دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

لیست داروهای گروه  General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Alfadolone Acetate
2 Alfaxalone
3 Anaesthetic Ether
4 Chloroform
5 Cyclopropane
6 Desflurane
7 Enflurane
8 Etomidate
9 Fospropofol
10 Halothane
11 Isoflurane
12 Ketamine
13 Methohexital
14 Methoxyflurane
15 Nitrous Oxide
16 Propanidid
17 Propofol
18 Sevoflurane
19 Sodium Oxybate
20 Thiamylal Sodium
21 Thiopental Sodium
22 Trichloroethylene
23 Xenon
بازگشت به لیست گروه های دارویی