محصولات شرکت دارو درمان آرنگ

محصولات شرکت دارو درمان آرنگ

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
POSACONAZOLE-ARANG 300 mg/16.7 ml Vial [ویال پوساکونازول آرنگ] دارو درمان آرنگ Posaconazole
ARELETO 15 MG Tablet [قرص آرلتو 15 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Rivaroxaban
COLYTEX 2000000 IU POWDER, FOR SOLUTION [پودر برای تزریق کلیتکس 2000000 واحد - کولیتکس] دارو درمان آرنگ Colistin
ARELETO 10 MG Tablet [قرص آرلتو 10 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Rivaroxaban
DOBUTAMINE-ARANG 250 mg Vial [ویال دوبوتامین آرنگ 250 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Dobutamine
ARO-CETAM Solution,Concentrate 100mg/ml, 5ml Injection [محلول غلیظ تزریقی آرو-ستام 100 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] دارو درمان آرنگ Levetiracetam
Hyalic 20 mg/2ml Prefilled Syring [سرنگ آماده تزریق هیالیک 2میلی گرم/2میلی لیتر] دارو درمان آرنگ Hyaluronic Acid-parenteral
ARO-CETAM 15 mg/1mL 100ML SOLUTION INJECTION [محلول تزریقی آرو-ستام 15 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] دارو درمان آرنگ Levetiracetam
AROFUNGIN 70 mg Powder For Injection [پودر برای تزریق آرفونجین 70 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Caspofungin
PIRFENIDONE-ARANG 200 mg Tablet [قرص پیرفنیدون آرنگ 200 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Pirfenidone
ARELETO 2.5 MG Tablet [قرص آرلتو 2.5 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Rivaroxaban
RANOLAZINE-ARANG 500 mg Tablet [قرص رانولازین آرنگ 500 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Ranolazine
ARELETO 20 MG Tablet [قرص آرلتو 20 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Rivaroxaban
DESLOTA 5 mg Tablet [قرص دسلوتا 5 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Desloratadine
INDAPIX 1.5 mg Tablet [قرص اینداپیکس 1.5 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Indapamide
AROFUNGIN 50 mg Powder For Injection [پودر برای تزریق آرفونجین 50 میلی گرم] دارو درمان آرنگ Caspofungin
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت