محصولات شرکت جهان بهبود

محصولات شرکت جهان بهبود

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
SEVOFLURANE Liquid For Inhalation 250 ml [محلول استنشاقی سووفلوران 250 میلی لیتر] ABBOTT
NIMBEX Injection 2 mg/ml,5 ml [آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate
NIMBEX Injection 2 mg/ml,2.5 ml [آمپول نیمبکس 2میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate
NIMBEX Injection 2 mg/ml,10 ml [آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate
FORANE Liquid for Inhalation 100 ml [محلول استنشاقی فوران 100 میلی لیتر] ABBOTT Isoflurane
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,2.5 ml [آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate
SEREVENT Inhaler 25 mcg/dose,120 doses [اسپری سرونت 25 میکروگرم/دوز 120 دوز] GSK Salmeterol
LANOXIN Tablet 250 mcg [قرص لانوکسین 250 میکروگرم] ASPEN BAD OLDESLEO Digoxin
SEPTRIN Injection 480 mg/5 ml [آمپول سپترین 480 میلی گرم/5 میلی لیتر] GSK Co-trimoxazole
LANOXIN Injection 0.25 mg/ml,2 ml [آمپول لانوکسین 0.25 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] ASPEN BAD OLDESLEO Digoxin
SUFENTA Injection 5 mcg/ml,10 ml [آمپول سوفنتا 5 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] JANSSEN PHARMACEUTICAL Sufentanil
RAPIFEN Injection 5 mg/10 ml [آمپول راپیفن 5 میلی گرم/10 میلی لیتر] JANSSEN PHARMACEUTICAL Alfentanil
IMIGRAN Tablet 50 mg [قرص ایمیگران 50 میلی گرم] GSK Sumatriptan
TAXOL Injection 6 mg/ml,5 ml [آمپول تاکسول 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] BRISTOL MYERS SQUIBB Paclitaxel
LANOXIN Elixir 0.05 mg/ml,60ml [الگزیر لانوکسین 0.05 میلی گرم/میلی لیتر 60میلی لیتر] ASPEN BAD OLDESLEO Digoxin
ORAP FORTE Tablet 4 mg [قرص اورپ فورت 4 میلی گرم] JANSSEN PHARMACEUTICAL Pimozide
ULTIVA Injection,Powder 1mg [پودر قابل تزریق اولتیوا 1 میلی گرم] GSK Remifentanil
ULTIVA Injection,Powder 2 mg [پودر قابل تزریق اولتیوا 2 میلی گرم] GSK Remifentanil
ULTIVA Injection,Powder 5 mg [پودر قابل تزریق یولتیوا 5 میلی گرم] GSK Remifentanil
KLACID Tablet 250 mg [قرص کلاسید 250 میلی گرم] ABBOTT Clarithromycin
KLACID Tablet 500 mg [قرص کلاسید 500 میلی گرم] ABBOTT Clarithromycin
KLACID Powder For Oral Susp. 125 mg/5 ml [سوسپانسیون کلاسید 125 میلی گرم/5 میلی لیتر] ABBOTT Clarithromycin
FENTANYL Injection 50 mcg/ml,10 ml [آمپول فنتانیل 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] JANSSEN PHARMACEUTICAL Fentanyl
DUROGESIC Patch 100 mcg/hour [پچ دوروژسیک 100میکروگرم/ساعت] JANSSEN PHARMACEUTICAL Fentanyl
DUROGESIC Patch 75 mcg/hour [پچ دوروجسیک 75 میکروگرم/ساعت] JANSSEN PHARMACEUTICAL Fentanyl
DUROGESIC Patch 50 mcg/hour [پچ دوروجزیک 50میکروگرم/ساعت] JANSSEN PHARMACEUTICAL Fentanyl
DUROGESIC Patch 25 mcg/hour [پچ دوروژزیک 25میکروگرم/ساعت] JANSSEN PHARMACEUTICAL Fentanyl
FLIXOTIDE Inhaler 125 mcg/dose,60 doses [اسپری فلوکسی تاید 125 میکروگرم/دوز 60 دوز-فلیکسوتاید] GSK Fluticasone
FLIXOTIDE Inhaler 250 mcg/dose,60 doses [اسپری فلیکسوتاید 250 میکروگرم/دوز 60 دوز] GSK Fluticasone
FLIXOTIDE Inhaler 50 mcg/dose,120 doses [اسپری فلکسوتاید 50 میکروگرم/دوز 120 دوز-فلیکسوتاید] GSK Fluticasone
ZOVIRAX Injection,Powder 250 mg [پودر قابل تزریق زوویراکس 250 میلی گرم] GSK Aciclovir
EPREX Injection 2000 IU/0.5 ml [آمپول اپرکس 2000 واحد/0.5 میلی لیتر] JANSSEN-CILAG Recombinant Erythropoietin
ENGERIX-B Injection 20 mcg,1 dose [واکسن انژریکس-بی 20 میکروگرم 1 دوز] GSK Hepatitis B Vaccines
ENGERIX-B Injection 20 mcg,10 doses [واکسن انجریکس-بی 20 میکروگرم 10دوز] GSK Hepatitis B Vaccines
OTOSPORIN OTIC DROP [قطره گوشی اتوسپورین] GSK Polymyxin NH
FUNGIZONE Injection,Powder 50 mg [پودر تزریقی فونژیزون 50 میلی گرم] BRISTOL MYERS SQUIBB Amphotericin B
LEUSTATIN Injection 1 mg/ml,10 ml [آمپول لوستاتین 1میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] JANSSEN-CILAG Cladribine
ENBREL Injection,Powder 25 mg [آمپول انبرل 25 میلی گرم] WYETH Etanercept
MAXIPIME Injection,Powder 1g [ویال ماکسی پیم 1 گرم] BRISTOL MYERS SQUIBB Cefepime
MAXIPIME Injection,Powder 500 mg [ویال مکسیپیم 500 میلی گرم] BRISTOL MYERS SQUIBB Cefepime
MENCEVAX ACWY Injection,Powder,Lyophiilized 10 doses with 5 ml Solvent [پودر قابل تزریق منسواکس آکوای 10 دوز با 5 میلی لیتر حلال] GSK BIOLOGICALS Meningococcal Vaccines
RAPAMUNE Tablet 1 mg [قرص راپامیون 1 میلی گرم] WYETH Sirolimus
IMIGRAN Tablet 100 mg [قرص ایمیگران 100 میلی گرم] GSK Sumatriptan
SURVANTA Suspension for Intratracheal 25 mg/ml,8 ml [سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا 25 میلی گرم/میلی لیتر 8میلی لیتر] ABBOTT Pulmonary Surfactants
HALDOL DECANOAS Injection 50 mg/ml [آمپول هالدول دکانواس 50 میلی گرم/میلی لیتر] JANSSEN PHARMACEUTICAL Haloperidol
SERETIDE Inhaler 25/50 mcg [اسپری سروتاید 25/50 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone
SERETIDE Inhaler 25/125 mcg [اسپری سروتاید 25/125 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone
SERETIDE Inhaler 25/250 mcg [اسپری سروتاید 25/250 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone
REMINYL Tablet 4 mg [قرص رمینیل (رمنیل) 4 میلی گرم] JANSSEN CILAG Galantamine
REMINYL Tablet 8 mg [قرص رمینیل (رمنیل) 8 میلی گرم] JANSSEN CILAG Galantamine
REMINYL Tablet 12 mg [قرص رمینیل (رمنیل) 12 میلی گرم] JANSSEN CILAG Galantamine
REQUIP Tablet 0.25 mg [قرص رکویییپ 0.25 میلی گرم] GSK Ropinirole
REQUIP Tablet 1 mg [قرص رکوئیپ 1 میلی گرم] GSK Ropinirole
FLIXONASE Inhaler 50 mcg/dose,Nasal [اسپری بینی فلوکسی نیز 50 میکروگرم/دوز] GSK Fluticasone
BECONASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses [اسپری بینی بکونیز 50میکروگرم/دوز 200 دوز] GSK Beclometasone
MAXIPIME Injection,Powder 2 g [ویال مکسی پیم 2 گرم] BRISTOL MYERS SQUIBB Cefepime
PARIET Tablet 20 mg [قرص پاریت 20 میلی گرم - پریت] JANSSEN CILAG Rabeprazole
FLUARIX Injection,Prefilled syringe [سرنگ آماده تزریق فلواریکس] GSK Influenza Vaccines
VELCADE Injection ,Powder,Lyophilized 3.5 mg [پودر قابل تزریق ولکید 3.5 میلی گرم] JANSSEN CILAG Bortezomib
AVAMYS Spray 27.5 mcg/dose,Nasal,120 doses [اسپری بینی آوامیس 27.5 میکروگرم/دوز 120 دوز] GSK Fluticasone
RELENZA Inhaler 5 mg/blister [ویال استنشاقی رلنزا 5 میلی گرم/بلیستر] GSK Zanamivir
REMINYL Capsule 8 mg, Modified Release [کپسول آهسته رهش رمینیل (رمنیل) 8 میلی گرم] JANSSEN CILAG Galantamine
REMINYL Capsule 16 mg, Modified Release [کپسول آهسته رهش رمینیل (رمنیل) 16 میلی گرم] JANSSEN CILAG Galantamine
REMINYL Capsule 24 mg, Modified Release [کپسول آهسته رهش رمینیل (رمنیل) 24 میلی گرم] JANSSEN CILAG Galantamine
SURVANTA Suspension for Intratracheal 25 mg/ml,4ml [سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا 25 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر] ABBOTT Pulmonary Surfactants
VENTOLIN EVOHALER Inhaler 100 mcg/dose [اسپری ونتولین ایووهالر 100 میکروگرم/دوز] GSK Salbutamol
SERETIDE DISKUS 50/500 mcg [سروتاید دیسکوس 50/500 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone
SERETIDE DISKUS 50/250 mcg [سروتاید دیسکوس 50/250 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone
SERETIDE DISKUS 50/100 mcg [سروتاید دیسکوس 50/100 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب