محصولات شرکت آرامیس فارمد

محصولات شرکت آرامیس فارمد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Oligopin 50 MG Capsule [کپسول الیگوپین 50 میلی گرم - اولیگوپین] آرامیس فارمد Pine bark
VitaFlash C (vitamine C+Zinc) Tablet [قرص ویتافلش ث] آرامیس فارمد Vitamin C
VitaFlash B Orodispersible Tablet [قرص دهان بازشو ویتافلش بی] آرامیس فارمد Vitamin B Complex
VitaFlash D orodispersible Tablet [قرص دهان بازشو ویتافلش د] آرامیس فارمد Vitamin D3
ONDASFLASH 4 mg Disintegrating Tablet [قرص دهان بازشو انداس فلش 4 میلی گرم] آرامیس فارمد Ondansetron
XZOLAM 2 mg Extended Release Tablet [قرص اکسزولام 2 میلی گرم] آرامیس فارمد Alprazolam
IBUFAST -IBUPROFEN AS LYSINE 400 MG Tablet [قرص ایبوفست - ایبوپروفن لیزین 400 میلی گرم] آرامیس فارمد Ibuprofen
ARASIMET 50/500 MG Tablet [قرص آراسیمت 50/500 میلی گرم] آرامیس فارمد Sitagliptin+Metformin
ACETAFLASH 500 MG Tablet [قرص استافلش 500 میلی گرم] آرامیس فارمد Acetaminophen
SLOMET 1000 MG Tablet [قرص اسلومت 1000 میلی گرم] آرامیس فارمد Metformin
IBUFAST -IBUPROFEN AS LYSINE 200 MG Tablet [قرص ایبوفست - ایبوپروفن لیزین 200 میلی گرم] آرامیس فارمد Ibuprofen
CALCIUM FOLINATE ARAMIS PHARMED 15 mg Tablet [قرص کلسیم فولینات آرامیس فارمد 15 میلی گرم] آرامیس فارمد Folinic Acid
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت