محصولات شرکت داروسازی پویش دارو

محصولات شرکت داروسازی پویش دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
PDPOETIN 10000IU AMP [آمپول پی دی پوئیتین 10000 واحد] داروسازی پویش دارو Recombinant Erythropoietin
PDPOETIN 2000IU AMP [آمپول پی دی پوییتین] داروسازی پویش دارو Recombinant Erythropoietin
PDPOETIN 4000IU AMP [آمپول پی دی پویتین 4000 واحد] داروسازی پویش دارو Recombinant Erythropoietin
PDFERON 3MIU AMP [آمپول پی دی فرون 3 میلیون واحد] داروسازی پویش دارو Interferon Alfa
PDFERON 5MIU AMP [آمپول پی دی فرون 5 میلیون واحد] داروسازی پویش دارو Interferon Alfa
PDGRASTIM AMP [آمپول پی دی گراستیم] داروسازی پویش دارو Filgrastim
UROFOLLITROPIN B.POOYESH DAROU 75IU VIAL [ویال اوروفولیتروپین بی.پویش دارو 75 واحد] داروسازی پویش دارو Urofollitropin
PDXANE 100MG/ML 4000U-0.4ML PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق پی دکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد-انوکساپارین] داروسازی پویش دارو Enoxaparin Sodium
PDXANE 100MG/ML 6000 U- 0.6ML PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق پی دکسان 100 میلی گرم/میلی گرم 6000 واحد] داروسازی پویش دارو Enoxaparin Sodium
BASALIN 100IU/ML 3ML Pen [قلم بازالین 100 واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر] داروسازی پویش دارو Insulin
MICRORELIN 11.25 VIAL [ویال میکرورلین 11.25 میلی گرم] داروسازی پویش دارو Triptorelin
PD GROWTH 4 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق پی دی گروث 4 واحد] داروسازی پویش دارو Growth Hormone
PDXANE 100MG/ML 8000U-0.8ML PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق پی دکسان 100 میلی گرم/میلی گرم 8000 واحد-انوکساپارین] داروسازی پویش دارو Enoxaparin Sodium
PD PREG 5000 IU POWDER FOR SOLUTION [پودر قابل تزریق پی دی پرگ 5000 واحد] داروسازی پویش دارو Human Chorionic Gonadotrophin
PDXANE 100MG/ML 2000U-0.2ML PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق پی دکسان 100 میلی گرم/میلی گرم 2000 واحد-انوکساپارین] داروسازی پویش دارو Enoxaparin Sodium
ANTICUDE 10 mg/1mL 1ML Amp [آمپول آنتی کود 10 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی پویش دارو Edrophonium Chloride
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب