شربت دیفن هیدرامین کامپاند امین 60 میلی لیتر


DIPHENHYDRAMINE COMPOUND AMIN 60ML SYRUP

داروسازی امین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی امین

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب