محصولات شرکت Kwality Pharmaceuticals Ltd

محصولات شرکت Kwality Pharmaceuticals Ltd

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
POTASSIUM CHLORIDE Kwality 600MG TAB [قرص پتاسیم کلراید کوالیتی 600 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Potassium chloride
PYRIMETHAMINE Kwality 25 MG Tablet [قرص پیریمتامین کوالیتی 25 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Pyrimethamine
SULFADIAZINE Kwality 500MG TAB [قرص سولفادیازین کوالیتی 500 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Sulfadiazine
PERPHENAZINE Kwality 2MG TAB [قرص پرفنازین کوالیتی 2 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Perphenazine
NITRORAL 25MG/5ML SUSP 80ML [سوسپانسیون نیترورال 25 میلی گرم/5 میلی لیتر] Kwality Pharmaceuticals Ltd Nitrofurantoin
ANAGRELIDE Kwality 500 MG Capsule [کپسول آناگرلاید کوالیتی 500 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Anagrelide
NIMODIPINE Kwality 30 MG Tablet [قرص نیمودیپین کوالیتی 30 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Nimodipine
PROPAFENONE Kwality 300 MG Tablet [قرص پروپافنون کوالیتی 300 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Propafenone
RIBAVIRIN Kwality 200 MG Capsule [کپسول ریباویرین کوالیتی 200 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Ribavirin
DACLATASVIR Kwality 60MG Tablet [قرص داکلاتاسویر کوالیتی 60 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Daclatasvir
DACLATASVIR Kwality 30MG Tablet [قرص داکلاتاسویر کوالیتی 30 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Daclatasvir
MINOXIDIL Kwality 10MG TAB [قرص ماینوکسیدیل کوالیتی 10 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Minoxidil
DANTROLENE Kwality 20 MG POWDER, FOR SOLUTION INJECTION [پودر قابل تزریق دانترولن کوالیتی 20 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Dantrolene
PERPHENAZINE Kwality 4MG TAB [قرص پرفنازین کوالیتی 4 میلی گرم] Kwality Pharmaceuticals Ltd Perphenazine
PAPAVERINE Kwality 40MG/ML AMP [آمپول پاپاورین کوالیتی 40 میلی گرم/میلی لیتر] Kwality Pharmaceuticals Ltd Papaverine
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب