban
XARELTO 20 MG TAB [قرص زارلتو 20 میلی گرم] BAYER PHARMA Rivaroxaban
MONURIL Granule 3g/sachet, for Oral Suspension [گرانول مونوریل 3 گرم/ساشه - فسفومایسین] ZAMBON GROUP Fosfomycin
POTABA 500MG TAB [قرص پوتابا 500 میلی گرم] GLENWOOD Potassium Aminobenzoate
Cationorm Ophthalmic Drop [قطره چشمی کاتیونورم] SANTEN OY Mineral oils and light mineral oil-Oph
XARELTO 15 MG TAB [قرص زارلتو 15 میلی گرم] BAYER PHARMA Rivaroxaban
PANTOPRAZOLE-SANDOZ 40MG FOR INFUSION [ویال پنتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم] SANDOZ Pantoprazole
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت