ویال مکسی پیم 2 گرم

MAXIPIME Injection,Powder 2 g

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
جهان بهبود
داروهای ضد باکتری
موارد مصرف
سفالوسپورین نسل 4
الف- عفونت ادراری یا باکتریمی خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، پروتئوس میرابیلیس
بالغین: 0.5-1g عضلانی ویا انفوزیون وریدی در طول 30دقیقه هر 12ساعت 1بار برای مدت 7 تا 10 روز.

ب- عفونت ادراری شدید یا پیلونفریت ناشی از اشرشیاکلی یا کلبسیلاپنومونیه
بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.

ج- پنومونی متوسط تا شدید ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا پنومونیه و گونه های انتروباکتریاسه
بالغین: 1-2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.

د- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه متوسط تا شدید ناشی از استافیلوکوک اورئوس (گونه های حساس به متی سیلین) یا استرپتوکوک پیوژن
بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12 ساعت 1بار برای 10 روز.

چنانچه در خصوص "ویال مکسی پیم 2 گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

BRISTOL MYERS SQUIBB

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن مرهم سفید بتاهیل ونوستات استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب