محصولات شرکت ROCHE PHARMA

محصولات شرکت ROCHE PHARMA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Tarceva 150 mg Tab [قرص تارسوا 150 میلی گرم] ROCHE PHARMA Erlotinib
Tarceva 100 mg Tab [قرص تارسوا 100 میلی گرم] ROCHE PHARMA Erlotinib
VESANOID Capsule 10 mg [کپسول وزانویید 10 میلی گرم] ROCHE PHARMA Tretinoin
ROCEPHIN Injection,Powder 1 g IV [پودر قابل تزریق وریدی روسفین 1 گرمی] ROCHE PHARMA Ceftriaxone
ROCEPHIN Injection,Powder 2 g [پودر قابل تزریق روسفین 2 گرم] ROCHE PHARMA Ceftriaxone
ROCEPHIN Injection,Powder 500 mg IV [پودر قابل تزریق وریدی روسفین 500 میلی گرم] ROCHE PHARMA Ceftriaxone
ROCEPHIN Injection,Powder 500 mg IM [پودر قابل تزریق عضلانی روسه فین 500 میلی گرم] ROCHE PHARMA Ceftriaxone
ROCEPHIN Injection,Powder 1 g IM [پودر قابل تزریق عضلانی روسه فین 1 گرم] ROCHE PHARMA Ceftriaxone
ACTEMRA 20 mg/1mL 20ML Vial [ویال اکتمرا 20 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] ROCHE PHARMA Tocilizumab
KADCYLA 100 mg Powder for solution [پودر قابل تزریق کادسیلا 100 میلی گرم] ROCHE PHARMA Trastuzumab
AVASTIN 100MG/4ML VIAL [ویال آواستین 100 میلی گرم/4 میلی لیتر] ROCHE PHARMA Bevacizumab
KADCYLA 160 mg Powder for solution [پودر قابل تزریق کادسیلا 160 میلی گرم] ROCHE PHARMA Trastuzumab
AVASTIN 400 MG VIAL [ویال آواستین 400 میلی گرم] ROCHE PHARMA Bevacizumab
ROACTEMRA 162 mg/0.9mL Amp [آمپول رواکتمرا 162 میلی گرم/0.9 میلی لیتر] ROCHE PHARMA Tocilizumab
تازه های دارویی
اخبار شرکت