محصولات شرکت داروسازی کیمیا آرا هرم

محصولات شرکت داروسازی کیمیا آرا هرم

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
TINAFAS 500MG TAB [قرص تینافوس 500 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Tinidazole
FORIMO 800 MG Tablet [قرص فوریمو 800 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Ibuprofen
Bonimags Tablet - Magnesium+B6 [قرص بونی مگز - منیزیم ب6] داروسازی کیمیا آرا هرم Magnesium Supplement
ZABITA 10 MG Tablet [قرص زابیتا 10 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Rivaroxaban
FORIMO 600 mg Tablet [قرص فوریمو 600 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Ibuprofen
FEBIX 40 MG Tablet [قرص فبیکس 40 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Febuxostat
SALVICORD 5 mg/5 mg Tablet [قرص سلویکورد 5 میلی گرم/5 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Amlodipine+Bisoprolol
LEPRENZO 50 mg Tablet [قرص لپرنزو 50 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Eplerenone
LEPRENZO 25 mg Tablet [قرص لپرنزو 25 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Eplerenone
BRELOR 90 mg Tablet [قرص برلور 90 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Ticagrelor
FORIMO PLUS 500/200 mg Tablet [قرص فوریمو پلاس 500/200 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Acetaminophen+Ibuprofen
Hemofix Capsule - Carbonyl Iron [کپسول هموفیکس - کربونیل آهن] داروسازی کیمیا آرا هرم Multivitamin+Iron
FEBIX 80 MG Tablet [قرص فبیکس 80 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Febuxostat
BRELOR 60 mg Tablet [قرص برلور 60 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Ticagrelor
NOXIFUNGE 100 mg Capsule [کپسول ناکسی فانژ 100 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Itraconazole
ZABITA 20 MG Tablet [قرص زابیتا 20 میلی گرم] داروسازی کیمیا آرا هرم Rivaroxaban
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت