دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی کاسپین تامین زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
آمپول ویکادیک 10 میلی گرم
VIKADIC 10MG/1ML AMP
1228051135 Phytonadione
2
آمپول دیترکول 300000واحد
DITHRECOL 300000IU AMP
1228052637 Vitamin D3
3
آمپول وی بی سیکس 100
VIBSIX 100/2ML AMP
1228052606 Vitamin B6
4
آمپول ویبالمین 100 میکروگرم
VIBALMIN 100MG/1ML AMP
1228051746 Vitamin B12
5
آمپول ویبالمین 1000میکروگرم
VIBALMIN 1000MCG/1ML AMP
1228112683 Vitamin B12
6
آمپول بویکوم
BEVICOM AMP
1228036682 Vitamin B Complex
7
آمپول تری فلوزیک 1 میلی گرم
TRIFLUZIC 1MG/1ML AMP
1228039805 Trifluoperazine
8
آمپول ترانکسیپ 500 میلی گرم
TRANEXIP 500MG/5ML AMP
1228038730 Tranexamic Acid
9
آمپول ترامادیک 50 میلی گرم
TRAMADIC 50MG/1ML AMP
1228056505 Tramadol
10
آمپول آندرون 250 میلی گرم
ANDRONE 250MG/ML AMP
1228104510 Testosterone
11
آمپول آندرون 100 میلی گرم
ANDRONE 100MG/1ML AMP
1228104503 Testosterone
12
آمپول سوماتریپتان کاسپین 6 میلی گرم
SUMATRIPTAN CASPIAN 6MG/0.5ML AMP
1228107849 Sumatriptan Succinate
13
آمپول سوکسینیل کولین آی پی دی آی سی 500 میلی گرم
SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE IPDIC 500MG/10ML AMP
1228106033 Succinylcholine Chloride
14
شربت سالبودیک 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
SALBODIC 2MG/5ML 120ML SYRUP
1228069543 Salbutamol
15
آمپول رانیتیدین آی پی دی آی سی 50 میلی گرم
RANITIDINE IPDIC 50MG/2ML AMP
1228107856 Ranitidine
16
شربت پزدوافدرین کاسپین 60 میلی لیتر
PSEUDOEPHEDRINE CASPIAN 30MG/5ML 60ML SYRUP
1228069567 Pseudoephedrine
17
شربت پرومتازین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر
PROMETHAZINE IPDIC 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228069574 Promethazine
18
آمپول روکامیکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر
ROCAMIX 20MG/1ML AMP
1228043659 Piroxicam
19
ژل روکامیکس 0.5%
ROCAMIX 0.5% GEL
1228053061 Piroxicam
20
آمپول هیدانتیک 250 میلی گرم بر 5 میلی لیتر
HYDANTIC 250MG/5ML AMP
1228054716 Phenytoin
21
آمپول پتیدین آی پی دی آی سی 1 میلی لیتر
PETHIDINE IPDIC 1ML AMP
1228098994 Pethidine Hydrochloride
22
آمپول پتیدین آی پی دی آی سی 2 میلی لیتر
PETHIDINE IPDIC 2ML AMP
1228099007 Pethidine Hydrochloride
23
آمپول کوروپان 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
CUROPAN 4MG/2ML AMP
1228046971 Pancuronium Bromide
24
آمپول پامیدیت 90 میلی گرم/10 میلی لیتر
PAMIDATE 90MG/10ML AMP
1228101625 Pamidronate
25
آمپول اکسی تیپ 5 واحد/1 میلی لیتر
OXYTIP 5U/1ML AMP
1228049613 Oxytocin
26
آمپول اکسی تیپ 10 واحد/1 میلی لیتر
OXYTIP 10U/1ML AMP
1228053672 Oxytocin
27
ژل موضعی آکنوپال 0.1% 30 گرم
ACNOPAL 0.1% 30G TOPICAL GEL
1228089473 Adapalene
28
آمپول ایپاسین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر
IPACIN 100MG/2ML AMP
1228038716 Amikacin
29
آمپول ایپاسین 500 میلی گرم/2 میلی لیتر
IPACIN 500MG/2ML AMP
1228038723 Amikacin
30
آمپول آمینودیک 250 میلی گرم/10 میلی لیتر
AMINODIC 250MG/10ML AMP
1228041754 Aminophylline
31
پماد ایپروئید
IPROID OINT
1228068904 Antihemorrhoid
32
شیاف ایپروئید
IPROID SUPP
1228068898 Antihemorrhoid
33
آمپول دیکاترو 20 میلی گرم/2 میلی لیتر
DICATRO 20MG/2ML AMP
1228106019 Atropine
34
آمپول آتراکوریوم کاسپین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
ATRACURIUM CASPIAN 50MG/5ML AMP
1228107207 Atracurium Besilate
35
کرم آزالیکا 2% 30 گرم
AZALICA 2% 30G TOP CREAM
1228095016 Azelaic Acid
36
آمپول اوکتوستاتین 0.05 میلی گرم/1 میلی لیتر
OCTOSTATIN 0.05MG/1ML AMP
1228054938 Octreotide Acetate
37
آمپول نیترال 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
NITRAL 10MG/2ML AMP
1228070471 Nitroglycerin
38
آمپول نیترال 5 میلی گرم/5 میلی لیتر
NITRAL 5MG/5ML AMP
1228070501 Nitroglycerin
39
آمپول ایپوستیگمین 2.5 میلی گرم/میلی لیتر
IPOSTIGMINE 2.5MG/1ML AMP
1228045844 Neostigmine
40
آمپول ایپوستیگمین 0.5 میلی گرم/میلی لیتر
IPOSTIGMIN 0.5MG/1ML AMP
1228052620 Neostigmine
41
آمپول ناندروفن 25 میلی گرم/میلی لیتر
NANDROPHEN 25MG/1ML AMP
1228039980 Nandrolone Decanoate
42
آمپول ناندرودک 25 میلی گرم/میلی لیتر
NANDRODEC 25MG/1ML AMP
1228036675 Nandrolone Decanoate
43
پماد موپیکا 2% 15 گرم
MUPICA 2% 15GR OINT
1228107825 Mupirocin
44
آمپول پلادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
PLADIC 10MG/2ML AMP
1228054723 Metoclopramide
45
آمپول متیل پردنیزولون استات آی پی دی سی 40 میلی گرم
METHYLPREDNISOLONE ACETATE IPDIC 40MG/1ML AMP
1228126925 Methylprednisolone
46
آمپول رلاکسیمول 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
RELAXIMOL 1000MG/10ML AMP
1228049606 Methocarbamol
47
آمپول پروودیک 150میلی گرم/1میلی لیتر
PROVEDIC 150MG/1ML AMP
1228054297 Medroxyprogesterone Acetate
48
آمپول بتازون ال آ 4میلی گرم/میلی لیتر
BETASON LA 4MG/1ML AMP
1228046506 Betamethasone
49
آمپول بتازون 4 میلی گرم/1میلی لیتر
BETASON 4MG/1ML AMP
1228036729 Betamethasone
50
آمپول آکینیدیک 5 میلی گرم/1میلی لیتر
AKINIDIC 5MG/1ML AMP
1228041624 Biperiden
51
آمپول ایپاکلسین 50 واحد/میلی لیتر
IPACALCIN 50IU/1ML AMP
1228070525 Calcitonins
52
آمپول لیگنودیک 2%
LIGNODIC 2% AMP
1228036057 Lidocaine-Systemic
53
آمپول لیگنودیک-دی 7.5/5%
LIGNODIC-D 5/7.5% AMP
1228106002 Lidocaine-Systemic
54
شربت ستریزین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر
CETIRIZINE IPDIC 60ML SYRUP
1228101915 Cetirizine Hydrochloride
55
آمپول هیستادیک 10 میلی گرم/1میلی لیتر
HISTADIC 10MG/1ML AMP
1228069550 Chlorpheniramine Maleate
56
آمپول دالادیک 600میلی گرم/4میلی لیتر
DALADIC 600MG/4ML AMP
1228117541 Clindamycin
57
آمپول دالادیک 300میلی گرم/2میلی لیتر
DALADIC 300MG/2ML AMP
1228043697 Clindamycin
58
آمپول کوتریم 80/400 میلی گرم بر 5 میلی لیتر
COTRIM 400/80 MG/5ML AMP
1228058158 Co-trimoxazole
59
آمپول دگزادیک 8 میلی گرم/2 میلی لیتر
DEXADIC 8MG/2ML AMP
1228044113 Dexamethasone
60
کرم ایپانتن 5%
IPANTHEN 5% CREAM
1228052712 Dexpanthenol
61
شربت زپادیک 60 میلی لیتر
ZEPADIC 60ML SYRUP
1228068287 Diazepam
62
آمپول زپادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
ZEPADIC 10MG/2ML AMP
1228042645 Diazepam
63
آمپول لوفدیک 75میلی گرم/3میلی لیتر
LOFEDIC 75MG/3ML AMP
1228036736 Diclofenac
64
شیاف لوفدیک 50 میلی گرم
LOFEDIC 50MG SUPP
1228056048 Diclofenac
65
آمپول ایپیکلومین 20میلی گرم/2میلی لیتر
IPICLOMIN 20MG/2ML AMP
1228043680 Dicyclomine Hydrochloride
66
شیاف ایندیک 50 میلی گرم
INDIC 50MG SUPP
1228052736 Indometacin
67
شیاف ایندیک 100 میلی گرم
INDIC 100MG SUPP
1228052729 Indometacin
68
آمپول هیوسیدیک 20 میلی گرم
HYOCIDIC 20MG AMP
1228049590 Hyoscine
69
آمپول ایپوکورت 50میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر
IPOCORT 50MG/ML 2ML AMP
1228070488 Hydrocortisone-Systemic
70
آمپول هپارودیک 5000واحد/1میلی لیتر
HEPARODIC 5000IU/1ML AMP
1228049750 Heparin
71
آمپول هپارودیک 10000واحد/1میلی لیتر
HEPARODIC 10000U/1ML AMP
1228049743 Heparin
72
آمپول هالودیک 5 میلی گرم/1 میلی لیتر
HALODIC 5MG/1ML AMP
1228054280 Haloperidol
73
آمپول گرانیک 1میلی گرم/1میلی لیتر
GRANIC 1MG/1ML AMP
1228044038 Granisetron Hydrochloride
74
آمپول گرانیک 3میلی گرم/3میلی لیتر
GRANIC 3MG/3ML AMP
1228101649 Granisetron Hydrochloride
75
آمپول جنتادیک 40میلی گرم/میلی لیتر
GENTADIC 40MG/ML 1ML AMP
1228036750 Gentamicin Sulfate
76
آمپول جنتادیک 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTADIC 80MG/2ML AMP
1228036743 Gentamicin Sulfate
77
آمپول جنتادیک 20میلی گرم/2میلی لیتر
GENTADIC 20MG/2ML AMP
1228036767 Gentamicin Sulfate
78
آمپول دوپادیک 200 میلی گرم/5میلی لیتر
DOPADIC 200MG/5ML AMP
1228051128 Dopamine Hydrochloride
79
آمپول روزمید 40 میلی گرم/4 میلی لیتر
ROSEMID 40MG/4ML AMP
1228106040 Furosemide
80
آمپول رزمید 20 میلی گرم/2 میلی لیتر
ROSEMID 20MG/2ML AMP
1228042171 Furosemide
81
آمپول فنتانیل آی پی دی آی سی 50میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
FENTANYLE IPDIC 50MCG/ML 10ML AMP
1228111303 Fentanyl
82
آمپول کوتریم 400/80 میلی گرم
COTRIM injection 400/80 mg
1228068158 Co-trimoxazole
83
پماد موضعی متدیک 30گرم
METEDIC Topical ointment 30g
1228053054 Methyl Salicylate
84
آمپول وی بی سیکس 300میلی گرم/3 میلی لیتر
VIBSIX 300MG/3ML AMP
1228173851 Vitamin B6
85
آمپول نوروتامین
NEUROTAMINE AMP
1228107214 Vitamin B1+B6+B12
86
آمپول تریامسینولون آی پی دی آی سی 40 میلی گرم
TRIAMCINOLONE IPDIC 40MG/1ML AMP
1228112249 Triamcinolone
87
پماد منتودیک
MENTODIC OINT
1228053184 Menthol Salicylate
88
آمپول لیگنودیک 1%
LIGNODIC 1% AMP
1228036064 Lidocaine-Systemic
89
کرم کلوتریمازول/بتامتازون آی پی دی 1-0.05%
CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE IPD 1+0.05 % CREAM
1228117480 Clotrimazole+Betamethasone
90
ویال هپارودیک 25000 واحد/5میلی لیتر
HEPARODIC 25000IU/5ML VIAL
1228151453 Heparin
91
آمپول دیکاترو 0.5 میلی گرم/میلی لیتر
DICATRO 0.5MG/1ML AMP
1228043369 Atropine
92
آمپول ایبوپروفن کاسپین 800میلی گرم/8 میلی لیتر
IBUPROFEN CASPIAN 800MG/8ML INJ
1228210327 Ibuprofen
93
شیاف لوفدیک 100 میلی گرم
LOFEDIC® 100MG SUPP
1228052705 Diclofenac
94
آمپول سیس آتروکوریوم آی پی دی 10 میلی گرم/5 میلی لیتر
CISATRACURIUM IPD 10MG/5ML 5ML AMP
1228125478 Atracurium Besilate
95
پماد موضعی ایپوزینک 20%
IPOZINC 20% Top Oint
1228053160 Zinc Oxide
بازگشت به لیست شرکت ها