قرص آمی تریپتیلین راموفارمین 25 میلی گرم

AMITRIPTYLINE RAMOPHARMIN 25 mg Tablet

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی راموفارمین [ ایران ]

موارد مصرف قرص آمی تریپتیلین راموفارمین 25 میلی گرم

آمي تريپتيلين براي درمان بيماري افسردگي بخصوص وقتي كه تسكين رواني مورد نياز باشد و نيز شب ادراري كودكان تجويز مي‌شود.

چنانچه در خصوص "قرص آمی تریپتیلین راموفارمین 25 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص آهسته رهش ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم قرص ترامارام 50 میلی گرم قرص ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم شربت تئوفیلین جی راموفارمین 120 میلی لیتر قطره بینی سدیم کلراید راموفارمین 0.65% قرص ریپاگلینید رامین 1 میلی گرم قرص ریپاگینید رامین 0.5 میلی گرم قرص رانیتیدین راموفارمین 300 میلی گرم قرص رانیتیدین راموفارمین 150 میلی گرم شربت پزدوافدرین راموفارمین 60 میلی لیتر قطره بینی فنیل افرین رامین 0.5% 10 میلی لیتر قطره بینی فنیل افرین رامین 0.25% 10 میلی لیتر شربت پدیاتریک گریپ راموفارمین 60 میلی لیتر کپسول پنتوپرازول رامین 40 میلی گرم کپسول پنتوپرازول رامین 20 میلی گرم قرص اکس کاربازپین رامین 300 میلی گرم قرص اکس کاربازپین رامین 150 میلی گرم کپسول امپرازول رامین 20 میلی گرم شربت استامینوفن راموفارمین 60 میلی لیتر قرص آلوپورینول رامین 300 میلی گرم قرص آزارام 50 میلی گرم قرص ناپروکسن رامین 250 میلی گرم کپسول مفنامیک اسید رامین 250 میلی گرم قرص لوراتادین راموفارمین 10 میلی گرم شربت لوراتادین راموفارمین 60 میلی لیتر قرص آهسته رهش لیتیرام 400 میلی گرم قرص لیتیرام 300 میلی گرم قرص لیزینوپریل راموفارمین 5 میلی گرم شربت کلسیرام 240 میلی لیتر قرص کاربارام 200 میلی گرم قرص آهسته رهش کاربارام 200 میلی گرم قرص آهسته رهش کاربارام 400 میلی گرم شربت ستریزین راموفارمین 60 میلی لیتر (ستیریزین) قرص ستریزین راموفارمین 10 میلی گرم (ستیریزین) قرص ستریزن راموفارمین 5 میلی گرم (ستیریزین) قرص سیتالورامین 40 میلی گرم قرص سیتالورامین 20 میلی گرم قرص ال دورام-سی فورت قرص ال دورام-سی 125 میلی گرم شربت لاکتولوز راموفارمین 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر قرص کترام 1 میلی گرم شربت کترام 1 میلی گرم/5 میلی لیتر شربت دکسترورامین 15میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر شربت دکسترورامین پی 60میلی لیتر قرص دیکلورامین 25 میلی گرم قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید رامین 10 میلی گرم شربت گایافنزین راموفارمین 100میلی گرم/5میلی لیتر شربت دیفن هیدرامین کامپاند راموفارمین 60 میلی لیتر شربت دیفن هیدرامین راموفارمین 60 میلی لیتر کپسول دوکسپین رامین 25 میلی گرم کپسول گاباپنتین رامین 100 میلی گرم شربت پکتورامین-سی 60 میلی لیتر شربت پکتورامین قرص کلدیرام قرص اوسودزوکسی کولیک اسید رامین 250 میلی گرم قرص لوتیراستام رامین 500 میلی گرم قرص لووستریزین رامین 5 میلی گرم قرص آزارام 25 میلی گرم قرص انتادورام 100/25/200 میلی گرم قرص توراپین 10 میلی گرم قرص دونپزیل رامین 5 میلی گرم کپسول دولوکستین راموفارمین 30 میلی گرم کپسول دولوکستین راموفارمین 60 میلی گرم قرص استامود 100 میلی گرم قرص استامود 200 میلی گرم الگزیر برم هگزین رامین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر کپسول لانسوپرازول رامین 30 میلی گرم قرص لوتیراستام رامین 250 میلی گرم کپسول مبورین رامین 200 میلی گرم قرص آتنولول راموفارمین 50 میلی گرم قرص بی پریدین راموفارمین 2میلی گرم- بی پرام قرص پیوسته رهش زیول 150 میلی گرم قرص کلردیازپوکساید رامین 5 میلی گرم قرص لوفناک 50 میلی گرم قرص دی سیکلومین رامین 10 میلی گرم قرص آنتی میگرامین 50میلی گرم قرص سولیفناسین رامین 10 میلی گرم قرص دنپزیل رامین 10 میلی گرم کپسول دوکسپین رامین 10 میلی گرم کپسول اس امپرازول رامین 20 میلی گرم کپسول اس امپرازول رامین 40 میلی گرم قرص ایبوپروفن رامین 200 میلی گرم شربت رانیتیدین راموفارمین 75میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت سودوافدرین راموفارمین 60 میلی لیتر کپسول پرگابالین رامین 75 میلی گرم کپسول پرگابالین رامین 150 میلی گرم کپسول لانسوپرازول رامین 15 میلی گرم قرص لواستاتین رامین 20 میلی گرم کپسول ارلیستات رامین 60 میلی گرم شربت رامجویس قرص سیستین ب6 زینک راموفارمین 500/0.35/2.5 میلی گرم قطره راموویت استریپ دهانی تینورام قرص ال کارنیتین راموفارمین 330 میلی گرم قرص ال-آرژینین راموفارمین 500 میلی گرم شربت ب کمپلکس راموفارمین شربت زینک راموفارمین 10میلی گرم/5 میلی لیتر قرص استامینوفن راموفارمین 500 میلی گرم قرص آلوپورینول رامین 100 میلی گرم قرص کلردیازپوکساید رامین 10 میلی گرم قرص کلسی رام-دی 500میلی گرم+200 واحد کلسیم راموفارمین 500 میلی گرم قرص ملاتورام 3 میلی گرم قرص ویتامین ب6 راموفارمین کپسول پیوسته رهش دیکلوفناک راموفارمین 100 میلی گرم شربت ممانتین راموفارمین 10میلی گرم/5 میلی لیتر قطره ویتامین د۳ راموفارمین 1000واحد/میلی لیتر قطره ویتامین د۳ راموفارمین 400 واحد/میلی لیتر قرص بوپروپیون راموفارمین 100 میلی گرم قرص اندانسترون راموفارمین 4 میلی گرم کپسول زینک سولفات راموفارمین 50 میلی گرم قرص فروس سولفات راموفارمین 50 میلی گرم قرص تریامترن-اچ راموفارمین 50/25 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info