دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

این صفحه در حال تکمیل است
لیست داروهای گروه  General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی
ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک )اطلاعات دارویی
1 Isoflurane
2 Ketamine Hydrochloride
3 Nitrous Oxide
4 Propofol
5 Thiopental Sodium
بازگشت به لیست گروه های دارویی