آمپول لورازپام کیمیدارو 4 میلی گرم/میلی لیتر

LORAZEPAM CHIMIDAROU 4MG/ML Amp

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

موارد مصرف آمپول لورازپام کیمیدارو 4 میلی گرم/میلی لیتر

اين دارو به طور كوتاه مدت دردرمان اختلالات اضطراب ،به عنوان داروي كمكي در درمان اضطراب همراه با افسردگي رواني ،بي خوابي و حملات صرعي به كار مي رود .

چنانچه در خصوص "آمپول لورازپام کیمیدارو 4 میلی گرم/میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیمیدارو قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیمیدارو قرص ونلافاکسین کیمیدارو 75 میلی گرم قرص ونلافاکسین کیمیدارو 37.5 میلی گرم قرص تری فلوئوپرازین کیمیدارو 5 میلی گرم آمپول تری فلوئوپرازین کیمیدارو 1 میلی گرم قرص آهسته رهش ترامادول کیمیدارو 100 میلی گرم آمپول ترامادول کیمیدارو 50 میلی گرم کپسول ترامادول کیمیدارو 50 میلی گرم کپسول پروستام 0.4 میلی گرم قرص سوتالول-سی دی 80 میلی گرم قرص میگریتان 5 میلی گرم قرص میگریتان 10 میلی گرم قرص رپاگین 2 میلی گرم قرص رپاگین 1 میلی گرم قرص رپاگین 0.5 میلی گرم آمپول رانیتیدین کیمیدارو 50 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص رانیتیدین کیمیدارو 300 میلی گرم قرص رانیتیدین کیمیدارو 150 میلی گرم قرص رابپرازول کیمیدارو 20 میلی گرم آمپول فنوباربیتال سی دی 200 میلی گرم/1 میلی لیتر قرص پنتوپرازول کیمیدارو 40 میلی گرم آمپول پنتوپرازول سی دی 40 میلی گرم قرص پنتوپرازول سی دی 20 میلی گرم قرص پانکراتین سی دی کپسول زنیستات 60 میلی گرم کپسول زنیستات 120 میلی گرم کپسول امپرازول کیمیدارو 20 میلی گرم قرص الانزاپین کیمیدارو 5 میلی گرم قطره تایلانول 100 میلی گرم/میلی لیتر سوسپانسیون استامینوفن-سی دی 120 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص آملودیپین کیمیدارو 5 میلی گرم قرص آزیترومایسین کیمیدارو 500 میلی گرم قرص ازیترومایسین کیمیدارو 250 میلی گرم کپسول آزیترومایسین سی دی 250 میلی گرم سوسپانسیون زستروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون زیتروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میل لیتر سوسپانسیون زیتروکم 200میلی گرم/5میلی لیتر 15 میلی لیتر قرص ناپروکسن کیمیدارو 500 میلی گرم قرص ناپروکسن کیمیدارو 250 میلی گرم قرص بکلوفن سی دی 10 میلی گرم قرص بکلوفن سی دی 25 میلی گرم آمپول میدازولام سی دی 5میلی گرم/میلی لیتر قرص متفورمین کیمیدارو 500 میلی گرم قرص مموتین 10 میلی گرم قرص مموتین 5 میلی گرم کپسول مفنامیک اسید کیمیدارو 250 میلی گرم قرص لوستاتین کیمیدارو 20 میلی گرم قرص لوزارتان کیمیدارو 25 میلی گرم قرص بیسموت ساب سیترات کیمیدارو 120 میلی گرم آمپول کافئین(سیترات) کیمیدارو 30 میلی گرم/3 میلی لیتر قرص کارودیلول کیمیدارو 12.5 میلی گرم قرص کارودیلول کیمیدارو 25 میلی گرم قرص کارودیلول کیمیدارو 6.25 میلی گرم کپسول سلکوکسیب کیمیدارو 100 میلی گرم قرص ستریزین کیمیدارو 10 میلی گرم (ستیریزین) قرص سایمتیدین سی دی 200 میلی گرم آمپول سایمتدین کیمیدارو 200 میلی گرم/2 میلی لیتر قطره خوراکی سیتالوپرام کیمیدارو 40 میلی گرم/میلی لیتر قرص سیتالوپرام-سی دی 40 میلی گرم قرص سیتالوپرام کیمیدارو 20 میلی گرم سوسپانسیون کلاریکم 125 میلی گرم/5میلی لیتر قرص کلاریترومایسین کیمیدارو 500 میلی گرم قرص کلاریترومایسین کیمیدارو 250 میلی گرم قرص اورباکم 10 میلی گرم قرص کوتریموکسازول سی دی 160/800 میلی گرم آمپول کوتریموکسازول سی دی 80/400 میلی گرم بر 5 میلی لیتر قرص کوتریموکسازول کیمیدارو 80/400 میلی گرم قرص دیازپام کیمیدارو 10 میلی گرم قرص دیازپام کیمیدارو 5 میلی گرم قرص دیازپام کیمیدارو 2 میلی گرم آمپول دیازپام کیمیدارو 10میلی گرم/2میلی کپسول آهسته رهش کمیفناک 100 میلی گرم آمپول کمیفناک 75میلی گرم/3میلی لیتر قرص روکش دار کموفناک 50 میلی گرم قرص گلی کلازید کیمیدارو 80 میلی گرم قرص گلی بنکلامید کیمیدارو 5 میلی گرم آمپول فورزماید کیمیدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر قرص فورزماید کیمیدارو 40 میلی گرم آمپول فلوفنازین کیمیدارو 25 میلی گرم/1میلی لیتر قرص فکسوفنادین کیمیدارو 60 میلی گرم قرص فکسوفنادین کیمیدارو 120 میلی گرم قرص فکسوفنادین کیمیدارو 180 میلی گرم قرص فاموتیدین کیمیدارو 40 میلی گرم قرص فاموتیدین کیمیدار 20 میلی گرم قرص اریترومایسین کیمیدارو 400 میلی گرم سوسپانسیون اریترومایسین سی دی 200میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر کپسول ردوکار 20 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین کیمیدارو 5/20 میلی گرم قرص تایلانول 325 میلی گرم قرص تایلانول 500 میلی گرم کپسول دلتافن قرص آلوپورینول کیمیدارو 100میلی گرم قرص آلپرازولام کیمیدارو 0.5 میلی گرم قرص آلپرازولام کیمیدارو 1میلی گرم قرص تنسولیپ 5/10میلی گرم کپسول آهسته رهش ونلافاکسین کیمیدارو 75 میلی گرم قرص تری فلوئوپرازین کیمیدارو 2 میلی گرم قرص تری فلوئوپرازین کیمیدارو 1 میلی گرم قرص تینیدازول کیمیدارو 500 میلی گرم قرص تیاگریکس 20 میلی گرم قرص تیاگریکس 10 میلی گرم قرص استوماکس 10 میلی گرم قرص استوماکس 70 میلی گرم کپسول ریواکسون 1.5 میلی گرم قرص والپومیکس 125 میلی گرم قرص والپومیکس 250 میلی گرم قرص ملوکاکس 7.5 میلی گرم قرص ملوکاکس 15 میلی گرم قرص هیدروزار 50/12.5 میلی گرم کپسول ریواکسون 6 میلی گرم کپسول ریواکسون 4.5 میلی گرم کپسول ریواگزون 3 میلی گرم امپول نوروبیت آمپول هپارین سدیم کیمیدارو 5000واحد/میلی لیتر قرص آلپزیل 5 میلی گرم قرص آلپزیل 10 میلی گرم ویال زیتروکم 500 میلی گرم قطره کولیک پد قطره ویتامین آ+د کیمیدارو 15 میلی لیتر آمپول پامیدرونیت کیمیدارو 90میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول هیوسین کیمیدارو 20میلی گرم/میلی لیتر کپسول پرگابین 150 میلی گرم کپسول پرگابین 75 میلی گرم قرص فبوکسوستات کیمیدارو 40 میلی گرم قرص فبوکسوستات کیمیدارو 80 میلی گرم قرص فلوفنازین کیمیدارو 2.5 میلی گرم قرص مزالازین کیمیدارو 500 میلی گرم قرص مزالازین کیمیدارو 400 میلی گرم قرص مزالازین کیمیدارو 250 میلی گرم قرص ریواروکسابان کیمیدارو 20 میلی گرم قرص ریواروکسابان کیمیدارو 15 میلی گرم قرص ریواروکسابان کیمیدارو 10 میلی گرم قرص سوکرالفیت کیمیدارو 500 میلی گرم قرص فلوفنازین 1 میلی گرم قرص افلوکساسین کیمیدارو 200 میلی گرم قرص افلوکساسین کیمیدارو 300 میلی گرم آمپول آیروکم 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر قرص دایجستیو کیمیدارو قرص داپوکستین کیمیدارو 30 میلی گرم قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم کیمیدارو کپسول کموزول 20 میلی گرم قرص رزوواستاتین کیمیدارو 10 میلی گرم قرص رزوواستاتین کیمیدارو 40 میلی گرم قرص رزوواستاتین کیمیدارو 20 میلی گرم قرص رزوواستاتین کیمیدارو 5 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین/متفورمین کیمیدارو 50/500 میلی گرم قرص وریکونازول کیمیدارو 200 میلی گرم آمپول جنتامایسین کیمیدارو 20 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول جنتامایسین کیمیدارو 40میلی گرم/1 میلی لیتر قرص لووفلوکساسین کیمیدارو 500 میلی گرم قرص بیزوپرولول کیمیدارو 5 میلی گرم قرص بیزوپرولول کیمیدارو 10 میلی گرم قرص بیزوپرولول کیمیدارو 2.5 میلی گرم آمپول فاموتیدین کیمیدارو 20 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول بیوتین کیمیدارو 5 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول دکسپانتنول کیمیدارو 500 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص لاموتریژین کیمیدارو 25 میلی گرم قرص لاموتریژین کیمیدارو 50 میلی گرم قرص لاموتریژین کیمیدارو 100میلی گرم قرص مزالازین کیمیدارو 800 میلی گرم قرص لیناگلیپتین کیمیدارو 5 میلی گرم قرص کوتریموکسازول کیمیدارو 100/20 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین کیمیدارو 25 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین کیمیدارو 50 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین کیمیدارو 25 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین کیمیدارو 10 میلی گرم قرص مینوسیکلین کیمیدارو 50 میلی گرم آمپول متوکاربامول کیمیدارو 1000 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info