دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

لیست داروهای گروه  General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Alfadolone Acetate
2 Alfaxalone
3 Anaesthetic Ether
4 Chloroform
5 Cyclopropane
6 Desflurane
7 Enflurane
8 Etomidate
9 Halothane
10 Isoflurane
11 Ketamine Hydrochloride
12 Methohexital
13 Methoxyflurane
14 Nitrous Oxide
15 Propanidid
16 Propofol
17 Sevoflurane
18 Sodium Oxybate
19 Thiamylal Sodium
20 Thiopental Sodium
21 Trichloroethylene
22 Xenon
بازگشت به لیست گروه های دارویی