محصولات شرکت داروسازی راموفارمین

محصولات شرکت داروسازی راموفارمین

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
PECTORAMIN SYRUP [شربت پکتورامین] داروسازی راموفارمین Expectorant
LITHIRAM 300MG TAB [قرص لیتیرام 300 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Lithium Carbonate
DICLORAMIN 25MG TAB [قرص دیکلورامین 25 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Diclofenac
TRAMARAM 50MG TAB [قرص ترامارام 50 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Tramadol
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND RAMOPHARMINE 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند راموفارمین 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Diphenhydramine Compound
L DORAM-C 125MG TAB [قرص ال دورام-سی 125 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Levodopa-C
L DORAM-C FORT TAB [قرص ال دورام-سی فورت] داروسازی راموفارمین Levodopa-C
CARBARAM SR 200MG TAB [قرص آهسته رهش کاربارام 200 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Carbamazepine
CARBARAM SR 400MG TAB [قرص آهسته رهش کاربارام 400 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Carbamazepine
CARBARAM 200MG TAB [قرص کاربارام 200 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Carbamazepine
CALCIRAM 240ML SYRUP [شربت کلسیرام 240 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Calcium
KETRAM 1MG TAB [قرص کترام 1 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Ketotifen
AZARAM 50MG TAB [قرص آزارام 50 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Azathioprine
CITALORAMIN 20 MG TAB [قرص سیتالورامین 20 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Citalopram
CITALORAMIN 40 MG TAB [قرص سیتالورامین 40 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Citalopram
KETRAM 1MG/5ML 120ML SYRUP [شربت کترام 1 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Ketotifen
DEXTRORAMIN 15MG/5ML 60ML SYRUP [شربت دکسترورامین 15میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Dextromethorphan
LACTULOSE RAMOPHARMIN 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز راموفارمین 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Lactulose
LITHIRAM 400MG SR TAB [قرص آهسته رهش لیتیرام 400 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Lithium Carbonate
DEXTRORAMIN P 15MG/5ML 60ML SYRUP [شربت دکسترورامین پی 60میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Dextromethorphan+Pseudoephedrine
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP [شربت ستریزین راموفارمین 60 میلی لیتر (ستیریزین)] داروسازی راموفارمین Cetirizine
TRAMADOL RAMOPHARMIN 100MG TAB [قرص ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Tramadol
TRAMADOL RAMOPHARMIN 100MG SR TAB [قرص آهسته رهش ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Tramadol
DIPHENHYDRAMINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین راموفارمین 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Diphenhydramine
GUAIFENESIN RAMOPHARMIN 100MG/5ML 60ML SYRUP [شربت گایافنزین راموفارمین 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Guaifenesin
PEDIATRIC GRIPPE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP [شربت پدیاتریک گریپ راموفارمین 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Pediatric Gripe
PSEUDOEPHEDRINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP [شربت پزدوافدرین راموفارمین 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Pseudoephedrine
PECTORAMIN-C 60ML SYRUP [شربت پکتورامین-سی 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Expectorant Codeine
LISINOPRIL RAMOPHARMIN 5MG TAB [قرص لیزینوپریل راموفارمین 5 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Lisinopril
RANITIDINE RAMOPHARMIN 150MG TAB [قرص رانیتیدین راموفارمین 150 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Ranitidine
ACETAMINOPHEN RAMOPHARMIN 60ML SYRUP [شربت استامینوفن راموفارمین 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Acetaminophen
PHENYLEPHRINE RAMIN 0.25% 10ML NASAL DROP [قطره بینی فنیل افرین رامین 0.25% 10 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Phenylephrine
PHENYLEPHRINE RAMIN 0.5% 10ML NASAL DROP [قطره بینی فنیل افرین رامین 0.5% 10 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Phenylephrine
SODIUM CHLORIDE RAMOPHARMIN 0.65% NASAL DROP [قطره بینی سدیم کلراید راموفارمین 0.65%] داروسازی راموفارمین Sodium Chloride-Nasal
THEOPHYLLINE G RAMOPHARMIN 120ML SYRUP [شربت تئوفیلین جی راموفارمین 120 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Theophylline G
LORATADINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP [شربت لوراتادین راموفارمین 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Loratadine
LORATADINE RAMOPHARMIN 10MG TAB [قرص لوراتادین راموفارمین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Loratadine
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE RAMIN 10MG TAB [قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید رامین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Hyoscine
NAPROXEN RAMIN 250MG TAB [قرص ناپروکسن رامین 250 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Naproxen
OXCARBAZEPINE RAMIN 150MG TAB [قرص اکس کاربازپین رامین 150 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Oxcarbazepine
MEFENAMIC ACID RAMIN 250MG CAP [کپسول مفنامیک اسید رامین 250 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Mefenamic Acid
GABAPENTIN RAMIN 100MG CAP [کپسول گاباپنتین رامین 100 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Gabapentin
OMEPRAZOLE RAMIN 20MG CAP [کپسول امپرازول رامین 20 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Omeprazole
OXCARBAZEPINE RAMIN 300MG TAB [قرص اکس کاربازپین رامین 300 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Oxcarbazepine
DOXEPIN RAMIN 25MG CAP [کپسول دوکسپین رامین 25 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Doxepin
REPAGLINIDE RAMIN 1MG TAB [قرص ریپاگلینید رامین 1 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Repaglinide
PANTOPRAZOLE RAMIN 40MG CAP [کپسول پنتوپرازول رامین 40 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Pantoprazole
PANTOPRAZOLE RAMIN 20MG CAP [کپسول پنتوپرازول رامین 20 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Pantoprazole
ALLOPURINOL RAMIN 300MG TAB [قرص آلوپورینول رامین 300 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Allopurinol
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 10MG TAB [قرص ستریزین راموفارمین 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی راموفارمین Cetirizine
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 5MG TAB [قرص ستریزن راموفارمین 5 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی راموفارمین Cetirizine
RANITIDINE RAMOPHARMIN 300MG TAB [قرص رانیتیدین راموفارمین 300 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Ranitidine
REPAGLINIDE RAMIN 0.5MG TAB [قرص ریپاگینید رامین 0.5 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Repaglinide
DONEPEZIL RAMIN 5MG TAB [قرص دونپزیل رامین 5 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Donepezil
BROMHEXINE RAMIN 4MG/5ML 60ML ELIXIR [الگزیر برم هگزین رامین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Bromhexine
Calcium RAMOPHARMIN 500MG Tablet [کلسیم راموفارمین 500 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Calcium
URSODEOXYCHOLIC ACID RAMIN 250MG TAB [قرص اوسودزوکسی کولیک اسید رامین 250 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Ursodeoxycholic Acid
MEBEVERINE RAMIN 200MG CAP [کپسول مبورین رامین 200 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Mebeverine
AZARAM 25MG TAB [قرص آزارام 25 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Azathioprine
LANSOPRAZOLE RAMIN 30MG CAP [کپسول لانسوپرازول رامین 30 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Lansoprazole
DULOXETINE RAMOPHARMIN 60MG CAP [کپسول دولوکستین راموفارمین 60 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Duloxetine
DULOXETINE RAMOPHARMIN 30MG CAP [کپسول دولوکستین راموفارمین 30 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Duloxetine
LEVETIRACETAM RAMIN 250MG TAB [قرص لوتیراستام رامین 250 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Levetiracetam
LEVETIRACETAM RAMIN 500MG TAB [قرص لوتیراستام رامین 500 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Levetiracetam
COLDIRAM TAB [قرص کلدیرام] داروسازی راموفارمین Adult cold
LEVOCETIRIZINE RAMIN 5MG TAB [قرص لووستریزین رامین 5 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Levocetirizine
ENTADORAM 100/25/200MG TAB [قرص انتادورام 100/25/200 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Levodopa+Carbidopa+Entacapone
Stamod 200MG TAB [قرص استامود 200 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Modafinil
Stamod 100MG TAB [قرص استامود 100 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Modafinil
TORAPAIN 10MG TAB [قرص توراپین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Ketorolac
Ondansetron RAMOPHARMIN 4MG Tablet [قرص اندانسترون راموفارمین 4 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Ondansetron
Zinc RAMOPHARMIN 10mg/5ml Syrup [شربت زینک راموفارمین 10میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Zinc supplement
Calciram-D 500MG+200IU Tablet [قرص کلسی رام-دی 500میلی گرم+200 واحد] داروسازی راموفارمین Calcium
Ferrous Sulfate RAMOPHARMIN 50 MG Tablet [قرص فروس سولفات راموفارمین 50 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Ferrous
PSEUDOEPHEDRINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP [شربت سودوافدرین راموفارمین 60 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Pseudoephedrine
Vitamin D3 RAMOPHARMIN 1000IU/ML Drop [قطره ویتامین د۳ راموفارمین 1000واحد/میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Vitamin D3
ESOMEPRAZOLE RAMIN 20MG CAP [کپسول اس امپرازول رامین 20 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Esomeprazole
LANSOPRAZOLE RAMIN 15MG CAP [کپسول لانسوپرازول رامین 15 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Lansoprazole
Diclofenac RAMOPHARMIN 100 ER CAP [کپسول پیوسته رهش دیکلوفناک راموفارمین 100 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Diclofenac
ATENOLOL RAMOPHARMIN 50MG TAB [قرص آتنولول راموفارمین 50 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Atenolol
ZINC SULFATE RAMOPHARMIN 50 MG Capsule [کپسول زینک سولفات راموفارمین 50 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Zinc supplement
ALLOPURINOL RAMIN 100MG TAB [قرص آلوپورینول رامین 100 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Allopurinol
DICYCLOMINE RAMIN 10MG TAB [قرص دی سیکلومین رامین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Dicyclomine
B Complex RAMOPHARMIN Syrup [شربت ب کمپلکس راموفارمین] داروسازی راموفارمین Vitamin B Complex
CHLORDIAZEPOXIDE RAMIN 10MG TAB [قرص کلردیازپوکساید رامین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Chlordiazepoxide
Ramovit Drop [قطره راموویت] داروسازی راموفارمین Vitamin A+D-Oral
DOXEPIN RAMIN 10MG CAP [کپسول دوکسپین رامین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Doxepin
BUPROPION RAMOPHARMIN 100MG TAB [قرص بوپروپیون راموفارمین 100 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Bupropion
Vitamin D3 RAMOPHARMIN 400IU/ML Drop [قطره ویتامین د۳ راموفارمین 400 واحد/میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Vitamin D3
VITAMIN B6 RAMOPHARMIN Tablet [قرص ویتامین ب6 راموفارمین] داروسازی راموفارمین Vitamin B6
PREGABALIN RAMIN 150MG CAP [کپسول پرگابالین رامین 150 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Pregabalin
DONEPEZIL RAMIN 10MG TAB [قرص دنپزیل رامین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Donepezil
Thinoram Strip [استریپ دهانی تینورام] داروسازی راموفارمین Vitamin D3
AMITRIPTYLINE RAMOPHARMIN 10 mg Tablet [قرص آمی تریپتیلین راموفارمین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Amitriptyline
LOVASTATIN RAMIN 20MG TAB [قرص لواستاتین رامین 20 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Lovastatin
Melatoram 3MG Tablet [قرص ملاتورام 3 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Melatonin
IBUPROFEN RAMIN 200MG TAB [قرص ایبوپروفن رامین 200 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Ibuprofen
PREGABALIN RAMIN 75MG CAP [کپسول پرگابالین رامین 75 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Pregabalin
Memantine RAMOPHARMIN 10MG/5ML Syrup [شربت ممانتین راموفارمین 10میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Memantine
BIPERIDEN RAMOPHARMIN 2MG Tablet-BIPERAM [قرص بی پریدین راموفارمین 2میلی گرم- بی پرام] داروسازی راموفارمین Biperiden
ORLISTAT RAMIN 60MG CAP [کپسول ارلیستات رامین 60 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Orlistat
TRIAMTERENE H RAMOPHARMIN 50/25 mg Tablet [قرص تریامترن-اچ راموفارمین 50/25 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Triamterene-H
ANTIMIGRAMIN 50MG TAB [قرص آنتی میگرامین 50میلی گرم] داروسازی راموفارمین Sumatriptan
L- Carnitine RAMOPHARMIN 330MG Tablet [قرص ال کارنیتین راموفارمین 330 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Carnitine
L- Arginine RAMOPHARMIN 500MG Tablet [قرص ال-آرژینین راموفارمین 500 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Arginine
AMITRIPTYLINE RAMOPHARMIN 25 mg Tablet [قرص آمی تریپتیلین راموفارمین 25 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Amitriptyline
Acetaminophen RAMOPHARMIN 500MG Tablet [قرص استامینوفن راموفارمین 500 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Acetaminophen
RANITIDINE RAMOPHARMIN 75MG/5ML 120ML SYRUP [شربت رانیتیدین راموفارمین 75میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی راموفارمین Ranitidine
LOFENAC 50MG TAB [قرص لوفناک 50 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Diclofenac
Cystine B6 Zinc RAMOPHARMIN 500+0.35+2.5Mg Tablet [قرص سیستین ب6 زینک راموفارمین 500/0.35/2.5 میلی گرم] داروسازی راموفارمین L-Cysteine+B6+Zinc
ZYWELL 150MG TAB [قرص پیوسته رهش زیول 150 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Bupropion
SOLIFENACIN RAMIN 10 MG TAB [قرص سولیفناسین رامین 10 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Solifenacin
CHLORDIAZEPOXIDE RAMIN 5MG TAB [قرص کلردیازپوکساید رامین 5 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Chlordiazepoxide
ESOMEPRAZOLE RAMIN 40MG CAP [کپسول اس امپرازول رامین 40 میلی گرم] داروسازی راموفارمین Esomeprazole
Ramjuice Syrup [شربت رامجویس] داروسازی راموفارمین Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
شرکت داروسازی راموفارمین

شرکت داروسازی راموفارمین با بیش از نیم قرن سابقه درخشان در صنعت دارویی ایران ، یکی از شرکتهای معتبر و پیشرو در صنعت داروسازی ایران می باشد که محصولاتی در زمینه های اعصاب و روان ، گوارش ، قلب ، آنتی هیستامین ها ، تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن ، دیابت ، ضد درد ، مکملها و ..... با کیفیت مطلوب تولید می نماید.

شرکت داروسازی راموفارمین علاوه بر تامین نیاز داخل ، پاسخگوی نیاز بسیاری از کشورهای همسایه نیز می باشد .

ما میکوشیم تا با ارتقای سطح سلامت پاسخگوی نیاز جامعه باشیم و مصرف کنندگان وفادار برند راموفارمین مهر تائیدی بر کیفیت محصولات این شرکت می باشند .

شعار داروسازی راموفارمین:
 
برای سلامتی تان روی ما حساب کنید.

:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت