محصولات شرکت داروسازی بهستان تولید

محصولات شرکت داروسازی بهستان تولید

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
SLIMBEX 60MG CAP [کپسول اسلیم بکس 60 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Orlistat
SLIMBEX 120MG CAP [کپسول اسلیمبکس 120 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Orlistat
ROPINIROLE BEHESTAN TOLID 1MG TAB [قرص روپینیرول بهستان تولید 1 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Ropinirole
ROPINIROLE BEHESTAN TOLID 0.25MG TAB [قرص روپینیرول بهستان تولید 0.25 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Ropinirole
MEROBEX 1000MG VIAL [ویال مروبکس 1000 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Meropenem
MEROBEX 500MG VIAL [ویال مروبکس 500 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Meropenem
PRAMIPEXOLE BEHESTAN TOLID 0.18MG TAB [قرص پرامیپکسول بهستان تولید 0.18 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Pramipexole
BEHSETRON 4 mg Tablet [قرص بهسترون 4 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Ondansetron
BEHFORGE 5/80 mg Tablet [قرص بهفورج 5/80 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Amlodipine+Valsartan
FLUOXIBEX 10 mg Capsule [کپسول فلوکسیبکس 10 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Fluoxetine
BEHEXAMIC 250 mg Capsule [کپسول بهگزامیک 250 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Tranexamic Acid
BEHNITIS 5 MG Tablet [قرص بهنیتیس 5 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Desloratadine
BEHTIG 90 mg Tablet [قرص بهتیگ 90 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Ticagrelor
BEHRYTHMIN 200 mg Tablet [قرص بهریتمین 200 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Amiodarone
NORPHIBEX 75 mg Capsule [کپسول نورفیبکس 75 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Pregabalin
FLUOXIBEX 20 mg Capsule [کپسول فلوکسیبکس 20 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Fluoxetine
BEHFORGE 5/160 mg Tablet [قرص بهفورج 5/160 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Amlodipine+Valsartan
NORPHIBEX 50 mg Capsule [کپسول نورفیبکس 50 میلی گرم] داروسازی بهستان تولید Pregabalin
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت