محصولات شرکت درمان یاب دارو

محصولات شرکت درمان یاب دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
GLOSE-LIN 25/5 mg Tablet [قرص گلوز-لین 25/5 میلی گرم] درمان یاب دارو Empagliflozin+Linagliptin
EMET-DUO 12.5/1000 mg Tablet [قرص امت-دو 12.5/1000 میلی گرم] درمان یاب دارو Empagliflozin+Metformin
EMET-DUO 12.5/500 mg Tablet [قرص امت-دو 12.5/500 میلی گرم] درمان یاب دارو Empagliflozin+Metformin
EMET-DUO 5/500 mg Tablet [قرص امت-دو 5/500 میلی گرم] درمان یاب دارو Empagliflozin+Metformin
EMET-DUO 5/1000 mg Tablet [قرص امت-دو 5/1000 میلی گرم] درمان یاب دارو Empagliflozin+Metformin
GLOSE-LIN 10/5 mg Tablet [قرص گلوز-لین 10/5 میلی گرم] درمان یاب دارو Empagliflozin+Linagliptin
DAPAGLOSE 5 mg Tablet [قرص داپاگلوز 5 میلی گرم] درمان یاب دارو Dapagliflozin
TAGLIDA 5 MG Tablet [قرص تاگلیدا 5 میلی گرم] درمان یاب دارو Linagliptin
LIXIBAN 2.5 MG Tablet [قرص لیکسیبان 2.5 میلی گرم] درمان یاب دارو Apixaban
LIXIBAN 5 MG Tablet [قرص لیکسیبان 5 میلی گرم] درمان یاب دارو Apixaban
DAPAGLOSE 10 mg Tablet [قرص داپاگلوز 10 میلی گرم] درمان یاب دارو Dapagliflozin
EMPAGLOSE 25 MG Tablet [قرص امپاگلوز 25 میلی گرم] درمان یاب دارو Empagliflozin
BRINUX 90 mg Tablet [قرص برینوکس 90 میلی گرم] درمان یاب دارو Ticagrelor
EMPAGLOSE 10 MG Tablet [قرص امپاگلوز 10 میلی گرم] درمان یاب دارو Empagliflozin
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت