محصولات شرکت انستیتو پاستور- كارخانه

محصولات شرکت انستیتو پاستور- كارخانه

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
POTASSIUM CHLORIDE PASTEUR 15% 50ML VIAL [ویال پتاسیم کلراید پاستور 15% 50 میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Potassium chloride
SODIUM CHLORIDE PASTEUR 5% 50ML VIAL [ویال سدیم کلراید پاستور 5% 50 میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Sodium Chloride-Hypertonic
DEXTROSE PASTEUR 50% 50ML VIAL [ویال دکستروز پاستور 50% 50 میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Dextrose INF
DEXTROSE PASTEUR 20% 50ML VIAL [ویال دکستروز پاستور 20% 50 میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Dextrose INF
LIDOCAINE PASTEUR 2% 50ML VIAL [ویال لیدوکائین پاستور 2% 50 میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Lidocaine-Systemic
MAGNESIUM SULFATE PASTEUR 20% 50ML VIAL [ویال منیزیم سولفات پاستور 20% 50 میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Magnesium Sulfate
HYDROCORTISONE DP 100MG/2ML AMP [آمپول هیدروکورتیزون دی پی 100میلی گرم/2میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Hydrocortisone-Systemic
VACCINE-BCG FREEZE DRIED PASTEUR 20DOSE VIAL [ویال واکسن-ب س ژ فریز خشک پاستور 20دوز] انستیتو پاستور- كارخانه BCG Vaccines
HYDROCORTISONE DP 1% 15G OINT [پماد هیدروکورتیزون دی پی 1% 15 گرم] انستیتو پاستور- كارخانه Hydrocortisone-topical
IOHEXOL PASTEUR 240MG I/ML 50ML VIAL [ویال آیوهگزول پاستور 240 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Iohexol
SODIUM CHLORIDE PASTEUR 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE [سرم تزریقی سدیم کلراید پاستور 0.9% نیم لیتری] انستیتو پاستور- كارخانه Sodium Chloride INF
MAGNESIUM SULFATE PASTEUR 10% 50ML VIAL [ویال منیزیم سولفات پاستور 10% 50میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Magnesium Sulfate
PASTOPOIETIN ALPHA 2000IU/ML VIAL [ویال پاستوپویتین آلفا 2000 ,HPN] انستیتو پاستور- كارخانه Recombinant Erythropoietin
DEXTROSE PASTEUR 5% 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز پاستور 5% یک لیتری بطری] انستیتو پاستور- كارخانه Dextrose INF
DEXTROSE NACL PATEUR 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE [سرم تزریقی دکستروز سالین 3.33% 0.3% پاستور یک لیتری] انستیتو پاستور- كارخانه Dextrose+NACL INF
POTASSIUM CHLORIDE 100MEQ/50ML PASTEUR VIAL [ویال پتاسیم کلراید 100 میلی اکی والان/50 میلی لیتر پاستور] انستیتو پاستور- كارخانه Potassium chloride
IOHEXOL PASTEUR 300MG I/ML 50ML VIAL [ویال آیوهگزول پاستور 300 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] انستیتو پاستور- كارخانه Iohexol
DEXTROSE ALCOHOL PASTEUR 5% 5% 1L INF [سرم دکستروز الکل 5% 5% یک لیتری] انستیتو پاستور- كارخانه Dextrose+Ethanol INF
VACCINE-MEASLES+MUMPS+RUBELLA VIRUS 10DOSE PASTEUR VIAL [ویال واکسن سرخک سرخجه و اریون 10 دوز] انستیتو پاستور- كارخانه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
AMINO ACID 10% PASTEUR 500 ML INFU [سرم تزریقی آمینو اسید 10% پاستور 500 سی سی] انستیتو پاستور- كارخانه Amino acid
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت